Skip to main content

Full text of "Magnum opus musicum"

See other formats


^ 'i^^^m^mmm^^3^ ^^?^ W 

OPVS qMVSICVM 

OR LAND I DE 

LASSO CAPELL£ BA- 

VARIC^ QVONDAM 

M AGISTRI. 

COMPLECT ENS OMNES 

CA 2{T I N ES gJA S CM T E 7 A S 

vufro vostnt) tarn ante a edit as quam hattenus non dnm 

* publicatas II. 1U. IV. V. V L Vll. 

I IX. IX. X. XII. 

<vocttm. FERDINANDO SERENISSI 

MI BAVARIA DVCIS MAXIMILIAN) 

Muficorum prsfedo, &Rvdoipho, eidem Princip l 

ab Organis ; Anthoris filijs furamo ftudio coir 

ledum ,& impeniis eorundem 

Typis mandatum. 

$ 

SEXTA VOX. 

Cumgrtt: & Print: Sac: C*f\ LMaitJl: Anthcri con c effi. 
MONACHII/ 1 
Sx typographia J^icolai Efenrici. 

DC IV 
ENISSIN 

>RINCIPI, AC DOiviii^,, 

DOMINO MAXIM ILIA NO COMITI 

PALATINO RHENI, VTRIVSQVE 
Bavaria Duci , -Domino 
noikoclementiflimo, ■-,'.'• 

>%LA J\(D VIA d<Lj Lasso, m difciplinis 

^muficis itaexcelluijfe.vtquam plurimos, qui inillis 

Haudemmeruere,longepoft fereliquent, pares a,dmo- 

I dumpaucos,fuperiores mukb pauciores habuent> id 

'verb velipfafateri debet inuidia* J^onpudetnos 

} £er. tcm V.™ hac culaude parentis no ftnaffari.qmn 

S addere adhanc.aliam non dubitamm s ex mnumeris 

nempemufica cultonbm , quorum quidenu notitia ad nos peruenerit, 

milium exttlifpLJi quicantionesplures.pkribus 'Unguis compofuent, id 

-quod lucubrationes e'tHsLatine, Germanice, Italice>& Gallice edit a, 

tePcatum faciuntj. Quam verb gratiofmille non folum apud Ser™° 1 

TlauarU Duces, sAlbertum, & Cjmlielmum Ser. tk V™ auum, & pa- 

rentem, quibm ajuuentute ad vita vf^ exit um feruiuit.verum etiam 

apud no fin mi C&fares dAuguftos, reges P aliofy omnium pene natio- 

num, ac gentiwnprincipes ac magnates fuerit > vticommemorart-j hoc 

locojanquam omnibus notipmum, necejfenon eft> itafdentio pratenrc 

nonpoffumus.modulos eim vfq ? adebfuauiter aunbus hominum injlue- 

re 3 vt typismandatiemptoresillicbinueniant.at^ recufi(quod pautif 

ali/s contiwit) protinm defiderari foleant : qua de re cum topograph os 

ac bibliopolas, altofy Orlandina mufic&ftudiofos conqueri fubinde au- 

diuiffemus s cogitatw fubire nos ccepit , gratianu ah Hits non medio cr em 

inir'hfmuldglorh parentis noflriconfulipc ^e.ficantioneseim Latinos 

omnes (mot etas vocant) colleStas, emendatafq^ ac mult arum necdum 

edit arum ace ef tone, ceu nouo qua/i comitatu auStiores, in lucem dare- 

mus. Qjtod confdiumjicet magna cum ratione fufceptum, dm% cum 

animis nofiris verfatum,effectum tamen noreddidijfemm, nifi id Sen * 

V™ probari, exnobili& clarifitmoviro D.ThomaQMermanno co- 

gnouijfemns. Torrb ajfenfm huiufcefiducia, incljtum quo^ Ser.™ F? r * 

nomen inoperisipfimfronteinfcriberenonfumusventi, confifinempe 

ipfam &quo animolaturam.primumvt eijplendorisac dignitatis non SEXTA VOX. aAAAa % Varum indeaccedat, deb^verb^tfuperah/iukqmwHjiu ccntem- 
[tores intettiiantSegraui in err ore •verfan, dumtlla afiernanturjcten^ 

■ ta m,auamoptimm,&fapientifimmfacu^ 

uniA nvs Bauaru T>ux,maiorunufuorum<vesltgiajecutHS, & mal nifacit^egregialiberalitate,mgentemmuficorummulmudwe?n 
lams dens fipendm ; profeqmtur. Jpage igituracproculfacejfemu- 
ficomm contemptnx. turba, nefciaprimosdoshumanigeneruparen- 
tes,ac principes , <Devm totim orhu conditorem , tfvotisjujcipien- 
dis,&gratqs agendis,cantu wnerari confuemp: quod (Jipnfias legerc 
hihoriaipkcmjfet)wl(olHS^MofesMf^dicmiUerexT)m 
qui toti cum Veo erant, afflatu,acjj?mtu ccelefiplemfimijoccre eosfa- 
alepotuifont.fictu ^Maximilians Meccen^nofier,nonjolu 
in templu publicising facello regu tmprmato,laudes "Deo bonorum^ 
omniumlargitorhfuauiconcentudecantarijubesquotidie/verumetia 
cura&Lborefattgatum-animum,cithara&cantufubinderecreart^ 
non dedignaris, quod tfjchillem in medijsfa&taftjarmit legttur. 
Viue igiturHeros inclyte, cum coniuge Ser.™ incolumis,florens,fehx, 
nofd, profumma benignitate tua commendatos habe. aMonacbij die 
i January ,A)mo qM. ~DC1V. 

SerenitatiVesira deuotiffimi ac humillimi clicntcs Fcrdinandusl de LASSO germanifracres. 
Rudolphus ; ° CANTIONES 

DVVM VOCVM. 
_ » . ,, , V7 , ,m*-.ii~— 1— - ■ '■ >- » ^ - i '«* ■ I — 1 •*—*- 

i I i ' ' » ^^ * # 
E» atus vir qui in->fa- picfi- , . - r Ifc ^ i >ii i i K i J -~— ' ' " ' ' " 'I |J **■ f/'" h'*" ''"** cia-> tno- bitur & qui iniu- fti- 
» m • !».»•*■■»•«» .„ i ii i i» V 1 " ' ..■»-.' ,| — ^.^^-. tia-*mc- dita- foitur Stinfimfu ;o- gita- bit circufpe-ftionemDe- 1 circufpe&ionem Dc- Jj,_ T" ■■*•■ "*- ' 
Duumvocum. II. 
ztiii^i^si^?^ > n . i l- ;*•«■— ' 
.w ■ ii . ,1 > . i «» :q:„z g gSElffiil^ E E- acus Bc-atus homo qui inuenic 

. J? PBQp: 


I II1T ■" 1 ■*- V™ — ~~*- '?*-+ :-£zn. 4— qui mue- nicfapi- entiam-. &quiafHuiu " tiru-. dea-tiam melior melion-c 
I1ZII_aIv:--$-~y---^ den-tiam melior mclioc-cftacquifi- «o 

SfcaEXrA VOX aAAAa * 
&/ :■:* V-.\ ^31^ rrti^ri— £3?hP5^ 
LZ.-i-< £ ius negoti- ati- one; argen- ci & au- smmm ri primi & ^(...y,! M ,-„i-.— — J—- j- " J ' ' 

.- — j. ii i " ■ . ■ fimi. Duumvocum. II L 

Culm no ¥L- die. nee au- 


ris audi- uic nccincorhominisafccn- • " a JL. 
"J^l-^ 


die quqprse- pa- rauit Dcut his qui ^ggga fep^ di- ligunt il- ium quidi- ligunc il- lum. — -"' 


'■ 
"■ 


-" 


■ 


m 


t 


UJ 


— 
, 
""■ 


**" 


. 
, 


1 1 II 
" 


Ji 


■ 1. II. nil 1 1 IL 


.-■ "— "' ■• Dmim vocum. IV. fe|K 

zz Xg^*:^ Vitus cor fu- urn tra- 


dct ad ■♦- vigilandum di- lu- culo, ad ^T^F f^^^^^ ^T^^ Do^ mtnutn, «•§&€* ^:x:±:i <juif«cic 


ilium & in confpo- 

z::i:g:^:~|:|:|: 
g: — : — T_ Je_ . &u al- :$:$: 


-Jidtf:*::::!: 
bicur, "••SSt* tif- fi- J mi 3 depra?ca- ^ ^iJ j '^ l I I W H-O WM -4--Q deprseca- 

Duum vocum* bitur. v. Xpe- ftatio jufto- rum l«d- SSSSffiS 
SCp: 
*« tiaj ipcs au- 5£ =t 


-♦ cem 
-;-»- f-» -# »»«>»fli«W<* V . 1 1 11 ■ i»»»J ItDpiO- rum pc- n- bic forticu- ^ _ A±A.-Ai-^-2<b 2V"^ &--*- — y j* — ~ X"4 — §ZZII§"* . do firo- plieis vias Do- mini & pa- aot 

SEXTA VOX aAAAa 4 t f — a— fr-ar***-^*"^ his.quioperan- tur, «*SH* ma 

-an 


lum. vi. Duumvocum. T^-±lfcfcI — - — w 
Vi fcquicurme. «K» quiftqoiwrmc P nonambuUt, -KM* »«» tc- nebris, fcdhi' Sligi|^^^^gSs§5 *£ :tt; bc- 

=fc£ 
bit, +W* Lu- .. . _ ,_, . - ^--— — y £ ^^*^ fc /Nf^v " ij 
cfc 
t£ dicic Do- na- 


=5 nus di- cic Do- *~jr~ ::fc: e ~: ?- ii j 1 1 ii ! '• *■•-- minus. 

Duumvocum VII fti tolcruntfpolia-,, impi- orum, lmpi- 


orum & caa- tauc- runt Doming no- men fan- &uia 


tu- um & vi£lricem ma- nure cuam laudaue- ^gfeg^^ ^Sj ^g^^ s^tfcf^lS runcpa- ricer Donoine De- us, Dc- .J i ..ffi *a. , ~j~ ... -A^-V-^A- -ji ■ ■ jTI { ""{ -"T- ^----I- :$:g:tt:: US nofter. Duum vocuiru yi — r~ MX 
, , s L^ « ^, ».. J ft Anfti m«i, «&3§**» il:£:;£±$:$:f^ 4"+-±-i-^ qui in iilo fe- culo cerca- 


menha- bui- flis m crcedS Jab'o- j^bee*- ::$ — *Hb- itSiSHHE^StEt!: ~£ rumveftro- rum, ego redd am vo- bis, : |3g^g|g:^|gi|^15:|| 


ego ret! dam 


VO- bis. Duum vocum. IX. 
T llH~ Z-IX~ -^-A--7*:-*--^-^-- , -<>--7Vr---t--^' — I — i ' Vivulc vcnirc^pbftmc veni- re poft me veni- 


Mt==c±db— 


mc, abncgecfcmccipfura, «!§§«» i=g -45 & collac cru- cem foam, ^3§©» 4i_2L^ XJrL^Si*-— -X-I — I-4~--I : -- 5 — 4- ;&;a:2L" SH3E zf:Q±^ & fequaturme, &icquacur, «<*§§«» & fc- quatur, 6g$*3 & fequatur, *>§&** me,dicic Do- ' =£ t — f — — ::Ir±~x~"T^3F ::= 

lfcs:±" _ ^rxiSi^: j:x: -1-3- S 

~T_ I _v ^>; g.._A. .. I ^ f i.A X.-FV-iI. . minus dicic Do- 

Duutn vocum. mius. X. Eruc bone & fide- 


:£ lis quia-i inpau- ca, fui- fti fide- lis, «©•?§>©» 

i-A_X-X— ^- ? fu- pramul- ca tc confticu- l : ^7rQ" : ^^3 : l"$^l^ : H-f:— E j : l-i^= am conftitua, intra, intra in-gaudiumj Domini, ingaudi- 

um, ingaudium Domini De- 0:i:±:i:= 4+f*- -©- ±tt 1 tUL Duum vocum. XL 
i^s^^g^m?! 
Vlgcbuntjs- fli Ciuu 'lilium.*, £aU gebuncju- fti fi*ut liliurru 5c gl||p|||iiiS|^^^gi ficuc ro- f* in^Hicrichoflorc- bi3nr,florc- 


but, «©§&•» an* re Do- minum, ^^H^gg «*$$«► an- , , >v*^ -*> - — I— ■ ■ — -'4—' "T~0~""TI ceDo- mmum. Duumvocum. XIL 

gfc i ■ n"i I i % i" ' ■ " """ ' 7$ ia- tcrfpinas illis addic fp#- 
„, f . — — -w — 1— — j^4-i. — ■■ | ■ T" V " l" ' 1 * 1 "7" \^ ciem ^|gj^ p|Sfcr| 53 He venuftae fu« im virgo Mariam progc- nicm Ma- 
-J l« — ,X^4 ■>. 4— — - " — : •***§—*■-. riam progc- nietii gcrmi- nauit «nim flo- 
^^^^ — 1l Ml Ml rem, qui Vita- Um date do- rem, qui: - T . - ^ «*^ I I I. -M, ■»tfr« i mm n. i ii ^ # < » ;' > /»» <•?&•> ■^•^^■Mjh^^MIWyi M ii l» i| 1 ii ' ' I.I I , " l ~ ' * l " ' * L ' ' " " ' ,k ~ MM»»<H«i ' ii iWH « I -JtfcMIW ii i.i I in Ii 1 »li !!>»■ ii ^ t— M— <+m ■j>„ ■: ... F / ^C / i". SEQVV N TV RCAN- 

TICNES SINE TEXTV. 
Duumvocum. XIII. 

P«» T "» ■■'"< ■ i I i i f — i i ■ . > ■ [ . » ^ «, ,■ Sffss .*- 

SlmEte 33± X - 
:fe Ste^iiHii^fes 

i teigggiig s 


SEITA VOX bJBBBb Duum yocum. XIV. 
r±rj:^~x -T7-f-f-rf- ^ 

Duumvocum, XV. ^^^Si 
w 
- r I,, I ., ■ if.. -> t I -A' 

-4- " i r r ' ' < — -*— 5- — -Zzipizr 
■ !■"»■ ■ — I - a n -i - . - - ■ •* . . ._,.._ #« * 
5EQ3S=^ 

S^^^ JJ ^ttS 


— in j.,.ift4,i l(Jtl ■<> „• \4 -w jj — - »■ -i in ft ■ a*. I < n I ..i ^. i -| , . , „ , , m ~X £~"*" ~-p — t-f - — —*-4 — f- ♦ A ft- 


^f= ; ^£&^SP 


SEXTA VOX, bBBBb 2 Duumvocum* 

=fcc X.VL * * — -w» r >. i I •-! i ■ mur n ai l ■» ■ "~*~*~ **T" """■" 
-x-A 


i :i^:i:£:£::t:£ h 


=g 
.tA. jiJ:*:J:i:i:*=t:i::r4 5^^g 


^glg^^^lfgg 
mis 

bi- -Iffizirz:*:*: llEgigSilS^ Q-- Puiim vocum. 
XVII. ^^:fe|^ij|^feg^ j:!p ILIaV ijj jfepy^^^ Eta^ 
gfegj^||^|Pg|:|l 
$ ' ^^^^^^^S^^^^^ =te*=: Ei:a:| :i3|? j^ |^ f : |:yig|:»:x: 

-3$ 
i-$il§ ; ii s ^ -i^ I . I , IT"-! "" i "r~T X" T ^^*X"^ ~ ~T "^y~_._^Z^?Ifi"' SEXTA VOX bBBBb $ Duumvocum, XVII i; 

~x:$:si ~t-^---f- ^Tt—Tp': 

gA A-*— *- zffe?^EEi?=iS- 
~£ 


J __r\ |^ y 1. 1 y... _ _. f . ,.—,.„ « fi Z. - 1 &~'^ : ^"a"X 1 ~X~%~ I -"Jr ^"^^ J --T 1 **A **-' — 4- — ^— ♦♦* ±±tbE drf-TTT p^S 
"fy^Trft^t^t't^ f^ 
=fc 

•-4— 

'3 TffTT"^"t'¥^T'*Tt"firrt"t~f'f'7"A' : rt'7x^ ., A _ a - '. I— , ■ P—4 n- i --"■■ u ■'■■ , j»'.- t -U- Duumvocum. XIX. ^^-^^^±:=x-:|:|:|— f %mm 


X ±: 
ra 
-—j.. — _ — £__ $ „^_ $ in— f— iliMpitglillii agggssagsfet 
i^zxzfljfSz h3™ 

te 


p 
V* 
^-Mr-? 1 *-*- iissiiiiitei 

— ~„-^ «j |-^»l«. O- 1 ,,. A...- — , — ^^Piij-Ji,, SEXTA VOX, b B B B b 4 Duumvocum. XX ib^l^=ni:±:±:i: i^p^Sfe^i§i ililSlIsfllSI 
gs^^jgip^ipii i i i mf i i A i i i i i ii r y ^ I w iS^SS ^ te ^-sgffe 
—■ » » ' .r ' ." Dauravocum. XXI. <t¥ I] ~4-i- m :w ♦ :] --£• t- 


3. tKiffiB 


rr-— p- 7 qry t y \f a 5l h AsrsixH^T'&^'x"" \ ., £ 

^-■f - g -— -■ - - ' ■ . ■ ' .— — — — J— ^-+ y ~ ^r:g;±zz; h*-«r*- 


-4" 
£ i 
iBSTDT-O^fT*^ 'I-T^-PPS ;3::$iz 


Duumvocum. XXII. w i^i 
.--4^4-i.^UL*-3 ■ ■ ' u . ! - — . — u^. — . — , , — L.Z — „ j: l._ -3___ 
teL.rftw*— ....—■ iStfc3Lj£$ixiii ^f^ SiEg||^3gg|:gi 
*£s iffi 

^^^fe 

-©T- w Duum vocum. s? •JjL XIII, ACfc >f«0» kr/a. :||fe^si|S ^--Hfef- Era y$ : A : l^1^+ : ^$3$-i F^-^-A. ^ " £ir,£: — "flbf- "$ "^-i ■ £r*i *""i J "-- u,^ _JQ _ 

||fe||fe|pli^^^ :£ ::?; 


3^1:^1:1 » — ■ —I "" '> .M «W>, Duumvocum. XXIV. n^fefeii 

|jj| §:±_x:t T -T-*« *^#^^+-^-^4^^-+-+ x^^js-s: 

, -4- * .-.. ► ■ ■■ ■ — . * .* ; , M*.~fl . -^ it i _, .A^iWiwmT ii .i.i u>»>. «^. -A— I -■ i f i _^^_ jF/^jj Cantionwttj Dmru I •*r tcum, 5E..Q.VV N T VR <3AN- 

' TIGNES SEX VOCVM. 

Prima pars. CCCXVI. 
^rzHzSE:^^^-* C- cipc qua recrees »§St» . g ..—>.. -- 1 , L_ J^- — ^— jt- — 4: - — , <1.-.J ^ gracam tusu «*?§*» pa. fcuaMu- fam Iu- 
::±^:$:£:^ «»§§€* teuco-nidfiglo- ria-, ponti- ficum 

impe- rij pars magna fa- criDux, , Franconisore «»§§&• """ " ' "'"'■■ ■-■■ ' , , mmm 

ccrca falus o-uibus 3 pcrniciefque-> lupis «»%«* e^iP^0^1S?& per- ni- ciefquae g$& lupis„« 

Secundipara 

"" L ""T ' Voferscunqucgracu rabiem pratfcpibus arces, acqnenc- woCiftrifti ^§§€* germincregna be- as infills cud tforurn 

^^:^:^ t-t +»-~— — - — =— — — -hm^h^^a 

1 d- bi fi forec, cmula^pacrum «a$5©» "vnusgrexeilec «©§&** 

SEXTA VOX. cCCCc vnus grexcflcc lex forct vna gre-- vnus grexeflec lex forct vna :f$: g l ilex fore c V- ±*:z=:±::=|q2:±:=z=3qr 

:EJ:|S=sS$±^:i::i 

— J-4- : — ta-it nagrcgi. Primapars,Sexvocum. CCCXVII. ' 
Vc ades 6 ErneftoDu- cumDbxinclycc Princcps 
Ac- cipe accipe'qucepaucisMufica no- ftracanic. Vcfolet auricomuJ fupc-rare micancia-. cocli, Lumina fol 
ru- tilp q$& 

'$$" 


cumVdcac «$g» i- --?-♦ ■^■■— ■■ " ■■■ ' ' m * ** ' »—• yr 


SE^4Zir?isf:zzs$-"S —O- 1 xe ju~ 
bar. Sccunda pars. «H :feSE?|^fE 
:x$: SS3i IcEnicfto «t§S<* Du- cumDux prscftan- tiffime " ^ i . - ■4--. r . . ^ju-.- - j t" ~» r *"" itiizzzzz 1 '■& 
principibus reliquis fie pie- tacc pne- 

:=^z:»:t:|fLt:l- «• vi- ae VI- 


uc pacer patriae Princcpsp faccula-* vi- ue, viuedi- i^^^i^^^S u/plcdor viucjdecufque cu- 

Sexvocum. is «o$S«» 

CCGXVII1. 
<2H 'I ' ■ ' « ' ■ ■ | f ■— - 1-— ' ' '♦^"• A— ' ' ' ' " "~"'^r'" > ' * ' " | ■.,,_,;,. pE JSgggg E- £tar & ambrofiarn tibiPrmccps inclycc vi- tas Aftre- ffiftu- diumpacis amorque 

fe- rune. Tuchar 9 populo tufumis gracus, & imis es 

«©§£©» in- tegrita/que «•§£•» candor moruhoc ^§§1* facie facie viuo viuc, vi- ue igitun. s^ii^gsi^ 
^§S«» fcelix viue vfque ad ncftorisannos, Orlandi, Or: 
«*§§^ 


:^i:f±feg : hocopcac, mufa canora iibi- *&$& 

SHE 
mufa canora_» cibi ^S5«» 

SEXTA VOX cCCCc z Prmia pars, Sex vocum C C C X I X. 
-— A-^-?^ ¥|E^z$^5:i5=!:J:|:|~ -it 

:3T — Vidtrepica*? quidmufaci- mes.'quidcardamoraris :?£:& percuto dulci- fonae £la-* canora lyrar, nunc mecus acquc dolor 
nuhcahxi-'a cuia, Tale- to ǤS^ base & eninufua- dec .^ 

r±^!:i^:ilE:i:=r:i:«^fc- gaudia fura- fpg^&i^lt ~zzr^"jz3r^ $ T T-~Zvi. 

madics quacaftu ingre- ditur, Gvil- 


elms «•?§» GvitEXME.Renaca *§se» Renata Renata 
-cubi- • . 4e,in- clyteDux «•§§» thalamumca- afflEfiEfe&psJs: vftapropa- go cuum. 
"Sccunda pars. 
*■*♦ i x a i 2TTl"'^"~ T ~r&~A^ — r~i — \~ — "f*^v — r""— ?•* Audeac 


cxul- cccquc -f-*- ^B^ ^^^^^f^^^ g^^^ 1 Ducum ftirps, inclyca Boyum «•§£•* gaud«ao CXlll- tetftiros I.ntharin. ! c«c ftirps Lotharin- gapo- *y r r— • |-|_ f -■? -ft*A A.* -- I tens jungi- tur aster- nofoe- dere, pace ^^^ ^gfe^fg^^^ g f frf^ bona o§&4» pace bona hie i-giturtha- m us.precorprccor vtDuxinclyts fcelixfit,Gvii.Ei.ME cibi «8ft i95 r^-S- 4- -"g : ?£l : !?| m3 : ^Yl : P fitque Renata tibi ti- biRcnata tibi, fitqueRenaca tibi *§S€* Sex vocum. CCCIX. 
'^^^^^^^^^^^^^ lquAtibi\ ^Equabic laudes nulla. cams- na tuas, j£ : 


jEquabit laudes nulla camaena 

illlllllli^^ai^gEf tuas Jti53C±±±±3E SOSo* :fe^^BEE£fc= v^quabitlaudcs 

_x:z:^::r nulla camae- na tuas AecisSSsaE «»s^ SEXTA VOX. cCCCc 3 Scxvocum. CCCXXI. 
PCtt 


-+■— +:-:^:f:M^:T=p^r Eroum_» fo- boles *§§* amor orbis ^^Eso 9 ±^s^^±j^p B^4^ Carolo noiTri folus cs, afflicto Mufarutru ^§§«» tempo- ; gB^SS^iliziS *£&$££ : re tempore aIumnos,quicoli> ^fgfi & fa- cili largiris muncra 
dextra. Propterca_.cclcbrattcMufica-.diua libcnccrlaudibus & 

mc- ritis, ad fi- dcra €0§£«» tollerc gcftit, Viuc diu «•§§*» Auftri- ace, fpcs optima ma- ximagentis «&SSO» I iij.li! 'I » .■ ■■■^l- , l y il i l K ■ II , .-l^-L^. maxima gen- CIS. c C C X X 1 1. Prima pars, Sexvocum. .. .. 
Acis amanj *?S«» culcorque De- um ilr— ■ — 1— I ■-< ■ '■■- ! ^ 
fide- iquelucer- na, Rex grade Auftriadum «^ss» 

Rexgraa- dcAuariadu, Maxraili- an^ decus, Ma: . „ lit:. -T ▼ ^ v — ~i7"~ar^~T ~T~^~-irx- _i.__l... «§s» ^£:|:|:lT*:$:fef: 

in_ccomnisFir- tu$ 


na- 


tacft, Rexfa- xit olympi, «•§£€► im- ||g E^ijgji^g ^g^ perij, vtpoffisfceptra, <»$§» wne- re feme!, 

Sccundapars, gg =fc53:r~-±4-r^:r-t. Enuticlaecc- curforti- da H~^-3~\^T~< 2rj:s^— : t^i:t:i™ i:$:i± 3 Bofaemi-aregem, *SS*. :±:cr& Eohcmia-i re- I gem, quivercparces, <OS§i* ^^gfg|:^fe^=P ixixs: 


& diui- nafa- era: fide- i, qui jura tu- erij, <&£#, fe dies, dec: TeDeusinmulcoSjdcc fuper ef- *&&•• dec flipcr ef- fodi- es. *&§£«» 5 •--■ — ; I-X — ~r rtr I J S EXT A VOX. c C € C c 4 Sexvocum. CCCXXIII. 
l£X, ■ ,. « I — U--3-- . — 


Nconac noneftformacui, 

r*m lit 1 111— ii ■ n !■■! ilnwi i , ^ar hi m miw T»'i' - — i i ~i 1U ill* n .. .w .^ M '■■ — ■ *— anccj me nooeftformatusDc- u$ an* ceme noneftfor- matusDeus, &poftmenocric, ^§S^ quia mi- ::|:|:±:|^|:i:|:| jn^!g: i:t|E 

hi s c»3ruabicur s «o§st*» ooone, omne genu, C|J?ft [ ggp^f^^-f^ gjjgg & confi- tebitur, «*§&«* ora- 


♦**±S nis om. niSjOm- nis. i&^^si oranis lin- gua* 
Set vocum. 

— — x— — 

^EEiujj: CCCXXIIII. jrF=^afep^t=^===K^^ ^ | fei:igg=JE£ Alci- tudo di- uitia- rum, O aki- 


ttvdo diui- tiarumj fa- pi en- tire & fci- :$♦*:$:: i™. 

cos: 
isn * <M>|--iMwl < ia, cnti* De- i, quainc6pr«hcn£bi. lia*, <•§§•> 


4Las- X 


quamincoprarhenfi-bi- lia-.funt.judi- cia_ cms, ^^ 

-^S^^^~if: — ±:i: — ■ — $?—*■*■ -f ft*— £ ^ : $ :I $l=S¥ & inu «- ffi- ga- bif«; ^9s«. w- se eius, ■•$$•• ?i* c cj UJ . ^^ Secu-nda pars* 
cmmcogno- u ; c f cn „ fumDo- m j n i aucquispri- orde- diciJ- s^^^^^^^^^^^?^ 7^ JP#>&peripfum& li: Quoniara,quoniamexi- in i- pfbfunc ° ffi - nia -- *pfi fconor & gloria, — — 4 — TV — ^—X-^-SEiJt 7 1 It ~ 1 — rr •&-■ W— *-_ A* ^ C 

[ ZL^_Jr.^ " *" — «~* ' 3 ■" w — IT. — I — ■+■ __«. ^^lo-ria^ «•€»•» ~ *- info- cula fectilo. ~ — m _ t ruo), *•$$*> Amsru Sexvocum. 

:„.:^h:seii: P : ^^ : 5^fc5i:l^J-Q^- CCGXXV. 
Enc- di&iq, «+$§^ & claritas, & fapi- gffggg^ ^a^ii i^ cnci- a & grar. tia- rum a- ftio, ho- nor, b±:$:5:i±: 

«8§S«» vir- tus virtus, vir- 


^-^:^- ==^53^ x&zi tas & forti- tu- do, & forti- tudo Deo no- ftroiti 


J faxula, in fsccu- la fascu- lorum, 

~Vi - • i "• ' ' '" " ' " ' «•§$€>» A- z.,1- 4 zzzntrr: m en-,<$$&A- men, $ A- mcn. CCCXXVI. ^^^!^i Vmnatuseffet\ Ecconaagi.ab ori- cntc, «&£$•► re- 

:3 ^^^g^I 
nc- 


runcHierofolymamdicen- tcs vidimus nim ftel- lame- ius in A 1 -_ — ^ : — $- ? -$■■ -J — -$ $ ' — 

ori- enta &v«- minus ado- rare aum. Auditns auccm He- ro- desRex &omnisHicrolblima cumilio & cogregans ones principcsfacerdocum, & fcribaspopu- li faCci- ca- 


barurab cis, vbi Chri- -&+- 


itus, «&§£©» nafccrccur.,, secvnda pars,tacet. 
^"1=5:1=13-: -.:1jci_^; Tercia pars. T cccoftd- laqusvi- dcranc in^O- ricncc-» V A ^F~i : $ : $~3 : t— ^— $^t?:s: 
fc|:fe^fe: 4ucdumvcnicri»ftar«tlupray-bi erat ^ gam- ii fun,, ga- 

uirifua^audiomagaoyald«&incran-mDoni U m. in v^mrnnT 

pu- « cum Maria^marrc e- ius , & ?ra dd^aIo. «-"~ 

ucrunbcnm, & apcrtia thefaurijfu- 

fc:±:±:3rx~^-T-r-¥- lerunce- w ob.tu- 

; -| '-" ' W T-- JL -W- JL ^^ -&-T* fe* : <$-£ ?T J r r UnCr \ &r ^P onfo * CGC P to , in ^inn!s,ncrcdircnc' 

-£-,■ ft. ad HerodS peraljiam-WsiD ' taut&h>nt,pn* liam yiam _. n n - ^ " ' * " " ' " '**— '" ' ' '*"' * reuorfifunt, in^regio- nemfuam. «SS» 


^ Prima pars, Sex vocum* CCCXXVIL 

Will ~hi+4^+44^?4*-^4""TT"T"H'^T 
4 Vbi- lcmusfinguli, carminapromen- h tes, «*$S0» fcfta canti paruuli crebrorecolen- ^ ' tesc- iusnanatU ui- cas fonsrcdem- ptionis, omnibus eftclaritas, *SS^ omnibus «ft claritas haut malis -4—4— — r$^Vx-*-$":zziJ:i^^ fed bonis, hauc malis fed bonif, *%$*» 

Sccunda pars. haucmalif fed bonis. 
Ncef ani- malisu, inpraefcpcjmif- 


fus, quenccveftisva- na-i terre- acnccbiflus coelum regit aethcra cunfta tctram ma- rOjbaratrum&fydera. <&£& k:n" r~r r" _„. * "... " -fcA. §31 dt^-ttBElS quae refulgent clare Sex vocum. ■«•§§•» C C C X X 1 1 X 
g I , - 4Z 1 — + — JlUI — » Decus celfi genus'acque cce- li Tc quit oracut- 
%< mitrafan£tcdignii,laudibus ornct <•§&•» * ^j^SSSBES 
Tu parens noftro populo falutcm, Ac pios reges tribu-is bcnignc,Numinc(an&o **5h& ^SlgiSgipBi^iSJ Ma- ximasipfi cam en orogra- tes, Hoc dicj nobis pius Aflii- p fTiTPfff fggSHffff^ g erum,Martepoccncem ^^§€» Nomcnaeternumcupici ro« ^f mTfim- mig^i^ gamuSjGcftaqi cancum deceancmonarcha } Quo dare curas ^§§*> 
-e- quo dare curas. 


SEXTA VOX dDDDd Sexvocum. Canon ad fextam. 

t — - — *. CCCXXIX. 

£ ipPi^^^^gio^jzl^g^iE -tn^yi Erbum caro fafiu eft, & habicauio in nobis 
•*§§«► 


$Z__J5JJ , s — • '"■• & vidimus glpri- j 

§llililli§lilpp am c- mi «•§§♦> gloriamquafi, glo: <®$3«*> v- nigc- nici a patre, plenum gratis x & veri- 
:t:$:az.: 

r3 _ ^ ^'"~£Pa.* :£jfc±33£: g^S5 
i|:6^ catis plcnu gra- cis, & vcri- cacis <9$se» 3> & veri- ta- 


-O-Ul n .tis «•§&<► & veri- ta- cis, 

Sexvocum. 
iEEEE?: ps 
CCCXXI z?z}:z|:i|:zziztiii±z; yitifariam: Mulciiqjmo- dis &r 


«3§S©» mulcifq; *- ^^^^^^^^^* Dcus inProphe- tis nouiffimo diebus i- 

liigilipi^ 

ftis nouiffimenouilTimodiebu, ifti, i- "ftii,Ioc U cusrit 
«§£» locucus cftnobisin fi- 


lio in fi- lio, que co- ranrtt — ^_-a„2_xis: a^a*..t~:: i:$:$: 


fti- cuio «•$§«» J * "" ' a , i . i ,i i i ,i ^ i««i«i i ■ urn l.i^^A,^,— hcercdemjvni- uerfo- rum, v: 7t4^^MzUzt±-===^±'rh±zi=tS «os§«> perquefecic & fa?cu-Ia ^§§©> ^-i— & fecti.la,perqucfecic& fse- cula «€§o» 

Scxvocum. CCCXXXI 
E- nuic, pucr- pcra re- gem <*$$©» ai^fei ^aggipiiiEg j cu- inome aecernum; &gau- G 


dia-,, &; 
••SS^ ma- B zT &l?p±T ncc prima fimilem, vifa eft 
ccm fequcn- tcm, Alle- luia «fc3§©» nechabe- re feqacn- 5* 


«&$&«>» Al- leJu-i ia 


«*§S«> Alle- luii ■**$& AUe-luia «»§§<» -^.l- * Alle- luia., V+-+-4-4-0- 

«©§§*» SEXTA VOX dDDDd z CCCXXXII. Prima pars, Sexvocum. 
& Cruxfpledidior, cun&is aftris «•§§•» ft^ g^^f^|^|E gj^ :Eli mun- -££ 
#-*--• w~ docc- lebris, hominibusmuicu ama-bihV, 

^3 v"^*T"rt"v~ , 'v" 
z±±:±z±izzz±:z±:i: 
fan&ior V 1 niuer- Us «•§§•» fan&ior v-niuerfis *3^r~ f_Z= 3S:$:t: ^bs±r$==± quxfola fu- ifh l=l!^^!EEgjEglfa _1 j^_JL^_ — _ di- gna porcare.;, porcare ta- 

-e- r.$: e -i-^~ — rf^F— FA^-- : f-«-; — fr-f-fr- ■=& ::s:z:^::=:H^ iencirnundi portarc, talencumudi «•§§©» talencu mundi. 

Secundapars. , 

1 iS^ ^fa^^^ -fefeg gf^^ j^ -— : . j— . 

Vice lignum, dulcesclauos^dulcia fcrenspondera r ^??l% ^:p^ : -»-^- T - 1 -^ : »-«- $: | : t"^ :$:g:, t"t' a ialua prasfentc caterua 


±3E lA±A" "*~ f "! in_cuis laudibuscon- gregacam, in_cuis laudibus congre- 

_ ^ 1 — 5: , : - _ _ i - — — 

gacam, Allc- luia «*§§•» Allc- luia «&§&©» 
XlSE] AJ1- i„:* . v ... . v ; » ' Aile- luia-* *§s^ Allelu- ia «©§§*» siS^ffi Allc- luia. CCCXXXIIL Prima pars,Scxvocum. 

Exilian regis pro- deunc, 


fulgcc cru- el s «&§&€» myftc- rium, quo 


carncearms condicor fuipenfus eft pari- g^j^-l^s^|pgg|^i _j _♦* „ ~-4::i:ir:i:i:^riSi;iz^:i bulo quovulncra- tus iniupen. mu- :J:J:J-J:3Li::I:q::J: X-A— crone di- ro lance- je, venosiauarec crimine «©$£«» 

HSV-TT ^m^fa^5 g?| 
manauic Vhdafanguine 05§o 

Secundapars* ^^^ ^M -t-^igi Mplccafunt ^S§«* qujeconcinicDauid fi- de- ggjfeggga^jlg^gl jlpj: lis carmine, dicens in naci- o- nibus, regnauic a z±ti:t:r:izz™r^:: 


lignoDe- us* Arbor decora &ful- 

^:i:i:±:T:^^^ gida, :jj? : f = f : |^f = f : j? "£ff : | : orna- ta regis purpura., ele- _ tfczzzr^ 

::J~3:$:i:^:$:i: £ta digno ftipi- lc, ca /an&a mebra 


:*v 


^— VERTE-- «•§£•* tangere, cam laneta membra ragerc. 

SEXTA VOX. dDDDd 3 
TERTIA PARS, TACET. 
Quarta & vltima pars. Cruxaucfpes v- nica 3 hocpafll-o- nisccm- pore augepi- J5£„ SH* js jufti- ciam, rcifque dona veniam. Tefuma 

— fc— - I^nfesipil Dcus crinicas collaudecomnisfpi- ricus, quos g crucis myfteri- 

=s: I ~zi:$:i:& unci-., falua rcgespcrfsecula-. CCCXXXIV. 
Prmiapars, Scxvocum. >5& 


:TZz=35^:tE 

.3 — . 4 Vc me fi- de- reo defcendero juffic 


& ^^:|:i;§:^;*:$;^:^^$:S:±^ ? ;^;t;i:^; $ 5: 


olyov po, hucmecrudeli vul- nero «©$&©> fix IC 3e=z=*3=: t-^H $3*£:£ ■ae amor, langueo «$$& necg/quano/lro,fuccurricamori <*$5«» -sD; - '^ 


±^43KPS± -^-'4^4444—$— n*r* que nequeuc du- ra, frangerc jura crucis Lggll^jggi^fe «©S§€* frangerc jura crucis 
~t:±: ::$ ^sap .©_u, <*»ss& SECVNDA PARS TACET. Xertia pars', feMJVVk ■ hrt igf _ 2k . f £ ms fblus a- morpocuit^perferrc xri'.?ra- 


phuaa, gggggg =j3E3S^33r^xiirs^as: s '^♦•"T t-i-ji-jr_.: *§£•> __ liF^PL 

iU-o pedes cla^us fi- xic, ^^^S^ ^^^ ^^^^ go a- nimi & iilotuanus ) & illo manus si cupis er- ♦- 


mihi ilgnarependc-rogra- ti, di-I.goprotantts, fat raihi 

X A 3fr ^ 


lusamor, ^ho- ist mihi jfo- lus a- mor, 

Sex vocum. 


:«:: -B- NmontcOH- ueti, «*$$*» ora- . „ — «: zzzzzzzj::t t-^-4 — zzz:5:T-Tr^-^ --f -4~^ uiadpawc:Pattr 5 l#fa fi fi c . ripoccft," **§§•■> cranie- ra4fa=^Ks^!toES^^5ft==|=fe^ 3t a mc cranfe-aca mccalixifto :±:±:^:ii : f-:|E rpirirus •qu-idtfro. 


prorn- pcuseft, caro au~ 


^:i:$:$:$:<Hs; te iniirma. -$:$— f-3^ Fiac voiuueas tua_.. «*&§§& 

SE.XTA VOX! dDDDd 4 
Prima pars,Sex vocumu CCCIXXVL 
S ii:i3S:z:±rEjiJ:|5=: -g p^±i^^» :j^^:aqzi:r:y^±r±: Ngelus Do- mini dcfeendi; dccoc- EifflS^ & fuper cunL», «*S§^ fedic & ^te^^^5: ^ ^^^^^^:^:^ dixie muli-e-ribui. 


«*?§•» 
Secundapars. 

re quia cruci- fixunb O- lito time- ~k~7r~T ♦H^HHB-^— Bhfry- ^-^ — - teziiJi^Sh amfctedtl: |S :± quacritis,jamfurrcxic, «*§§©» jamfurrcxic: vc-nicc & vidcto 
"** z±izz4z lo- cum 3 rbi pofi- tuserat; «*?§•» vbi pofi- cus S 

R erauDominus,Alle- luia, «•§§»» AHe- luia, «*§$«* Ai- ^^^3 g lclu-ia t ««&*» Allc-luia. «*?§«» -i ' ' ' .•'»■ Prima pars, Sex vocum. if A %m_m — -J. 
CCCXXXVII. 

tt— : i-i:i:$:$4;t:$:3::i;; $:$:i: msmM. :~j:::j: tit— -f- Gofumi Etconfi-lium ineura, : S^" :E ^&E^f^ rxn/vr"" Ego ftim quifutn, & coufi- lium meum, 


^¥--& ie?^^^§l§lii* noncft cu impijs. fed in-Iege Do- mini, «»§£•* 


jS ^fgSyg^te -z4 voluntas mca eft, ^j^ Alte- Juia, ^$$^ Al- 
ii- 


lui*. *§£©> . Sccunda pars. Go dormi- in, [$:$i$::l::f:jfc 

<fefoTDnu€«pi 9 & :£:: :=fc:&:i:$;£± SfeHiils: ^:z:s:r:tLr fomnuccpi, fciomrificcpi & refu rr«3i! t *' ' ' ""■"«-'- —■■■■■■■■ — , ■* - „ i -|, *»§&»* 


quoniamDo- *5J±^^^5^3 id mug, *»SS«» ^r~ ♦"♦"*-»■ ^ — ♦^^rizizrzizz :^2qcsc_zz:35: 

«n*# *»» Allt- luisu fuf- e'epic *£* Allfi-Ma, %g^ fii= -^^^iii^^^ &k- Allc- laia, *5§^ Allc- luia, ^§S* Alle-luia, ^pidbs^ijH^^H- -r- ^ Q '•X~T^t:4"' j "^~^~ i ^ Allc- luia, «•§§«• Alio- luia, ǣǥ Allc- lu- ©sr" ~Q- ia," «OS§0»- 

Prima pars,cScxvocum. 
CCGXXXVIII. Ongratu-la- mini, «•§§•► ^.. . *.\ £> v v> i | L__l— i— A,-\* \> ( I L.J-._J | \^,\* A . mihiomnes, «*3&* congratulamini, «•%•» mi hi 
qui di-li- gicis, *>$§©» quidili- gicis Domi- 

_^u p. — .... ■ ' ■ ■■-' " — • • ■ — — -$£.•.$* ———' ' oninos, num, quia que quacrcba,apparu- icmihi, «•?$•» quia -A-A- A -A- 


qucquqrcbaappa-ruic mi- hi appa-ruitmi- hi&duflercm ^^&fe^S^s|^^fe^fe admomimcncu,&dumfle- :5:zr 

rem admonumentu, vidi .4 — *~F+- Z3S* 


Dominummcum, 
*ft*» Do- mmum-i £*-$-$ 


<V meum,. AHc- luia, ^§S€* 


AUe- luia, ag^?,e» 


AUe- All«-lu. it. ':^2:$ : - 


^ _ _ Sccunda pars. 
VleruncDominumme- 


u ™ & ncfci. ^Bkdr^^-PFrfc o vbi po- -+—,-*-- fucrunt cuxiL* 


ru ™ eum, Dicuncc- & neCcio ybi pofuc 
■a. Dicunce- j An „ 7 ~~ "" """ 

r- —4-,-,-p A.i f L _ ■ ^t^J ■^-f:i3S:fjx_f:5::.i muli-er^dploias? 


fur rex it 


«©§£«» JIB1Q ficucdixit 

^ ... P«ccdctFoiinGali. I*. 3C 


«*$$•» iiL-Ga- lilaf* anjj in Gali- 1c- am,Allc- luia, «•?§•» Allc- ^i^SHliSiii luia, «•§$«* Alle- luia, ■•S&* 
Allc- luia, <•?*•» Allclu- i*. 

Prima pars,Sex vocum* CCCXXXIX. 
ps^ppjjgjpf^ 
redcra- ptio, 
amor& defi- derium.Deuscrea- coromniumho- mo -$-f ♦? — .g-fr . ■ ,. { ■ ■ ■ ■ . | -ft - $"+♦? in fi- ne tcmporum,qu*tcvicit, *$§*» 
elemencia crudclemmorcepa- tiens, vtnosarnor- 
£jfcpfff*f^gtj£ tc toU lcrcs, «•$$•» ▼cnos amorce ■ [» !■ M i l . ' ' l " » J I U li ■■! I .««-l«»ir-T^~— LL. tol- lcres. - Tiitw ira ii — • | t-jrui 
iSi Secunda pars. 


4 

Nferni clauftra pe- netrans, tuos ca- Sifi^^S^gi§p3.#J ptiuosredimens, vi&or mum. silil^liSiliig pho nobi- li vittor cnum- pho Sllllll|^£li§||l^ 

nobi-li, addextraDei refidens, ad dextraDei «^S€» 


ii:ziz±:±^zl— i -©-n. ad dextraDei refidens. TERTIA PARS, TACET. 
Quarta & vltima pars. 
-E^% --J-^-fggzrzzzzzfe^f-- 

V eftonoftrutngaudiumj zgz «©§§€* 


qui^sfucurus premium «•?§•• ficnoftrainte ^ — ^jr $-jfjf — §_zzr gloria.,, infem-piter- na fascula-, «»§§o> __z. ^^-^3~Ji|:_:^;z±ziijL^:±r|rf:|:ei Amen A- men A- mcn . 

SEXTA VOX. cEEEo Prima pars,Sexvocum, C C C X L. W*ki i i'r$ §-- 4— -I — *— H — 1~ ^ — - J-- 4- * r — - 

i^Sgwfc^L' I I t- /, Mi->rfr». Empus eft vc rcuer- zttps tarvcre- 


tar ^SSC* ccmpus =fefe-*^ uertar,tccnp 9 eftVcreuer- 

tar ad cum qui mc- mifitquimo mific di- cicDo- minus*. Noli- tecon- trifta- ■'iz*~ i H--*-ttHHft< _ ■ t^^ a i i i^i :?:+: rijiiccturbc-turcorVeftrum «•§£«* rogo proVbbis , i n*. i * i " . ' .. i ■ ■ patrcm vt ipfcjvos cufto-diac vt i- pfevos cuftodi- at, Allelu- 


igMHi 


ia «*§§^ Alle- luia 


«e?Sfr :$:fc ::J AUc- lu- ia «*§5^ Alle- lu- ia, AI: "* " * " J " , "T* > **** ,> ' 1 m il m**m» B n il B u i" '4^www*w)w^Wi*Mwi>wM*w < iii |i < < , WM ,,,^, lll , ) j «.j m ■ T iwpiiiri m~ I — i tin ^^^V. r Wh Alle- luia-* «*§§*► pergeI 

_ I Secunda Pars. 
m^fc. izpaEx— — :X3S 


ibaddiit ++-— *-^— =+4— I- fl c- go abi- cro «®§SO» l -XT jx —ip x j_l_5£_ $♦$_ y zizlzEjIl xzxzfzzzizzr nifi ego abi- cro,. paraclytus non vc- m- rfcarrz: : j=^^^^^S^^^^ife^ £|^a^ cc 4: »-fr— ••SSI* dum aiTuiript 9 fue- ro, micca 
vobis cum «*§§«» miccam vobis eumrogo pro —*— - * ■ vobis pacre ve ipfe vos cuftodiao vc jpfovos cuftodiau, A!- 


le-Iuia «*§&*» Aiie- rfc^± # ^±:±±-r:B(: luia_j «&§§€» rai^^^te Alle- lu- ia <*§5©» Alle- lu- 


la «©§£$» , 8EXT/I VOX eEEEc £ CCCXLI. 
Prima pars, Sexvocum. 

j _.-J a-^ _«t tVx-^-^-^-h* & «•«* Odio compleciiunc 

-.--tifunc dies Pcncccoftes, Alle- com- -plc- 

— '■ — gt-A-^-A— H — r — <-— • jgj: T^TncrfSf: :s535:z i3l: 4: 
luia, Hodio «*$** hodi- e fpiritus fanftus in- i- gnc difci-pulisappa-ruic, fctribuio cis ^§se» 

Carifmatumdona «*§§c» carifmatunxj : f "t^~^^~"^- iri~ rftTFii do*- na do- na. 
Secundapars* 

I- fie «- OS *$S* mi- fit ^ir^-^1g^£fg #fefy- 


in- vniuerfum mun- Tiff ** ffif ^^^S^-^—f "Ti"^ 

dumprss. dioa-re, & tefti- fiea- ri ^^ 

crtdidcrio & bapcizacus fuc- & tcfti- flea- ri Cpi 


nc fcbaptiza- tus fuerio fal- 

4 uus e- rit i^s§|^^^S^!|!^±g||^ fal- uus c " rit, Ai- Ieluia_ «©§£«» 
3Jai^? A :: Al- io- luia ^§£^ ISl!* AI- Iclu- la -&-*ml: 
rr 


Prima pars. Sex vocum. CCCXLIL Amnodicavo. IcruosnodicSvosferuos. feda- 

^7—— fr-fr -f-T' — A l_ micosmcos *$§*• quia omnia-, cognoui- fti$, qu i *S§* co S nouifti s , qU£C ope- racusfum og^ in me-dio veftri «©§S©» Allc- luia «93S€* 


Al- Ielu- ia «•§£»► Alie- luia ^^ 


Verte-- Allc- luia sex: .*. 


oEEE c j 
5w*X7 Hi Secundapars* 

t — 1 — H**-^ 
C- cipito lpiritum_»fan&umj «&§&«* s^iifcii^gii^is^ acci- pi- tefpiricumfan£tu,in Vb- bis para-clycum, in: 

Y O a Y <? «9§§*i il- lc eft, que pater miccecv obis ^s$«* que pater rnittetvobis 3 Alle- luia «•§§€« 


r±±fc£: Al- lclu- ia «•$$•» AHe- luia.* ^§§€* Al- Eglgllilll 3J 
~T~T~A~" A ~T" lc- iuia «•$§* 
Prmiapars, Sex vocum. C C C X L 1 1 1 

m I ii ■ i » i I — - ■■' I ■ — . I . . , .- ■ _ , _ _ _ j <§ Eni creator., fpi- rictus, mentes tuoruin ^^feffefctfe^^^^ f ^ «SS» viil- ta, implcfupcr- na ^S^gpsiii^gis «•§§* imple fuper- ne gratia.* 


S- quaetu crea-ftipc- &ora quiparacletus di-ceris donu Dei al- rif- firni fonsviuusi- gaischaricas & ". 

fpiri- ca- lisvn&io,, & fpri- ta- lis: «•§§•» 
-$ 
r^IH & /piri- ca- lis vn&io. «*S§^ vn&io, 

SECVNDA PARS TACEL 
Tcrtiapars. 

1 ^ EP^ | ^^ff : f^-"^ :i -^^ftf : f ^ : Oflemrepellas l'on- gius paccmq; dones fe-±:^^i:^$:}:*:5S;}:|;$3S:!3±S:$Lt:*: ^ rg protinus duttorofic ce prajuio, VICCr mus, vi- '1 '"I '"" " *"^*" *"" f"* *** ' " * • »- ■■" I ^ - . ** ' '■■i ■ I I ""X? ""'"« 
, -- r , , p,,., I j j\. m I f " ' . ■ - '! ' ■ ■ ■ ,-.. JI——J I r - r - ,,-,('; 

te- masonenoxium., per tc fciaraus daPacrem nofcamus " #cr acquc fi- Hum, " **$$** te v- tri-. ufquas/piricnnij, i .-+-: *-^ IEE^^ -S 5i52 s credamus, «•$&«■» omni tepo- re Gloria pa- tri Do- mino, Nacoqucqui a morcuis, fur- rexic ac pa- :$^:sr==:3Szzx:: raclito, «*S^ ^itffoculorumte £ 
i£ cu- £>'-- fel ^-*- la, A- 


meiL.. *,.. 

SEXTA VOX eZEEc 4 Sex vocum. C C C X LI 1 1 1. 

E- ni, venifan&e, tcai 

fan&efpiricui veni fan- &c ipiritus rcple tuorumcor- 

^W PB mo- ll da fide- Iium, & tu- i^ t _ ris, 

:£:$:&i$:x: 


«»§§*» in- cis igncmjacccn- 
deigncm-fl ac- *f-—rHt — \— — ^-^-JL— I — 1 W +> cendc: Quipcrdiucr- fica- ^ ■ —\~ ~ — . , j .^ — „ , „ \. m ^. mm — „y — .ip .„ , 

cemlin- gua- rumcunftarum, lingua- rum, c*$ft lin- 2 " • ' Jl " ' ' ' "" " pi ' i^« i «i" « ■■■» ♦-s : +- 
gua- , rum gentesin v- nita- te, in vni- cato fi- 

k-f-ttr it SSiErS dci congcega- 
— f-A- 
Ju A Hc- luia, AI- L 


ic^luia, «t§s» Allc-Iuia, ^^ AUc- lu- U. <#$$m Prima pars, Sex vocum. 

=t 
CCCXLV. iiigglSsi Incentix Da- bo c- dero dclignovi- tx quod eft in paradi- fo, Dei mei, *»§§e» Marina j? & calculu candkum, & in calculo, & in $30$:$:: calculo nomenoufcriptum,AIIelu- -fejiI_~il!^Z — — j-. . A-./ft j 

ia, J.. ~A-A Wt 
:$:^3E±:±r: «Hse» AUe- 


iu-ia, Allc-loia. *&§&> 

Secundapars. 


Vtvkentx Nonlsdecur a morcefecunda, quivi- ecricqui 
vicc-ric nonlscccur amorce f«- cun- da vefti-ccur" 

veftimcncisal- bit &nondel*- b7nl^c7~" 

^U m- ^ _. w e- ius fcnondelebo no- tuenc- Sfe|?ng:|i==ll^ ius, d( libro vicse, «*§S«* Alle- 1 uia, :zzt:a::±:j::zzr±r: 

«•§§*► Al- ■5 :1 ™te5^ f « w R ►-I3-20G lclu- ia, «os§t» Alle- luia 
^— XL— - -© ^PsS^^ CCCXLVI. 
Sex vocum. Quamfua- uiseft, ^S§0» DomU -k » j_— ^.— »- P^^Pa^CTHap^f^^g ^: nc 6 quamfu- auis cftDo- mine ipi-ricus cuus qui vcdulcedi- J:zz=:=— -a^|Esos:i:fci:|:|J:^ : :i3:j $ neracuam, quivtdulcedinemtuam, 
■t-f «l§&^ in fi- ^^^= ^g^^ggg^ ^m^g ■I lios detnonftrares.panefuauiffimo, «•§§•• panefu- gfeqj^^ ^ auiffitno, dccaclo prasftito, *§§«» efu- rientes reples 


bo- nis, v$*> i-T .a. B __: r j:|:^;^:|:|:»^. r o:M;g;.:jr _ : j 

~~™t~ ™ * "v"* T "" " """* — r * — r""T""v"""' «•§$•• reples bonis, fafti- di- ofos diuiccs, Siiilsllll^Sig ancs, fafti- dio- fosdiui- tes, dimitcensin 

*$hti* dimitcensin anes, «*s&* di- mittens in a- n«s. Sex vocum. CCCXLVII 
Efaj fe- ^^w^i— gi^g^j &s a .virei- v E l Vc verum corpus nacus dcMari ne in^crucoproho-roine, vn- da flu-*" xir, "fTt^t^t^— *?— ^l^g^ : l : i : E «•§&•» fanguineefto nobis pr^gufla- |gsfe|:| Sg% |f ^^ li||fe turn O dul- cis, O pi- c O Iefufili-- - Ma- ri- a?,mifc- re re sSfcsiSS^? -s-e— -G •a — m fi- 


ll ^§§*» -Amen_. 

Sex vocum. C G CXI I IX 

Canonin fubdiapentepoft vnum tempus. Reatoromnium^Detis, «*<3§f* 

«_«, i-— . _ f __ j_ f 
tern- bilis & fords, &R* §©• ■~~ —g — ■ _— — ^ 

Julius &mife-ricors, da paccmDominc iridic- bus nottris. agft 

! $ g:g:g:irzz: — — — — : - — — : — fetiII^ffi|X!Z5±^ Scxvocum. C C C X L I X. 
i ApacemDo- -T-HF-*-*- mine, in_.dic-bu$noftn'3, „ j _ v. . .;i.-„Ll— 7" — - "T ^ ""l"-^ ■•$5* quia-inoneft a- lius, quipugnctj-p no- g&| J^^^^^^^gE{ S 4LA£ btt±sirilz bis, *§§•» nifi. tu Dcus nofter,nifi 


--fit- «e •e- 
tu Dcus, nifi tu Deusnofter,Dcufno- ftcr. 

S cx vocum. CCGL, 
i'T—f^TT^f -f ♦ a — S-fi 

~~g~"^»~'T~T'"TT**a:"v* , "T""" 1 1 " "■ T" *W"*?ir'»T%r"'T t ~. y — b-— — — — 

— T-.v-v%? I ■ ., »»»»WQ— I— »J «<—*" # ■ *■'. *£i£ pa- ccmDorainc, da pa- £ liigs^gg foCT ^gs cemDo- mine iii^dicbus no- flris, quianon cfl: a- lius,' gg^| | s|s±|^ «99se» quipugnct x p no- bis, 9236 ^g |SEBE|-^'^ =^f : ^^g|^^ nifi tu Dcus nofter, nifi cu, nifi tuDc us no- =fct3^=$3==4~-±A- 5 nrfc B: llfel •^nzzps: .^- I 2 fter, nifi tu Dcus nbfter, «•$§©» Prima pars,S.cx vocum. 
t^fgtkz 

CCCLI. *-:H At€moftcrqiiicsin_coeIis Pacernofter quiesin_ -»-- n i« T^ yi ccrlis: Sanfti-ficc- tur nomen fan&i^ilcetuiL. 3 .Big ^^©^^^si E nomcn cu- umtAducni- ac re- 
gnu cu- urn: :$:r -J "r -"** Fiat voluntas i^ra§ *iac voluntas ta« «l> ^§S^ 
ficutin ccelo «•§&•* & in- tcr- 44-- — i , — ■—. q^-JI-. j—-? ra 4£&*» Secunda Pars. 
^^^^^ 
Ancm noftru,quotidi- anum «&§§*» quotidi- a- nura d; " 1- — — - 1 -— — _ _r rxz 
nobit bodies: Ecdimie- fe nobis dimiccc nobis, dedica., fcf adJJI EEk: n=^z^^ Mz^o^ m^^^^=p 
noftra 4»$S€» IE SEZir: 
fi- cuc&nos dimicumusde- bico- ribusnoflris: 


£tncn«sinducas «9?&^ intsnta- tioneiu, fed li- b era 

SEXTA VOX fFFFf p gg f f^ffytf^fega^fefc^i E -&&«~J~. 


nos, fed li- bera *&* nos a malo A- men <£$*$ 

Prima pars > Scx v©cum. CCCLIt 
:$z 3SIa:$: 


Acer no- fter, qui-es in_ coelis - <*?§•» j 3.- • - — ■ — -4*—' .--. t _m } ■ . 1 ,^-, _*-^«. Z^Il-!~l , „ quicsin_cceli9 *&§§€» 


fice- tur no- men cu- um ^§§e» eIl 4 _f : ifii:ziz:±3t^:±:z:3^:tliz: no- men tuum, gf^^psp ^iiglggg Adueniac regnfi cuum «•§£<* fiac volun- cascu- 


DK3SC!: Hcut incce- lo & intci- •^-"^=P^-yfe»J^:$:p:§±i: ri: ra «&$$©» 

3d s S-A-^-j- :ij Panemaoftrumquotidianunu, da nobis Lo-di <u «o§s*» & dhnitte nobis debi- ca =Ft --*-* : S no- lp8lgg|fe&||*Ei5fci3 Art «•«&#» ficuc&nos dimircimus S-^|~^^ ? :4:feSfe:$:J 55:^: FT 


.c. <§§» debi- toribusnoftris.Ecnenosindu- cas «$$& 
-f : ^ pjg^^i| : ^ mccnta- tionem ^§So* fed libera-* 

SE2rizi±i^::T25:i:: 
:»: > .. ^£>- qos ama- lo,fed libera., nos amalo 

Secundapars* «oss«> 
£ 
n B ^^ ~t — ^trf^f:*-*- ica i£ 
* VcMa- RI- «•§§€» H-fcJfe:^ 
3K3EOCZ3E3 iSiii^s^ 1 ^ grati-a^plena,Dominuste- cum Be-ne- di&a 

:jriz£zz^-£$:±:±:— *hPCb- 

ir — :$: $:: -&-fr :£ in_muli- eri- bus & benediftusfrudus vermis tui Issvs Regina cccli O mater Dei, ora_, pro nob is «©%©► 
pecca-coribus, vtcu elc- disce videa- mus «@§S<^ 
4^^±:r^$:$:i:ESri4rz:=±:T~— -©-nr Vt cu tie- diste vide- amus. SEXTA VOX fFFFf % Prima pars,Sexvocum. CCCLIIL 
:M z± ^J g^ rrrA — ~ — t- ?- 

■i±_-Sz_±^:|; ^;g^;hgz%:r _± E- dia«> vita «H>5«» in mor- tT/y /x ▼ o W*"-vP1 I ^ff^^ ^^^^ :a:g=! ^ :3 Fi^i^^fe^ «©§§«» tefumus .«&§§•» inmqrtefumus,quequqrirn 9 33 quern quaerimus, ad- iucorem <B9S*» ni~ fl co Domine 

:tet43c|±±zz :$:.T:$4rI-:I:l^i a*r- l: ?-*-f : fJ : r'TT"^ t'^ — "i i v 

Domine,quipropcccacisnoftris 
«•§§•• ju- fie ira- * SE :M± fccris «■§§•» 
-U Secunda pars. i^B^ffi#rm±r3^ £ An- **t 


^-a: &:$:: -t-- *»-kr : — 
&e Dc- u! ^l- -rlzzt . .jl..j__ ::^:^:i:; r <M- San- dc, for- ds «>$$€* L _ I __| I I <— ■ I . 1__ ■ . — — .^_I_ j ^Ttj£ v&l for- ClS 
■fc San- ftt ini- fcricors, falcator <$$& '^^^^^^^^^^ ] ^^^ amarz room «§§» aifla-ncmot- %^^^fe=isi 32ZZ l>- u: d> nccradasnos *?$•» nctra- dasnos. 
Prima pars. Sex vocum, C C C L I V. i :£I^E±fzfe~ Nfc- lix ego, omnium aim- lio 4»?§^ — -$$♦! de- ftkucus qui ccelu cerramq; offendi, quo ibo? quomerer- s£ 


tain? ad quecoafugiam* quismci mife-rebitur? ad ccelu oculos le- ^^ggg^3ggSg0 "a- re leuarc n5 audco quia c- i grauitcr pecca ui 

interra refu- giumno inueni- o fcandalum fu- i. Quidigi- turfaciam? defperabo, abfic pi- us eft faluator-mcus. 
Secunda pars. Quatuor vocum. 

Olos l- giturDeus, refu- gium meum «•%» ~ Silliii ipfenondefpi-ci- ec opusfuum nonrepel- lee i- ^sgpSfig maginem fuam nonrcpcl- let ima-ginemfuam 5|||5|5^S= ima-ginemfuam. SEXTA VOX. fFFFf 3 
pSEqropi: Tcrtia & vltima pars. =fa£: D xzj i- gicur pijf- f ime Dcu8 Quomianu en folus fpes mea, tu folss rem- gi um meum.Quid ante diaamtibi, cumo- culos leuan-n5au- deam? Vcr- 

ba ddloris cfFundam 3 mifericordiam_, cuam implorabo & di- ca:mife- rero m.ci Deus «&§§«» 53slEfe fecundu magna ■""-* — — - — — V Si mife- ricordiaxiL* cuam. 

Sex vocum* 
^^S ^jB5g£ g!z':!^=^=fc^ B^ CCCLV. Gimus tibi gra- tias vjimusnDigra- tias ^eg^ Rex RexomnipoH.ni Deus pro v- niuerfis bene- fici- j s 

3t 


cu- 
is, qui viuis & ie- gnas omnia- faecuia^ ficcuiofum 


SZE3ffi5: ^^^iS£S^35^ : 3S^ ••?£•» Amen. .Ses x ^ocum» te*$3^-%zm. CCCLVL «k :, >'t/ w->>' •? i i— j _l "—-—tv— 1 " ■ iv ~~~— .-—.-.-■. ~<t_. — ._*__.____. ________ a. * v 

L- maredcmptorismacerq;pervia__ cx- 
I3f£ ]l * & fcl- la maris, furgerequicu- rac 

populo tuque _go- nuifti, tuumfanaugcnitorcm, virgo 

priasacpofte- — — - — «*— *j 
ri us, i-~ a _I "■L'*i_$♦__{_^_ 
vl5"X-T"~v"' < ^ Gabrielis, a.b 3 3d j:^$r±:iZiS:i:o: :ri:|±;p iz^z^i^z±: pe oca torn m mife- oro fumensilludaucj, re, «*§5*» peccacorum mifc-rerej, peceacorum., 

-^ ^ Ol-TT •""-r-"-i— -V— •— — ■ — " ~w — ». — _____., __ i __ 

mifere-rcj,. «^^«» mifc- rero, 

Sexvocum. CCCLVIL 
z±_^:$±:_i:irz:i:$^^:™:±:: L- ma, Almaredcrapco- ris matcr.q„«..|»uia-, ca ===^ £jf. H::±: li porta manes & ftellju mari ^ furgere qui cu- .~$-i-A±._p_: Eg SiSrS- ratpopulo, «HS^ quicurac populo nacu. ra,-. 

S EXTA VOX, fFTFf 4 ^yppa^ ^feaaac ar 
miraa- (c tuumfan&ugenito- rctn = ^M Vi _ » • "»"""•"" t«^-'— — «» |. ■ !»..., virgo prius acpoftc- rius Gabri- c- lis ab o- re .fc! 
g=%Ep*aa^ 
X :x$:i ^- mensil- ludauc* pccca- coram, *§&♦ . — — K-. - i ,i , I. i l^E^gl^ t£< peccato- rummifercro, pecca- torum-», 

±bz= Wgft 
KrriMi*** v? mife- rero. 
Sexvocum* 

=fc CCCLIIX. 


gina ccelorunx^ a- uc,a- L : ±>"|^s^^f^^- ar CT"t : ^^ |-¥^-^^^ - uc Domina Angclo- 

f I IS " A ■■ A ,»-, J IL I l l.,., 

rum,fai- uc, iitrtzliY^^l+B^^ 33 i «•?$* fal ue ra- dix fanda, 
fa fuper om- nes fpcci-ofa: Vale, ralcjvaldc decora^, <ieco< ■■■p- — t ±33nF± :B:3L - n: *-^ 


ra.&pronobisfemg ChriIturn,Chriftuex- °- ra, Sf£|& ; _L. rt:^d5===fct^S=i !3£ :$:$:$;: 5 Cfariftu cxorau. Sex vocuiru CCCLIX. 
—iHii:— :$:^ VeRegi- na ca% lorurtu* :^^^^:^S:A:$:z~~i:$:^:i^:: ^t --*— i-Z rrtr^A^ r - T - 

j»P__ tr _i_.5b-SL A I-X X Z Alio Domina-, auoDoraiaa^Angclorum_. falue radix fan- 'A--A ~-f L__„_ - L _t «_ : s :r— &2L CX quamundolaxefrorca, ,^_ +-f-r- — f — sr*-$-T-$-«** 

_ Y-fflfcLt-,--— -X...A _ A IX-X ll A*~$ ~X L i A" * gaudcgiorio- fa, ' «•?§•» fa- perom- ^:?~~a:l :~" "^yr'Trir fTl — r"$r<&"£ net fpecio- fa vale, valo, val- dc deco ra &pro g?bs: ~ w ♦ ~<tH 4-^-J U_.^ L a~ M-a ^ — EL.A_A nobis fem- per, . Chriflucxora^. <#3§o* LL 
Prima pars,Sex vocum. ccclx. 
^fe* ^ £gina_, £ocli, la:ta* re, ^3&*» tea- re, Isetarc^jAllcluia, ^3S€» —Xiixirzz:: Alle-luia. 
J* fcfcsb± .3g =bK Quia que me- ru- ifti, «*^ por _ tare, «o§S*» Alie- lu- - T __f - , {\~-4r „Jj _T\ f 

A "A" A'~?*"" l 51 * -e J ia, 
*$^ Alleluia. «*$& 

Secundapars. n _ ^ ~^ — ■ Efur- rexic fi- Cuc dixit, fi- cut 


R 

dixit, <*}§€* 

- -A--A— ficuc di- xie, AIlc- luia. .H, i^^^ , 5^ «*SS«* Al- 1c- luia, h * i- — L...J __ v m. V^ pro mobisDeum pro nobis Deum.Al- Ieluia, «*SSO* 


Alle- 


luia, *?sc» Prima pars, Servocum. ' CCCLXI. 
Egina.. cocli, ise&ar«, 
Alle-lu- i«, ^S$«» 
-jxx~zifc§:i& quia que rae'rui- fti, ^SS*» porta- 


^j^^***%f£j3E5 f gg porca- rc, portaro,Al- leluia* ^5§§e» 

Secundapars.' 3s -*^^*^- - T r . $:*: --t— ex: 


Efurrexic ficat dixit. All*- l«ia_* «»§§*» ora 


pronobis, «•$£«» Deum pro nobis D«um,Allelu- ia, *§£•» 

r^ Alle- lu- it. «•§£*> g jzzx: — ^xJLi j^ .it — ©-§£ AUt- kia. «•?§*» * I »■■ ■! Ill II III* | . 11 Scxvocum; CCCLXII; 
i^Slliiills Ahie Re-gina, mater mife- ri- cqrdiae vita dulce* 


do&ipefnoftrafalueadteclamamuscxule* fi- lij E- use* 


£ :^p5^t:fz: Eia er- go aduo- cat* no- ftra illos t r — rr * # 3PC *4^' ^ -▼ ■- — ^""""Sh ^ JSe^P ^ cuos mifc- ricordeso- cuJosadnoscouerte & Ie- fum bencdi&um 

^M"** ' ' * ■ i ii l I ii > i i t ii ■ ,■ i i . J L i I mi i f ■ i ■ ■ i , , J , t - . u 

fru&uventristui, Oclc- mens O dulcis E3jeSz3P0E: 
i». i .ii i n ,.~p— >.> j _ V1T- S°» «•§$•» Maria.,, 
Sexvocum. CCCLXIIL :±:xsEE :J^sr|3z|:r£ is? Al-ucRegi- na ri- ca dulec- ■ '" • '"* * ' »'"" ... , ' " '" " " • "" ■-■■■ " «■ !■ ■ ■» l. t .i. L »_>. , — m do 3c fpefi noftra fal- tie adte, fufpiramui, «#^J$ e ■•— - t- .. i. . i .. „„ , ■ , „., t .j] ^. — -J ".. . ,_ .. , ..,.. . . . gometcs&fltatef u er- go ii- 


CI ad not coaucr- t* & Ie- fum ben a- !^igin:43-4: 


3±s±EP" 
--?- ^Hzzzsisszrt: -■w.- 


di&um no- bispoflhocex- i- Hum often- de Q 

£;<£i$:z:;zt:i rfc*** 
pi- «-i,P dulcis Virgo «•§§•» M a r i a„ 

Prmia pars, Sex yocum. j CCCLXIV. 
Aluq ' Rcgina.. Rcgi- na giiltgiilS^p^ 


ma- 


tcr, ma- rer «©§£«* miferi- 
cotdiXy vi- ta ^?50» dulcedo ri- tadul- ~ X-Xlil^il^lfc Al^ ccdo dul- cedo« ficfpeinoftrafkl- ue.&r ggyg^Siggigsi 


•H§^ fal- ue adte, cla- ^: |T^: p:Ei:- 

raamus «&§§*► exulesr "^f^ffy^y^p 1 ^ 1 1 1 ——tease «®§S^ fi- li- j, fili- j ^S©* fili- J . E- me. VERTE. LL SEXTA VOX gGOGg 
£ Secunda par5,Quatuorvocum. 

D cc fufpi- ra- mus,fufp.ira- musfufpi- 

^Ti i --"• — -^m t lj iwn Jiw t|-_ H I - - I ii UK, I i M< . T" — i r \ i I mi_ ■ » 1 II ra- 
mus, gemcnces «*§so»'. &' flenccs & ♦ -4~i.— - 333E flences.ia 
haclach- rimarum «*§§«» z^z^zfzfei ixi$z^iAii-A_Si_xrIixi$ZAi^^i$it!Fi 


-i^zxit:: val eia_> ergo «s§5^ aduo- 


catanoftra «•§£•» aduocata-iiioftra, illos cu- 

^S&* 'ii- los cuogmift- 


♦ i 
w -^•-^-^ — I— ajC-Us .ricor- des mife-ricor- dcs,mife- ricordc* oculos, mi: v/, T- r ZZJZZXII'ZX — x — ~* — * — I — r~~i ■ 
'S :z— -*itz <myf osso- mife- ricordes *$$» -. culos.adn 

£ZZzhzZx_Iif'f^ i^ercc *§S* adnoscouerte «#§«*> adnoscouer- 

™^±z±zi:*:xzttzj ,>J..^#._U gil 


cc ^S§o Conner- C€. Tertia pars. 
jjggpp^ sjgiggpijg T lefum be- nedi&um Ec Jcfbm, bcnedi&um «o$s«» fruftum ventris <*$§^ xu- i aobispofthoc jpofl 


•*■" ■ ■ ■ ■' ■' ' '■ ■■>!■■■ — ■ - ■' ■ ■■ ■ ■»■■■« j ,. •l y mtmm^ m m ^li — w „ M P— »P " I *— *> ■■■ ■ ■ — .- , t , t-^ ^-t - _ , ^ _ , . ...n . gg hoe nobis pott hoc cxi- lium oilcn- dc, ofteadc, o- 
ftendc «•§§*» Oclc~ 
gip$g O pia_., O jpi- 
«•§&•• *E 1- — * — * 4- 
O dulcis «*$!& O dulcisr <£gH& Odukis *&§§*» UU* virgo Odul- cisvirgo, Odukis 4r?£» Odukis «*2Sc* 

O dulcis O dulcis «•&•» Odukis *>§§•» Odukis •>§§«► O 


.^Q dulcis virgo Mari- a. SEXTA VOX gGGGg * Prima pars,Sex vocum. CCCLXV. 
Iril!=lill 
Glorio- faDo- gjjg gSff ftS 
■-r-r^-^^ :: $1 -*-i- m 
mina excelf&j'fu- perfydera, qui te ere- auk prouide pro- uidc la- £ta- fli facro v- ^ . m , \ f , - I , .,,*, Y .,Y,. Y » ^gnrgnr^ re, quodEna triftis ab- ftulic, turcddisalmogcr- £*= FF^"-? 
mine, m- treeve a- ftraflc- -ri-^f~-&£—y- ~-4 : ~~ ■ — — - 


bilts, coeli fe- ncftra -G~ *S$€* fatta as. 
^r^~ Secunda pars, 

V regis -al- ti janusu & porta lu- cis fulgi- |i2E da, vitamdatam 
-£_- M fl . I — ^-J ,_ T ^ pervirgincm, %tn- ccs —J.-"-** — *LZf.-,. _ mmm , — 1 f_ ; € ^ ^§§«» redem- ptacplaudice. Gloria^ cibi Domi- i : — e._?_ — =sr^ — 

ne, quinatusesde virgiac, «umpaire&fan<ao fpiri- til, *¥a3£ •—'" ■ - . ... 3K ^g£t&& 


infempiterna fa?cula»j «*§£«• infempjcerna fascu- ^SSEEffl la Amen. 

Scxvocum. CCCLXVL 
Glori- p(jL»Dp- mina, 


=$- iiSS£s3StSsS^! O glori- pfa-> ^•?S«» glo-rip- fa Domina, cxcelfa — **"TJ ~~ ^~ri~j~?r ^ t~x + 4~ — - — —■ fu- perfy- dcra «>?&* qua? nee prima AfeB:|^P^ ^j^4^^| ~ fi- rail cm, vi- fa eft 

^$— zr:±::fc:;^ «&§§€*• ■*-* act nechabe- re fc- qucn- tern, D 
eo fi- jie excm- plo «•§§$» plapuij: mater yirgo «*§$©» placutp g|:|: | :- |n:p:|^ p — ^ag maccr virgo SEXTA VOX, %GGQg 3 Sexvocum. CCCLXVIL 
; ^Kg3Cgi^3Pg^±^tefed^ „L- T _JL.A~&: Vampulchracs «©§§«* &quadcco- ra ^§§g» 

3g:£:; — — *-**- isiig$^iii cha- riflima-> *$§•» in- deli- cijs, fi'V ~ ... t . "" . ftatura cua>* aifi- mila- ta eft pal- mar. Di- *~ — a &~^ ^~i~^~A!"Y~ j — * — TUt""^""^"^ — 1 — I — 1 — ^S L A! ~'4P j "2 ..x. ♦-*-♦ xit:Afcendainpal- ma,&apprehenda fru- 

ZSE2TT" ~r*rz -♦" &us fru&useius & crunc vbcra_» tu- tri 
:|:i^^23rl : |:KS:^^:i:^e±|J5:^i: a ficuc bo- 

i:$:$:Ssi*:x^: jjjft^g^^^-^ vi- near, & odor o- ris tui ficuc o- dorma- loruma- Sdcstn 

lorum. Sccunda Pars. r$:: -I — num optimu 3 dignu di- 
(icun vi- 3EZXt$5 ig lefto mc- o ad p 

R n, <£*^$3E^$£3s:zm potaaduin, labi- jfqp§ & 
nr-^tzf^z^— 


dciitibus illi- cis. LjL. -£— Jv^T ^"" T ■ <% "* Jh ~* ^"" ~" J. A." A it " ~JL i"" "" "" ad nnmnandum, «o§§^ adruminan^ 


$:iz$z3: dam, ad r42minanduG3,adrumiiiandumj> «9§§e» 
Sex yocum, C C C L X 1 1 Xc 

zfcx:=ZZ±^^ 
g::ggz$zgzzz:xz±z^Z3SzSEZJ:zj:— |zj:zi±ziz|— :gzzi Vine- rafticormeumfbrormc- afpon- fa, fo- rt ' C* ror nie- a fpoa- fa, vuhierafti, «®i>§c» :z$z. ~ 
acp 3E 33 E z^zmzso: 


jgpr —^ « — ** ^r 

cor meum in vnfa 6- culorumj su- o-rum, & in' Z3£ yno cfi- ne colli cu- i; Mammae m- 

se, foror meafponfa, **§§€» " pulchriora 

func vbc- ra cua vino, & odor; «&§£^ vng&entorum cuo- rum 

fupcromnia-i a- ro- maca, «g «9§&B» S EXT A VQX . ,jGeGj4 Prima pars.Sexvocum CCCLXIX. Vr- ge propera, ^§S«* = gig^£te^|^^^^EJi & veni.jambyemscrafij^imberabi- jc, & rccc£ fie. florcsap. parue- runtin terra 

noftra/ cempusputaci- onis ad- * <2 ZSOOS rm ^"-^ <r»— ^ 


~ei~ uemc, «*;$•» tempusputa- ti- onis aduenitA 
Sccunda pars. j Vrge proper a % Ami- ca me- a, & veni co- 


lumbamea iafora- minibus pc- ersBjincaucr- ^ Y /\ ^ ; -,_ yy^^y I , « , 'jc.- a. -- 1 --■- ■ i • 1 I ,. L _1 » LL py J_ __ , a r* na, «©$§•» maccria? oftcnde->mihi faci- emeu- am iif^rii^E&ilii^fi-^lE™^^^ foaec vox tu- ft inuauribus mcis, voxenim, rr^^TS^r^TA— f f H":TZTt" — "T — ~ — - - f i 
«*&S^ tujL> dulcij & fa- cies $ua^ deco- ra, & fa- cia* 

-a< Li.^-^i9-aftJa- 
1 ' i u LI.1 , tua, +S9+ decora, Sex yocum; CCCLXX. 
Pecca- corfi fi- lium Dei nonaudes aece- ds- ;:&-jitz$r$z 


re^vadead macrcm_s peccato- rumScoftea- dc c- |-j:f:f^|:| :3^|Sf^^^^ i cua facinora, fa- cinora & ipfa oftcade, o- r ^:|EfE|:;jg^^^^ ftendec^pce fi- lio 3 pe&us& v- bera, «*§&©» 

Qt-W- ".'.*. "V T""^F"'^ : "*/v" uv <''"'y\' •4S""'"7*~'^5"*" pe- &us& S 
v- bcra & fi-. lius dftendopaert; la- tus& vulaera, zfc_ztizziizzziizij 
••$$•» Pater no riegabic £- lio 
~j:|:^:ct^;o:^l poftulanci & fl- lius nonnegabit tn-acn ioterpellaa- ii & ma- tcrnonnegabk peccato- ri ploranci, ploranci. 

«•§§•» 

Sexvocum, 


CCGLXXI. 
j£ceftvc ra, «*§$•» .fra- i _a-.A~.A-. 4 i— -4— 4 *- — — -^ — * I r i ' ^ T tcrnicas, *&«» quKnuqtmpotuiuvio- lari cer- 

fe~r{" T -t— -**■- — ■ " .x-4— j — . 

^ wmiiic: quicffufo fanguine, fequucifuntDo- mi- /i nutn feqaucifimt Dominum. cocemnentes. *$£©» concemncn. 3 
tcsaulam -£35 

re« giam,cotemncntcs; *HS«» .*---- aa- 


:±^^2^^?^^^fct±: —J. g£H £pfj$ l$ lamregiam, pcruancrunt, «#SS^ id re- , = . m -. — ■■ — 4 — ■ — - ' ' -" ** • 4 

" a, *•§£•* ad regnacselc gnacjelcfti- ad regnacaelcftisu, 

-—"•US = _ 
^§§«» id re- gnaccele- ftia. 

Sexvocum. CCCLXXI1. ^B^^S^fEJjqgp Egnummudi, «•?§•» Scomneornatumfarcu- g ^ j #fe_^^3^ j| ^ J£ta- ccm- pfu pro* pceramorcm,S$?fc L.^xi^:fa|±J^^:|::§::: peer am orein* Domini mc.i- 


T" 


Je- lefu Chrifti; Quevi fa Chrifli, «*$§«» biz^iMzz^zi:: qucvidi, qucm ama* wi, ^M>S»» q.ueama- 4 i „ . 

"3 -a 1 -i— L-_I_„ xllE_ ■< IJZ~_LlffIX~_£ __IIIjE $*A JC'jT" X""I5"" ui in que ere- didi, quem 


$ 


dilexi, «a§§«» quedilexi, «a§§^ que 
s l~Q-'- dile- XI. «fi$— Prima pars, Sexvocum, CCCLXXIIt 
^.Tfc 4T$:zz}z:z:j3:J:^:i:5:A:i_ .I-O. L__ Es.v, corona^ virginum, «*§5«* qucmaccr HI ilia concipic qua: tola virgo pare uric, qua? Tola yirgo partwu-,. __#; . /\ _} ] * S I ^S^ 2 ^ «•§&«» Si harcvo&a clemens^ao j jgggp gjg^ 2L*-5 cipe, qui pafcis inter ii~ lia-,, «•§§€* Ca"3JEU! sFP'S fcptus ohoreis virginum, fepcuschereis virginuwfpotv 
fasdcco- rasglori-a, fponfifq;rcdd£spra?mia. <£g& S£s -£>~ Secunda pars. 
~i>-_. i 


Vocunq;pergi$virgincSj «S^5®» 


::j:-:i|:g:~±:p=:=^4^:±4===.i 
Qu_ocunq;pergis virgincs fequnturacquelaudibus poft 


te canen- tcs curficant hymnofq; 

i aHj$: * a r . * .Ta . .-* *. . - . " ~ v^T- -*. -!A-A-XIXZZIlZ-SZXI^.-JJlIXI$ZiZII ' dulces pcrfonant, «S«» hymnofq; dulces pcifonac, TERTIA PARS, TACET. Quarta & vltima pars. 
^tP^^T l ^^ Aus honor, virtus glo- ria, Deo pacri & fili- 
o fanfto Cu muf fan&ofiraulpara- clicoJnfaecuIoiunLjf&cu- ;5gr ~B"fr- * ~ ^ # - 


pj — ♦ ±* ♦- irufkculorunu 

a: ^ z:t?- fx- cula, A- SgBp^fei^^ 1^1 men *?§*» A- men «•§£•» A- Sc&ftt? men «*Sfc^ Scxvocum. 
CCCLXXIV. ijs^gpi^gga ^ig Ndre- as <»§§*» Chrifti fa- mulus 

as Chri- ftj fa- mulus di- gnus Deo fez s o Andre- -t~ gSi^ ^g^- ^g^gdfe^S giE 
A- po- ftolus, germanus Petri «*§§^ & 3jr: :$♦:: $:: inpafli- o- ne, & in-.paflio- ne ^^"^j jBJjjg «as§®» foci us. 
_-x._i_J L_±-- --*— L-Q- «o§§^ foci- us «*§$©» 

Sexvocum, 
CCCLXXV. ¥ Audamacer Eccle- fia_, Lauda mater Eccle- fiau Eccle-iia-i Lauda mater Eccle- fia_, 

SEXTA VOX. lauda Chrifti cle- 
hHHHh |fS^3:=SP 
fcl±83£& 
tiain quifeptepurgac vi- tia-^perfeptifbrme gra- ciam :zt:£:$i g=j £Mfi asi Maria foror Laza- ri,quatoccomi- fit cnmina a re- 


— ^Z&±±$3T.i: 


ditad vicje li- mina, poflfluxcGar- 
,„£- &_^£ ^a_^ £_& nisicandala -**- —iff— 

=5 i^±:s$:$ :^£ fe-£=: feandala* fie ex lebe- te phiala^ invastranslacagio- riae, 6: E3E5E devafe coacume- li- #. 
Secunda pars,Duiim voctim. 

Si 


^feE* 1 ^- zsffl^zcr^^: EGra cur- ricadme- dicum vasfe- z:pi:T:t:ii-^*;t~$:2:i-:3s:f:i3S:r-A-$-«~ :^-^_^:i:_J rens aroma- ticum & amorbo mulci- plici,. vcrbo curacur -4~--j~ « _,_j_.. ... — j^ _ _ — ^SSe* mo- di- L„- I— J* CI, Vcrbo curacur -©§§©» me- l|:|:£i:S5g: Perge.J t* di- Gi. 


Tertia & vltima pars. 

r^y^-H-frg ±-t — :~r— — Vrgcntgcumviao-ria_, 5 IefumTidec ab in- feris.primamc- i==z^^^~¥ ^*-^-2t— :$:X£ 


:SE^&i£S :£:$:£:±- rcmrgaudisL^qusepIusardebacciereris: V- niDeo fie gloria, pro multi 


3RPJE 4-J-4- for- juigrati- a, quiculpas remitcic remittic & ^^^^^^^^^^SiSf: -e- 1 - dacprar- mia, Amen^ Amen <*»§§©► Amen. 
Prima pars,Sexvocum. CCGLXXVI 

T "" """» — ^ =ts=± N princi- pio erac var- bum_9 t-H+f*- 
«o€£*» -__ rite-* 

&verbu m«e,#i» p t_ »* -jjr 


erac apudDe- um,& Dcus crac Ver* burn^ ho c erac in principio apud Deum, omnia peripfurru Fa- (ftafunr, ■«■»— 5~ -j- -j A£-^~,< «©?£r®» & fine ipfo fa&u eft ni- hil fa&wmeft ni- hil, quod faftti eft in.ipfo vica e- 

SEXTA VOX hHHHhz I . . i . T ... I . A i-- ,1 — i-A-1— ■ - , j\,, .11- -. L \ —i 
-a-^-ttH— rfrii- rac «©§§^ & vi- ta c- f /V _t f _ ,.*. „ t-^A .— . - I i- 1 .■ T Ti l 1 T nt ——____ , 

" HLj ^ ' ' *■-* : — -^ ' J — — — ^-~ 

& cenebrae «t§$^ c- am,no coprehenderuc racluxhominum, ■rt:xo:sc?:j:: 

a -^- -t- -+- f! «&§£©► non comprehende- 

Secunda pars. Quatuor vocum. rune. Ipf t-:$-=z±:=i;5=:?:$:i:I:i 

wM'QL £?_ III X X ▼ -iTj-t^^-" ' ' '-' — — — — 1— m'. ■ ' . - . i-~-.pi V- it homo mil- fus a Deo, cu- i nomciL =tr= tJ' 

* am * 

1' er 

rat Io- annes, Vc teftimoniunij 


perhibs- rec delu- 


fa*J -* o~ fit " T"t "T" 

e ' t -f-4— | — » 


mine vc otnnes crtdcrentper ilium nooerac il- rfc: ^£ff^% : ~ : ! :r "^ :so: ^? 
ceftimoniumperhiberec de famine n e' rac lux vera 5 qua: illuminac omn£ hoaaincm veni- enrem £g-i fgffp ateg± 

in hno mnn ^ J •_.-»! 
inhucmun- " dum in mfido «- rac fcrnudusperipfufaduseft, — , — , — L — -4^-4-- ZL— . y^ ^ Tmr &munduscum Perge. «*§§^ non cognouic. 
Tertia & vltima pars. 


N propria venit;& fui curruno rc- cepe- - - ^zSE±:$^?zr:$i|E:$53^t"T^~- :|!|g:ri;i: ^ «HS€* £fc runcquotqcaute, rcceperunte- um ^^i . . «8 - y g S 3C JC 
=£F dedic cis, pote- ft at cm «*§§•» fi- lios Dei fie- rfc: gg^%| !| :gEg^fefe!ig|i - ri his qui creduc in nomine e- ius, nequo ex Vbluntace car- 
:$:$:^:x$«: t 1 nis 3 nequecxvoluntato viri, fed ex Deo na- ti l ^?if-l^tefjji^ l^if|g func. Etverbucaro «*§§*• fa- £t urn eft, 


& habi- tauic in no- bis & vidimus gloriam e- iusglori- ^ T-f rH ^^^^^-frfr ^ tTT^ - 


.=-u— ^ V V .a. amquafi vni- gc- niti, Plcnumgra- tiar, & ve- zfci 
^-^-Sr^-^-FT- 


3E -5 ntatis *©§&^ & ^e- n- 


_^^:j:T:|:j:^±g.:g: tatis «*§£«» &ve- ri-tacis, 

SEXTA VOX. hHHHh 3 Sexvocum* 
35 


:£tt:i^J: fi _ CCCLXXVII. :t3e:$:3k 
-*-*- ;:i -^^ 


N illo tempore. Dixit Ie- lis fuis, fi dili- gicis me 
«*§$•» nrandacamc- . — a. — 4: — ^.1 — _z:__ -»-——- *" + ~n: a fzruaco & ego rogabo patrem & a-hum paraelycum da- bit Vobis vc maneat Vbbifcu in_ ac- 


ternum, fpiricum vc- rkatis «•$$€* fpiricunxj - — %* — * ; — T--Jt.tSE^:ir±zz^zzzirz:^:5^ veri-ca- tis *S§*» 
Prima pars,Sex vocum. fpiricum vcri* cacis. 

CCCLXXIIX. _- — fl-tt-r-fi Remuit fimtum : Lazaro veni foras gj:gz^:g^:o;- -g;l; "5* liii^zcSiEEf 1 ^S-^— 1:1 La, zaro veni foras ■•§$«* B~£$. Lazare veni foras, JLa; — Ot p$:B:&I:g:g: ■ " ' I ' j i 1 »■ > ** «»§S»' a: P E R G R'fl 

Jt ■ ft Seciandapars, 


^e-^w--- 111 /^rw: La- zare veni .foras, 

cys^zfciz_ — i^— - ~ . zztsj i _W— S-- ZS3tff!2 «&§§«* zli: ^ 7^""S"^"" ft ^ig:-z Laza- re ve- zr^-_3:g:g^:g:iy:te^;^ :S m toras,, Lazarc veni foras, Lazaro, Lazaret 


a=t -H» veni foras. 

Prima pars, Sex vocum. CCCLXXII 
^^g^^^^lifei^g^ Vpci- se fa* £ts fe:^g|^g|: gggggj^^ g Tunc, in ChanaGallilfe- #, «•§§»» ..& crac 


zozznf: — -$-* -& — A - maccrlefu ibi & etacl vocacuseftaucem, <«?&o» & Ic- fus, ad nupcias, <&$&& & defi- cienco vi- g:? :! Tr-|;4 : f^"ff^ f : | : i%xf : t"l^ -fcrfbfe aunonhabent, 

*»^»"*" T*"""_ „, 1 ~~t"T"~ „.«.' 1*11, axI. **£**"* a . ffi ~" ■ . ." ? t"^v""w 

^A*iii:i:i:s:4:s:5S:x^:Y:s;!^:i:±z!i* no, w- 

35 ■•OSS** ^.zi: J:$:±:ez yinuninQha,bec,&didc ei Jefus.; jQwidmi-hi & cibi eftrnuli- ., _ i i a __i~i_iZiiii iipz* 

er? quid mini? .nondjuvp- 

s— :$:±:::z$:$— : 


nicjio.ra. :x:x:z::azi: ._X-_.^-i-: -e- — ,_ r 

J— —a-*— jtiora naea* $ EXT A VG3C JhHHHh 4 Secunda pars. 
Ixit mater eim : Eranc a u- tc ibi 
lapi- dear hydri- •$-fr — i— je fcxpo- ficse fccundumpurifi- carionem-»Iudeorumj , capicnccs 
ipjgfp lingular dicic cis le- fts: Imp! e- 


tc hycrias aqua & im- plcueruaccas vfq; adfummum, TERTIA PARS, TACET. 
Quarta & vltima pars. 

1 , , . , , Q H |~ ■■ Maishomoprimubonuvinuponic & cum in- cbri-a- ti 

j\* ~~ jk s*. **"" " " " I . "." ,» '|;%;—"f—- — • ' ■-■ — "1 — ■■■ ■■ ' ■ - - « ,i ..... t . ,f ■ -a g±3t2d 

fuerinc cuncidqddceeri- us eft, cuaucemferuafti, vinumbo- -4- 3£^m mit», 0§S» v ^* q; ad hue, •frfS** ::¥:^$:::ip vfqne ad hoc. Hoc fecit ini- tiam %K>rumI e f us inChanaGalli- @^i=:~x:^|^|:^i:pJ:|:Hr-i:S|:i~2± tJ ]&'# ,& mnni.feftauip, gloriam fuam, <*&§§*» & gredideruc 

■ ~— ~ .„" , . ,"""""" $: ■ ~ ~ -^—„ — zz^:z:z:^:ii: 

in ^ win, difcipg- li eius. «*$§<» 

Sexvocum. CCCLXXI 

3iS 
g§Sg Qocogno- uiqd eric bonurniCi- iE^z^^^-zf mentibusDeu, «&§§€<» 

EE?:M5:?El:i^£ : qui veren- car SPE 3ees zozzdbadt R r*-* ;tfe|:S fa- ciem e- ius. >fonfi.cbonum , im- pio,ncc prolongecur . m — J- . 4— :$£i:±:5:$:i:i:i:z ^ dje$ ^ iu*» fed quafi vmbra cr afeanc^quj no ===U:; 


L a:o :^±:^:g±:j: zriz:i:^::»::!r: ::*:$: timet, «©§§«• fa.- gicmj Pomini fa- cicm Do- tai T fe^^^^^fe^BE^pj^SF^ m, s? faciemDo- mini, qui no timec <$%& fa- ci OfcS^ £$:£- X cm domini 

_ . , I <ffl*-_. ^§§i* faciem Domini f -rrrr "-t~ ■ ^~-- T. Prima pars, Sex vocum. CCCLXXXI. 
;^ 5: l : -£-6 3^^J=z^p^pEyg^^ Vdi cellus, ^<S5*» audi magnimarislimbus.audi HI IIZ^3jr3!E_.3jL ^zA^^ audiomaequodviuicfubfole.huiusiBudidc- cus&gloria, «»%€» -*. fe ^:I=:r-^ i:i:;:z:±:z:|E|g; si '25 ::T:±:f±t z H::: 


qua fine falfa, «*§§*» & cranfi-coria., «*>&«* vc cefhnturhaectempora- lia non in vno 

ftacu raanencia^ rega-lis dignitas nulli va- j cc corporis quantitas, va- lec profundicas, nulli ma- gna va- leiudiui-tis, nulli pro- dcftauri con- 

geri- cs,cranficmnt, «$§«» tranfi- eruncrcrum mate- ries, ?c -- . , Q__ fole liqucfcicglaei- es* ■PEUGE. Secundapars, Quatuor vocuffi. ft"T a~& — "~ r " 
t A.-- A— — - ■-'■'• ' <2V-1 ^ BiPlato? vbi Porphi- t- 
=3=*-*-+- 1— ———7 
rius \ vbi Tullius,v: . 
4- - -£■ ifSifirSz: ttsca: auc Virgi-lius? vbi Tha- les?vbi Enapedoc-les : T -*-4> — 1* — H— auccgre- gius Ari- fto- teles? 

:±:&::_zizz±:±: ^ „ ^ ±Jc±^J£& ^ vbi Alexander? vbi Rex maximus?vbiRexmaximus?v- bi He&or, «©§£«* vbi 


ff He&or,Troia? forciffiipusPTrpixforcinirnus, Tertiapars. 

BiDauid, Jle'x ' 'db&iC- ■■ iimus,vbi Salo- 

:^x3-±qJq::=$^^t + -- i: -- f - H -- + - + -^- 1 


'•31 IZIlilxIYlfcfcililAl j__|ZXI5EHIj jpjonpm- denttflimus ? vbi Abfolonpukhefr -< rimus? CumHele- =|:^S3i£l:|^5:8:|:|-|: 4- ^-¥~-^4-¥-¥— - na Paris pulcherrima *•§§*» .era a- fi crime f-frP^^iirl^Ft 


«$S5^ leg«mmorcalium,perv- tiius mom.en.ci fpaci- -*&-. . i-J L_J ^: ^±±i "-^ 4 : -— -S-^^^y i ^"^- 1 -* 1 o j^t, j* jpm. cecideruAO inprofufli- diTO y.cja« Bisj 
=te£ 4 5 ±at= pides, quisfcicandecure- is rcquic$?fcd tu Dcusrcdor •fide-li- omfac tc nobis femperpropicium cum dcmalisfico judi- ci- 
«m, judi- ciuiru. 
Sexvocum, 
:I=^4^-i:±4E CCCLXXXII. S^|S£JE Ntii noftri, «$55^ ficuc a- rane- Z~£ -f~f--i — ± — j^.-f A.14 j anninoftri fi- cut ara- nca_. rocdi- cabun- r~:$:£:; 


cur,dies annorumno- ftrorum in i- 
fcptu- agin- ca anni fi au- tcnainpoccnca- cibus pjgfeggg^^ ggjfef: 
oSoginta anni. Et amplius. coram labor & do- pSExnsSis^r: int"* ^^ *" "^~— < l#f# labor & do- lor, ~^^^P^pl^ •*§$•» labor&do- Jor, 5c dolor. ^r: 
Sex vocum. C C C L X X X I II. Vi timet De- utn, '= ~ " 4~- r qui M- 3EJ:x$e^?zi zr -H mec <*$§t> Deum qui timet Dc- unb 


facietv bo- na fa- ciec fa- ciec bo- na & ?x^&=fcSEE: PF : ^ztp^tefcrz 


quicocinenseft ju- rtiti- a-. apprchSdec -oss*. ill am , &ob- ui- -**-i 3$ 

abit ~£_5 3aKzr£: «*§S«» & obui- abic il- li, q ua - f { mater 


t-?-"? 1 * 


V$fc quafimaceLhonori- fict- jSxm&aEJ ta hono- — a- ^P^ ri- fica- ta. Sex vocum 
n BbJ:$: 


ccclxxxiv. 

Mnis enim homo quico- medic & bibio 

JJ^Bf^ gpgj & bibit,omnis«nim homo qui comedit & bibit 


^^^^^^ipeigp ononis enim homo qui comedic & bi- bic,& videc bo- 

SEXTA VOX. illli H- -t-t-$-ar numdclabore fuo 
*>§§*> & videcbo- j_._ — *■ — i_^_.«_j— _^_*^— t^-"»t- —■»»»■ — ■ - ■ ■ ' -r — 1 — " — — -f— •>— J— — „ num «*§&^ do laborer fa- o, & videcbonum, &: 1 ir*- 4 - ■ + 

«»§§^ dcla- bore fuo ^€§o» ( ;$ 
'IA- 
4> ^^^ dcla- bore fuo «*$$<* delaboro U&JfcJL :±£ fuo hocdonu Dei donumDei eftjiocdonu Dei donu Dei eft/hoc; plljffigi^ ^g «*3S*» donu Dei eft. 
CCCLXXXV. ^iz0:$:~n:$ii1 IrSSS* N reli- gio- nc^ homo Pu- ri- 
t^^^R^d^fifi^^*^ 
£$=!« 3 -$-« us: Cadic rarius: Snrgic velo-cius: Incediccau- tius; Irro- ratur fre- quentius frcqucncius:Qui- c feic fe- cu- -t^je:;*: ^yr. ' .x~t- w~< rius : Mo- 


ricuc- con- £- ten tius: Purgacur ci- cius: :zz3i::p$qf— t 4hfir$5~~irdrlr~ — zzzt Prsemiacur *§§» praemiacur «tg§» co- pi- o- us, prasmiatur «&§§*» prasmiacur, co- 

■o- pio- :: W n- 


:$: -~ ■ | ^X-~_.j.__-_j_.g US 
«&$&•* co- pio- fi- us. 

Sex vocum. 

3? CCCLXXXVI. 


Vlca; tribute- ti- oner juftorum tribute- ti- o- 4- ^. 


^fejES£ 


= a isufsis ues.MuIcae cribula- ti- ones, cribula- ti- onesjuftorum *33§€» & de his om- nibus «•?$•» Ji- 


E38E±J3^ ►era- uiu «*§§©» eos, libe- ra- E3 ^iii^^^Si uice- os ^5SO» 

Prima pars,Sex vocum. Dominus, cccLxxxvn. 
Mors qu a a- marac/r memoriae rua_, 3 homini pa- 4, ,_ : £ cemha- benci 

-|) — \L_A,_ «©$$©» iniiibiTantijs xuis «©*>&©» viro quie- to & cuius vix dire£fcejfunc inomnibus 

S£XTA VOX illli z 
4-j- i__ ZLI 1 : r — &adhucvalen- 
_4, £~£~$ $* 
bum «»§£Ofr 


acci- perc ci- 
""5— fcs^^^ 1 - E Secunda Pars. i^ :$3o£z:o: r*i- 
u I •Mors,bonucft judi- cium judi- cium mum, homi- 333==*^— ni indi- genti, & qui minora- ibi#^^^e=SteEl! ; ; bu 

4- dcfe&a *- taco& cui de omnibuscu- ra eft, & incredi- bili, quiperdicfipien* cianu 
&~ 4— 1« . — _ZtZf I IX — " » ' -"" 4. v&* quiperditfapien- tiam fapien- tiam, quiper' 
dit fapien- tiartu *SS» CCCLXXXIIX. 
Prima pars, Sex vocum. 

Vmejfem: Loquebar fapi- e- bam cogi- ca- 

bam, quan- doautemfa&usfum vir, cua- cua- ui quse 

vidcmus nucperfpeculum in_ ami- gmace 3 Tunc eranc 


aucenL* «»§$©» faci- o ad facieiru «fr§§^ Secundapars. 
^ SEg| ^|^g|l|^:|: Vnc cognofco ex par- ce^Tucaucc » ,~V ■'- A - " I " l '-" 1 "■ ■■ ■■ — — ■*-! — '-— ~. — ■ — ■ — ■ — *— — - • ■ — ■*. cognofca, fi- cue & co-gnitusfum, Fides, fpes. -+--S gg^gE^^^ ^agfeiiE Charicas, Ma- lorau- tern «&§$<*► horumeft 3— £-;r— — -±-e>~ s Charicas «•$§©► SEX.TA VOX. illli 3 
Prima pars,Sex vocumi CCGLXXXIX* 

ixiu Iofcphvndccimfratribus fu- is: 


c- go fu Io- fephjqueVendidiflis in^gyptum,que: 
3^*380^ «*§$* adhuc viuic «&§S«* pacer no- I MTi^ ftcr Te- nior 3 dequo dixera- tismi- hi, de: 
■«•§§•» I- ce adduci- - : H-t£i~ 
toe- umadmcvcpofficviuero «0§5e» 

•e- [ y-r^:| - ^f==--^========^=--=E 

vcpofFic viue- re. 

Secunda pars. 
Vnci- auerunc Iacob diccnccs «•§§•» 


dicentes <a§s» Iofephfi-lius 


tuus Niuic pfe Domina- cunn_cota terra M- « . , — ~~~. -. — . . — „ j.,.-, .gypciln tota terra iEgypti, quo audi- 
*B 1 T f-f to, reuixio jpiri^ 
■Ois e- ius, «•?§•» & dixie: Suffickmihi, «©§£©» 

fuffi- cicmihi yadam& vide- bo «um antequam moriar. antequam moriar, 4>§§6» antequam moriar, ^?§«* 


antequam moriar, 

Sexvocum. 
CCCXC. |^|ix|;fc^jj|TOt:|:4^ :i:^^ Er- ca,ccr- ca fo ™™ ' ■"hh* . ^ l - w»«w- ca roru-ccr, ccr- ca,ccr- ta forticer o, ra fcruenter: Labo- , I T, .uTT^ - .T."""* 7 "1 — T — * — I -— -♦♦u* ra, diligen- ter. «•$§*» dili- gentcr, ftu- 
"-de- «*§£<*. ftu- de frequcn- 

». £er r cace, ace, lib en- ter; fu- £ti-. 

SEXTA VOX ilHi 4 ne,fu- ftinc, «•§£•• path 


en- ter, «KS* 

Sex vocum. patien- C C C XC i. 


fee. n fliliil^feiil — 7\Hi Vxu- ricfa_, resvi- num 3 «*?§©» 


res ■vinara,,& cumulci- ofa_,, «&§$©» & cumultuofa-,, &: ■ •z%o e~ &8S 
brie- cas, quicunq;his, ^?ft £$:$:$: 5:1:1 dekclacuc, «&§£©► dele&atur, nonc- rtt 
|JE g :|:|j:|E fe :|:fa: piens, S&:& fapicns 


i ^Jgg giggB 
=! 
none- fe4fc ^^^^$3^K^EsESjt^ nr, non c- ._j,-0- P-- ricfapi- ens, 9g& fapicns, «>?§» fapiens. * i %Ki Scxvocum. C C C X C 1 1. 
^^ |^ ^= ^j ^f% |^ ^jfe i~ Imor Domini, Domini principium-, «H$^ !,,»?_ „_ J .tkv v T ^JjlZ JlJjL ~ T~ A~w"^~^~^3g"X~"T'~ fa- pien- .rise, fa- pien- ciam> 

-_a32 «*§&©► iapi- iigjgil^lp fsfg ff ^gi:!^ en- dam, acq; do&rina, <o§S*» fiul- 


,X ti, defpi-ciunt, «*$*► audi fili mi, *-§§** zhxise p:±:r:^:t:i::j::^it:f: 


•_4l_i_£_«._. ,-y -4--^- I ^.MA - _i_ <pJt:J- L-4-<&-£*- «oss«» pacns difciplinam, tui & ne dimic, tas& ne ic- ■■T .---.. 4.- 
tas,le- gem 

Sexvocum, G-J mams tua% 
H- T — g- CCGXCIIL 
f^ftt^^^^ itttfi ■fi- 

Omocum: Nofcctc ipfum, *o§£&» Rofce to ipfum, J=5== i:|:*:|:J:J:i:|i 

~zi:3g:jg:g::^:z-jj:ij::x '" : ~j r_~A^_ «<•§§•» 
♦ nofce ce ipfum, ;^§Sti» xiofce cc ipfum, *§&» i>z a ziziz zrT~T"!" ll?"?Z 

nofce co ipfum. Sexvocum* 
CCCXCIIH 

Onuc- nierisho- mini eft fa- mam,Fa- mamaf. I»f^5^ SB^ ag fefta- ^rr&sbs: S rc voluptas, quafinenilrnaiusmaxim 9 orbisha- 

her, effugic il- la, «&$§©» rogosil- $:r~ 
larogos 
A 

-t : ?4 
ibla folaque cccli- 

:r^:i:E:i:i:$:-±— ; tibus nosfacit cflc^ pa- \_7" i:$:r:i±f:i;H^^ 

t~ q: 4=±±zz±z=:±rz=zz:J4 — -*- res. Tua fa- ma, tu- a fama cu maxima, ta m —Siffzziri^^S^-"^ Ssl 
maxima_,fempcr cura„ renafcemis, «•§$«► poftcri- zr j f'&^rzr^&^zsrlr — -H — -i — ^ — , r r f ? ta- tis cris, poftcri- tacis, «o?§«» cris, poftcri- 3353 

— — e- 3± tacis cris. 

Sexvocunx cccxcv. 
::^:b:se:i: 
Ratres, «9§so» Nefcicis, «•$&©► qd ij " + *~ ~ '~ 1— it- — j izi >_L_ ^J quiinftadio, cur . nint» «»$§*» cur- runconei i g^jgi^ipgr^lifelji quide cur- runt, cur- tunc, fed v- nus accipic braui- ^:z:^m iam. Siccur- ritc-;, vccomprehcnda- tis, S^JJfe fie cur- ricc vc :I:±:IEEzz izEIzEEEEz ±£±r£±:^I~:= c6pra , 1iendacis > vc coprajhendatis. 
Prima pars,Sex vocum. ••§§•• CCCXCVL 
.< ~f •# I tpfc: Ra- tres, S$|?fi GaudeeeinDomino feraper, 1» 
=i femper,i- terum dico gaud etc, «©§§©► di- co. di~ [-4 — T ■ 4-- — *-- — ■ *5- 

gaude- oc, Modeftia-. veftra noca fie omnibus ho- CO • ...J I «J_- I minibus. Dominus, Dominusenimpro- pceft: Seiinom- ixgK:$:¥:^~^ :ir ni o- rati- one cumgratiarum_»a- cliono. =VERTE. ; 
Secunda pars. i E- titi- oncsvcftrse, «»SS» innotcfcancapud ^r^ziz^a ^lS3i=3=^Siei? ? Dcum, &paxDe- j, quseexopc- racomno fen- 

3£ fum,cu. PP^^^^bf^^S^^SSS^i^rt ftodiaccorda tc- ftra, & incel- ligcn- cias, ^^ R ycftras& intel- Iigen- tias Yeftras, inChriftole- fu, 05^ D 7" ilsl@E ^qpo^^ ■©-•- mino no- ftro. ^a$5«> 

Prima pars,Sexvocum. 
CCCXCVII. 


sic: «*r/itf: Eccni^fe- nui, &mmT j_ d . ~ dcrelidumj, ^^ : ^=J^=^xr*^^47 «*§§•• 


Dccfcmcn e- Jus, «*§6«> - ^_._ -« -._ ' ' "*""" — ■ . —— • qusrespane, ajfflft mifer.tu. & com- xno- 

m -5~iciz5X~$ "jy~ ~^-?-$~S^"^5i[ — i f f * 

dat, &f emen il. lius, in.b, ne diaio £ B«ip 
in bene difti. 0*0 crk «•§$•» Secundapars* & $m\ n-£ — A — ^-A-^ -T--T- -4— I— 4 — f—t-i mB@-z- U~r~ -1 „ j^-a; Ecli- na «•§§•• l^ll^SSS^i malq, &fac bonum «*5S8» & facbo- ^nisrJEz—i:?:*^ 33EZLJ num ^3S» & in-ha- bitajin-fac-culumfeauli, cufto- di innocen-tiam & vi- i:z:^::~ ^-:r:i:zzz:: de & vide sequkatem, quoni- f I f » L_i , /» amfuncreli quia? ••SS^ ho- mi- ni paci- fi- J Vl . „| | |, i , ,- ,, | . ■- ■€ i- n ,-f . j./**^ ■-_. 

;l=^:i:fe~ti:3:i: co «©§5^ Sexvocuiru GCCXCIIX. 
Sf < - -i-^-i-^L-: ESESL-Ei±^zil£ Ircumdedcruc me dolores mortis circumdederunc me, E35- : — I R — — —- — -^-fl— L 4.-4.-^ „ 

» .,,;., — >1 — — ■ ■ ■ 1 i — ■ ■ " ■■ W" ~^ - — Jr- -l ■ '■ — «-< --. dolores mortis «&§§©» & torrentes ini- quica-cis & iE^iSSiig^fe^ilig «*§£>€* ini- quica-tis, concurbaueruncme ^S3:&r^^sr ^^x^^-i- : t : ^:^ : £ 
«*5S* dolores infcrni, , circumdede- mac 

SEXTA VOX. kKKKk I r»f f f fgfet^^i^g s; mc «9§S«» •circumdedcruncme, praeoccupauwuncmc, pnE . &JQBE±3S: 
^§S^ laquei mortis *•$§*• 

Scxvocum. 
laquei mortis* 

cccxcix. iberamc. Ucfpice fincm «•?§«* Rcipice fincm ^a^xfcas^— rg E—^-S^^-e^^l ^S§«» Rcfpice finem «* §S * Refpice finem «g» 


Refpice finem. Sexvocum. cccc. 
■zdb Ecorda- ro Ic - & pi- a:, Quodfu 

S^Sq^^^^fe -k caufa cusB vi- »» tsl»™-..j 

a, Nemepdas, nemcperdas .»§<*» B- fc&3^~? i^Slfe— -^riS=E±±:i:S IE3E iMadio «» quarrcn.me, fcdi- ffi I affils ^ 
S3 I _ Re ; ^ mi '_ fticruccpaf- f us> TantosIa . box "O ' T'""^""' ^L 1 "'1 ' J ' |- "1 * • T""j "'<%"" 'I """' '" "*f — «*"h''"^ «•«$§» Tancusia- 


bor 
i^^^its non- Ac tantus labor no iffi: iic caflus. Sexvocum* CCCCL I caelum & cce- li & coc- Ji i^Sg^^^g||i ccelorum non +- ^t:±:±-+:— ¥~-^ tc non cc capiunc 3 quato magis «&§§«» quan- 
tomagisdomusifta^, qua xdi- fi- caui ««$$«* fed ^$S€* o- ra ci- ad hoc cancu fa- daeft, vcrefpi-cias «•$£©► o-nemfer- ui tui & obfe- eraci-oneme- ius & obfecra-ti-onem, & i£^ &• 4±v:|:rJ «0§SO» ciuar'Dominc, Domine <tf3<#» DeusmeusDe 

ttTTffWWr a ;:i:z:i::S 

«$De- us me- us. SEXTA VOX. kKUfc ■* Scxvoeum, CCCC1I. 


St Ero Dominus eft, in_ loco ifto <m§» tettsjggiijgiii p p g & ego, nefci- ebam «&§S^ —l . f J_ m . i±:iifej:2± nefciebam.Quam, ccrri-bilis eft «©$$€» locus ifte, non 


3dai 
efthica- Hud ni- . ft donaus Domini, & porta cceli «*§§«» — 1~4— ._^.4±^ as & porca cce li, Alle- lu- 


«•§£€* Allc- lu- 1a «9?§o» ^^^^^^Sffi^^^^^ Allc Sexvocunv S^^^^^^fe^^^^fe lu- ia «jg£ 

CCCCIII. 

_y:t:^:^:i~5::[:::t:^ ^ Ndedicatwr.Dc- c.antabac «0§5«» - = .~ J. 4.^1 ^_j_ j; — h_t S±_i l_- ~~i populus popu- __i— Jti *i-r-«— !!■ 3" luslau- > ^-^_^ .ff IK.., dem & io, o- re eo- rum.dulcis re.fo- naba: 


«•§§•» refonabaoio. 

-ftp F£ nus namfundataeftdomusDb- 

_&_* — ^ mini, do- ^£ ^ — i — **» » — ""*' " "" — — mus Domini «•§§*» & venienc ad «- B = $ 5 $^£i5E?^^i: ■ « , > A* ' i i ■ — j4:* — f ' »■ t~j^ j — : 

am bmncsgeeej «*S£^ Alle- luia «*3S€» Al- z:$ lig^pi^^^l 3- tl lcl«- ia 4>5§*» Alle- lu- la «&§§*> Al- •Tr. -o lc-luia^, 

Sexvocum. CCCCIV, 
: ^„. ^ -4- 4- - '- ™J-,rr- -^~. 

. § 1 . J^ — H - ■• • - — *§—*-—«*• — I- . 

Nus Dominus v~ na ftdes 3 vnumfca-pti- fes±|:JrfeE FFP±— 
fma «*§§«» vnu% Deus *§b»- tt===zf:±:z=: 


+ "-*|7r " ' . , r .r" < ? "* 5=® aps:= &pat§romnium,qui eft «*§§•» fupcromncs, 

^ . — 4- 
~T * — & per omnia-. ,«•§§•» & per omnia-. «$$§•», & , g ,~~-i I ,. , . ■ . , ■ | — | v I -—-, . - ' T— in omnibus «a§S©» & in omnibus no^ 

SEXTA VOX. bis JkKKKk 3 z:^:zr*3:&r*--~f -H — ♦*-* -+-jl nobis, &inom- nibus «•$$•• no- bis IS 
3S: ■e~ E nobis. 
Scxvoctrm. 

=fc ccccv. •j^—^^Sj^^^^^^Si? -k- Iracrcs fci£2A ^..: t • ^2?& Qui glori- a- 
* tur «&& ~tf— -i_Ip~i±_L. J_ inDomino.glori- c- cur --;f -r~-~--~ [ ■ ' ' Vm "4 A-. ¥"■» — "'* I IIHi«i*i»Ii ■ non c- mm <§§*» non enim, qui fc i- plum* 
_*B» ; c6m ea - dat, illo ai 0j probatuscft ^ 

probatus cft,fcdqueDc- 
3£m3^±f-%t : f-f-Pf-;*! 


•&» comcndat ^^ fed quSDc- 

■V I A-ArT""" i"~*"''"~"fl' — K — f- — — J« 
us cornea- e 


*8* Scxrocura. , CC-CCVT: 

Ecca- wicDft- uid, 
*§§•» fe^llpj^^^ quodfb- leacre- gw, *S$f* ^^ ^^^ ^^^gg^^^gagEg- jfedpocni- tcntiam, «•§§•» nrxni: fedpdeni- cenciam gcific gef- fie. ficuic, «*&» & '"»* K» i« . l« II I— I i t i I — I — '■*" itigemuic, quodnofblenc ^A^OflL^ 


reges, «•§$•* quodnoa ib- lenc fc?^^^^ 1 ? 1 !^^ .^ — ..mi » »« » i nn i n 'illi in mi iw^. - ffi „JLL E reges, *•§$»» Sexrocum. CCCCVII. 

M- nium, *?$»- de- li- ciaruro, «•§§•► »,..!■■■ " ■yy»'^" A • " '» " ■ -A"*&'-A-yfr- — -^.-.\ZL_^,_A_0_^^t A A f _4BT »• J &pomparufae- «uii, «*§£«». brcui 1 finis, «•$£•» Mo« do- lor, lu&us, «HS«» 

SUTAVOX iKKKk 4 \ I. I - - ■ ' I I 1 • I - I II I I ■■* -- II « 1 .. . & pauor^&pauorj&pauorjinuadicomncs, «•$§•• in- .ua- Sglfeggilfeig 
dicom- ncs, *S§^ Scxvocum* inuadicom-nei. CCCCIIX. 
. m sm~--.~ — ' I i >— I—-. I ■ •»■» —- 1— .-.- - 1 ' ' I ^ . E de- relin- quas ami- 
^r-zzr-. 
cumantt- 
=^=p£^^|^S| : -£Jl: |"i quumnouusau- t6nonc- ricfi- milis,fimi-ii3 
illi, vi- numnouu, «•$§€* VI- ii^rayPp^^S^ QUID, «*&©» nouum vinu,nouum 3 amicus nouus, Sf-JJfi 


vecerafccc, ^I5S^ & cum fuaui- ca- ce, *§&#► ISO!!: rfS5= : i : ? i: l=H 

— ' J, 1 1 1.1 1 1 1 ■ , — . . .. _x _ 
bi. 
:S:?E§ils^$|: 
bes,bi- ... bcsil- lud, «*§§«* I' HIM —. ' 'I I t l|l I glin ' \ ■ „ /l ^~ ^ bi. bes,bi- besil- lud, 
Sexvocum. 

"II™!^--, ^- C CC C I X. ~tiit:=::tz:i:iit:z:ti::^^ *— >-{-"?• 7-v—" §§ :o:< Vipadsns eft, «©§S^ quipacienseft moka 


-LJU- 


t± gubernatur prudentia tnulcagubcrjiat.ur, prudencia, &{$$ Li_. fi" 


,„.^C_: -^- 1 r-J-* J. _J . ::£*:$:» V--v „ _ quiaucemimpacknseft, jmpaci-ensef^qui auccm impacienseft 3H :qrz- — i — HiS ^?S$* exal- tat, <*§eh* ftuk-i- 
::t:± : - ciam fqai^fu.- .aifr. jftulci. ciam-jlb- Q±:?~ .aro^fu- am. «&§5f» 

Sex vocum. 
gte|||||= 
f* _X_i __ das, «HS»> rauli- <eri poteftacenvpote- 

_JL_4_ zrr i^tes ftatem,anima2 tua?» ^$S©» ' - aekrgredi- atur, <e^^ -l_.ft_.ft_. X^aEli^^*^""*"^""^ ----- ingrediacur, ia virtu- £e. #$->$* 
&#■ in vircu- ce, «9§£<» tua> &confundaris, tyfa 


&confunda. ris , «^ &confimd.rii, ^ 


fcconfundaris, or** fcconfunda- ri$. ^^ 

Scxrocum. CCCCXI. tfe^-k-X, — --i--±:sir=f-t-f-+-+- r=: 4 =i:?:si --i- 


:^J3 ^^^i V.modcratur fermonesfuoa dodtas &prud£^M 
proetio- li fpi- rftiis rir, yir era- dicus 

rb±f 


ftul- 

cusquoqi fi cacu-cric fiuU 


tusquoq; il ca- ^iiiriio:*:^ 1 *^ *- tt3^:$_£*. cacriu fapicns repuca . b{ 
. ' K ll comprcileric, &; •H— .. ^^^te!5^ *»• la-,bia iba, ■ i„ ce l. %CQs , ^ k . .5 
te »igeu», «n» intelligen,. Sex vocum. 

4 
tti^ffi I: CCCCXII. 
> _K;T' ! ^ Loria* zU--mr-&*-Jtz. tout, «HS» gloria- 


mur,gloriamur incribu-laci- o- nibus fcient*s quod crib ulati- 
g:::i pad- cnti- am operatur, pari- encia-, au* cem } pa- 

llllitllillllttitfg^ 

ti- en- tia auce.probatioaerru, <my& probacio ve - \k . ^ ' ^~~" — ' — — ::$:^:$:o:£:^ s — — ro ipem fpcs, ipcg aucenx, nonsonfundir, *»§§* nocofundicfpes.fpesaucg, <«§§» noco- funditv «$?£«• 

Sexvocum* 

t noaconfun- die. (j^jj CCCCXII I. 
:g:#:i5i$:S:i: Fi ; — *- 

Ira or Domini, ^?& 
■^^-Htil a, gloria., & gloria- cio et 

i^f— i:±:£-±^:-T:— Domini glo- ri- l«e- citi- "T~A*«- a & coro- na, *§§•» «xul- «a~ tio- nis, ex»l» 


"7 
cati- ones, «xul- ta- ti- ones ci- mor Domi- ni dele- &a- bit ■'"■P" ""^ ' — "*— ^ ___^ — ^ — -tint 

tot & -dabit, latti- tiara, . «»$&*» &gaudium, <£$$ 

rt^:::t$:tt:i:t:t:: -c-*j$3r:s:!i:s3cso[2 


& gaudium, ^§ & longi- tudincm die- rum |zEIE=S:El^^± : f : ^MfJ : E ■£MS ^§«J» & Jongi- cudiaemdie- rum, qfljfa 4:$:$:^j$:$% ft- $ 

dierunij. Scxvocum. CCCCXIV. 

N hora vkinoa-,, «»§§«» 
lis 
4-* in hora Ylcima peribunc omnia-,, 
ftrr. nitzzitzi 


ba 
«&§§©» tu- ba, tibia-,, ^s§f* fccychara, «»?§» ^^^g^^ 
&cythara jo- ilUgn cus n- 
fas, fal- CUSj ^^ fit tus ^B ♦ ,^k ^.. I , i — - A r-» I 1 ..i_i_i liij-.nl. n nigll " -* u . i jj ,--■■■ - f% , , mam ,, ft, a. I ... i 4 |g-, rr A 


can- cus & difcantus, cau- cus «4§sc* &."difcan* tus, cancus *§£•» &difcancus. SexYocum. CCCCXV. 
pg-gjttp^pggg Audaui i- gicur, Iseci- ciam.* «<*3<N^ quodnonefTet ^l^fej sfej^ f ffgiS i ho mini bonum fub fo- lo nifi quod come- dcret 3 & bi- berer>&; 


$£?*5 & bi-bcrec *9?£^ atquegauderet ^§5e» . flK , \r-W : ■ ' 1 1 1 ■ ^ 4*i-. &hocfo- lumauf-fcrret, de laboro fuo ^$$©* dela- E|: |i^^f^iii p| 8i^Ea^ bore fu o in_- di- cbus vitas fu- se quos H- 
$|±:j:|^|g± 

Dcus e- i Deusr, quosde* 
n Deu* fubfo- le. die c- i *>§§«* SEXTA YOX ILLLi Sexvocum. CCCCXVI. tcDo- minuom- ~$~^ — genres Lauda- te e- 

JU-. umom- uespopuli omnes 3 : ~^li :z: i :a:: ? i f— pt^zti populi quo- niam, 

3S:i:n:i:$:f:f;$7$ : ^ : xi coniirmaca eft «©§£«» f u . pernor mifcricor- dia-» «- *s_^La» .„ _ a*""Z!T" "/%, ' •» ' T z^~$"-^-7\™±-~£ ius, & Veritas Domini *$§* %?3^^ manec, manec g$£ manecin sternum, i ia_ aecernum 
-3kl*:^r;£$3 a *8S» internum «hs» & vemas ««;§,> Domini 
^^^^^Ullgl^ &vcriea, J>a m mi,man«*aft manet ,; ns£ternum ^ ina:ternuin 
^SS^ in- secernu m «*?§€» -fi*~ in sternum «#§&p» Sexvocum. 
hi ;-* a^ " g ti fy r? CCCCXVII. 

~353S:se:S:5 I-atusvir,quin6a- bijc <£$fc inconfi-lio _|-A.^iim- T -^, . ~fr-<^£ 


s impi- 'orum «i& in- via-, pc.ccatoranonftetit, & in cathedra, pc nm 7z*i$^izr.. :$ L^S^IS ftilcm- cias «•$§*•. nonfedk. " - > W ~- ■ '■■ ■■■»■ — . — .I,. — * - *___ „ 


3£$ ^Edin-JegeDo- mini voluntas eius,& in^ lege eius, me- 
,-<=)-, ±133^530 dita- bitur di- c acno- &« 

Trium vocum. 
«•?£«* JC,T erio & eric tanqualignu quod planum eft/ecus decurfus 
ifefe^ quaru «o§§^ 
, t :*: 
* Siife quodfru&u fu- umdabic «h&»- quodfm&u fuum dabic, in_, cemporo fuo — . .. M J... 1 m _. M .. { i • r ■ ■ ut intern- pore->fu~ 
'«K&<* 
in tempore 1LLL1 x Et folium cius,Tacct. 
«»§s^ j^Onfiicimpi- j, no fie, 

" ' -—vl— ., t , I i- . ,| , . , , , , ■ . ,, fed caqua puluisjfed 5*3=5 


-& tanquapuluis ^35* que proijcio Vent 9 a faci- e terra. — . — _ ( , — , 4--- 1 — 
J^ Deo <a§§<^ norefurguncimpi- j in_ judi- 


Jteb 


cio ncquepec- cacores in_ confi- Jio ju-florum. g ^^^^^^EgaEjEjJE Q Voniam^nouicDo- minus,viam juftorum «*§&©■ H3E±3: 


& iccr 9$?fb impiorumperibic 


«*$&€» 
^fc^^ pacn <*#ft & fi- p^:A:z^:g:- S3: lio & fpi- ricq fan- do. gg CTygra^^^j^g^ g££ ~^e^-' 
OIcuo crat in_principi-o & nunc & fern- per, &in feu- la •*§§•» fa:- culorum A- men 


*gft f*- culorum Amca «£$£©> 
Prima pars, Sex vocum. cccexnx. 
Enedtsi Ec omni- a, quae intra 


mcfik, no mini ^" ' ""■-^ *■ — «^— — — — ■■ ■ ■ ■ i— — 1 ■— ■ M . I " * ■! 1 Mull ■ . firl -,1 |-T- if, I, fan&o «- ius, &ao- obli- ui 
^sato^ fci omnesretributi- ones c ius, quipropici- atur, qui: 

«•$&•» omnibus, qui fanat omncs infirmi- tares tuas qui 

: "-T^-g--44-^ :j:jjj^:^i^:|:|;i3S;o;g::-: 
rcdimit de inte- ritu vi- p^g Sos niife- ricor- dia^ 
tamtuam qui eoronat te in :*:$±i :^:J:^:S:^±4 : p ■ »| » « ti 5EEEE3E 
& mifera- cio- nibus. 

Secundapars. 
L^i^fc: i±SlE Firtpfet: Defi- derium tuum, Qui rcplct in bonis «•?$*» 

==+:+;— .^" M =-*- -4-u. zsrfr-y-p 4ff^*P?+ J:| : !|-3zL^g defi- derium tuum ■•?§•• defi- deriumtuutn reno- uabitur vt aquifce, faci- ens mife ricordi- a " ' " *' f "— & ' ' i — i ■ ■ "*n » j i i — -- £ .-- — . gF-"»f4«: I |_ ; Q^fg.^ Dominus & judi- cium,om- nibus in- junanij pa- 

S1XTA VOX ILLL1 % S^^flJfi^S^fjffS Sj tifiii- tibus, no- tas fccic via J* fuasMo- yfi • jg-J • - ■ —•* "" ■' | ""T" --y— »4-»— ■■•-— I i— ■ 

U — a~— £ - --^J£- 1 $-$:$.$:g:g- 
mife- rator & mifericors Dominus,. longa- nimis, &mul. 
tummife- ricors, non in^ perpecuum i- rafcetur, ne- 

_J L_A J_ a — j„_j_ — ; ir ___ — ^ ^^ -F$- 

que in srcerntun comina- bicur. 
Tercia pars. Trium vocum. 


LU — I , . . On fecundu ,pcccatanoftra «*§§«» fccic 
ft?$i^ 'usncquefccundti, ini- quit 

- — — l~ J \ — — no- bisncquefccimdfi, ini- quicatcs «*§£*» nc 


bis, quoniam f$- /Iras rccribu- ic no- 
cundu aid- tudinem coeli a ter- ra corrobora- uic mifc- ., I fcs-$i$:i:A:$^~$^$~ias : £-$ — ^^^"t*^?^^^^ ricordiamfuam-fupcrtimen- ccsfe, quanta di- ftac | §-- — , — 1— A_ -JLjif. „X ■ v fr$ a__ 

sabocciden- t e i,vJa I~ '^ .2 ortus ab occiden- longg fccic a nobis 


iai- qukaxcj noftras, o^uomodo mi- ierccux* pa- ter fi- Ii« S3$g 


^ s$:q.3:$:sijE-' 3S:g:_-;j:: --*— " 


jrummifcrrus eftDo- minus ; cimcn[:ibusfe*quoniam-» S£JP ^£«5$S ^ ipfo.co.goo- .uicfigmencfino- itrum. 

QVARTA PARS, TACET. 
Qpint a & vltima pars. 
tdzfcr- :5-i:0i5^^^:i:SE:4:SEnf:^2:o:i-i: r--&--K5 Encdi- cicc JDomino .amnps ; 3b A"+"i" "~ I '"""1 T""*4% w ' i 1 j p.occarcs virtuco, ztett^te^ fa- ciences ver- bumilli- us. .Bcnc.dici- i;e Do- mino EilAlA-ibl-fc^ 


a 


omaes vircuces *e- tus. fieacdi- cicct^ DoinjaQ .ojjinia.. ,ope- . q£±3p 
,-i.i.A r -l- zl-$:z^:$ ■*- 


ra cius, . inomniloco, **§&•» inomniloco, dominati- itlpff 5 
-?|-0-rT • — £ — -~-~ — - — -—••*- • 2 — 5L — 
onis eius, «®§£c» frcaedic ani- ma mea "Domino. 

Prima pars, Sexvocum. .CCCCXIX. *, . 

. ^ JL+ *_ .if - f% . - ■■ '-f -^ r -j4 r -^-^--fa-lf -M 1S. ^-£ fc >> fclEit: 

Rolongtti: Bi~ is :$:=: «s mc- i, -«&§$«» 
aps 


:i: 5-5 fiajferui- tio cy- ., Do- ~ - -mine, -—"T*"*" & vcraque cibi for- cuna fejruien- 

.; SUTA VOX 1LI*1 4 .?£#£ 4°* - — — I — — L. XT " x ? tt- 
*abu pro- baftinw, acin f udorej Taltu$ ^ ^^J 

N- uetera- Secundapars,Quatuorvocum. 

tafunco/Iamca^. Indies 
res mortis vt ran- oncra reddam vi!i- 

1 •< , . ■ - - 1 — . 

_ * . me " * antc confpeflu redSptonVedcm. 
cxpc&ant do- Io- 
cati- onis =6 ^iscfcirr:: ptori,, quipronobi,paffu,p«e C «. n ofln l l u . it in crHci ,. -§-£%:§: 

bulo,in C ru-cU P «. cibu-Io. ^^ 

Tcrtia pars, |g j£ll |E §f||jp^a ! I «rgof a ,dicero, die.ro.noncdi.aicc.feruutu- 


«immp,. ee , qnia vid o _ 

. ' me, > W fal- num. 

so. ceuia«m wr« g0ottlo &Tiaoreffl 
5aE33St^ : ^^&3i^5Si bclriorum omnium, •*&•» cum fell- eigtoria-. inquavL :±:±^i:l:5:3E^;x nes,in ajccrnum, «©SS«* anjtc faci- empopulorum, po- * .©- pulorura auto faci- cmpopuiorum,.popurlorura* 

Prima pars,Sexvocum. C C C C X X„ 

Vam magnificara func, opera 
tua r*ri-f-i-+-*-tr*-+-*- i -3- 


acsstaz ■*■ Doming «•§&«*' nimis profunda? facta; 

.2:. 


— : s$i*:$:3S:3Si=z:i:g :3fc±3E: L^J^^ fuDt, cogi- caci- oues cuse. *•§§•* tux -yir infipi- 


ens poncogno- feet, & fluL 


IW'BWW ha:c, 

Seeundapars, i^ : 
3 £acus ho- mo, «$$£©» qu«xu,e- ■y— ,- |..-r'^-_ - j " '■ § —»■■■ 11 - '■-* ' = " "^"- '- T» j|:f:z±±x:;s #i$i- cris, «#SSf» f>P- £$ia«> & de icg« tua, & de leg* tu- a, «*^ ^^ilg^^felilgeg docu-eris cum*, docuc- ris eum, do- JEt F*^^ cueris cum,docu- cris cum, «9?§g» docu- cris cum. -o-J -*5sc» Scxvocum* CGCCXXL 
• — — «-l ■— - - . * 

»T ' ' ' l i- II » III Mil. .. H i Varc triftis cv «H5«* anima_* mca? igg gte^fe^i^^ Quarc crifris cs aai- mamc- a? «»s§c» 
1 & quarc cocurbasmc? 
r~~ — ¥- 
-. — — J.. 

isscEsssas rain Deo, *§S» Ipcra iiu.Dco % «^s«* fpera in Dco.quoniamirudiejmandaaicDominus, quoniamm_diomandauic Dominus mindauicDo- minns, mifc-ricordiamjfuana,m i* 

^-^♦-±- fericor- diam fuara, mifc^ ricordianijfuaai, **§§*> __ . j_ 4— f-4 ■ ^— =$ £35X1! & node canticum c- ius «fr§§^ & 


no£te canticum e- ^ ^ iuSjCanucume- ius.. «©3§C» "X 0""- i- 


Sexvocumu 

—•> — CCCCXXII Culi me-i femp er ad Doming quoniarnipfe e- ^E^iiSSS:^^:! -f^^^-p- -p uel- lee de laqueo pe- des me- os. Re/pice in- me, 


38P :fz=E5:J:£zz! & mife- rero mei, qui- a vni- eus : & pa up fum ego, P*"—' ■ i»««*^«^j it -i-t.« r-r- ... -» ^*S§«» tribute- tiones, «$§§©» tribu- lati- 

;:S:$:S:s$:S::5:±ze: Eg^^^^^^f^^Ff^ ones cor- dis roc- 


i,multipii- cata? funr, «©§£$» | ^ 1^. jy +—»&* 


deaeceffi- w- tit>gsm£-i$ $- rus^ mc P — — r ~ft~f~ "77"" ~ f — j.,.t....|.,..j,,j-, — _ . — _ A vi- dehumili- taccra mc- am, «•§&* Sf^sSsiPI^S & laooremrae- um, & dimic- cc, vniuerfiu, ^Ijjft dc* li&a mea, 
Sex TOOim. «*§§•• deli&a, deli&a-i mea-.. 
CCCCXXIII. 


O- mine da nobis auxi- liutn da nobis S^Psi r±SE±ii Dominc da no- bis auxi- liura, de tribula- ti- one, S$J& 


quia vana falus hominis, 


gg^6feg?f^gf^qig i in-Dc- o r™$n:$: 

ffg: 

cutem, & ipfe, 

mm faci- emus, faci- emus, ♦$&* v * r ~ *#* adnihi- Iumdcducec, - - •"*" — — — - --- 1— - j-— — — tribulancesnos, ^§S<* tribulan- ces 


nos, *ss* m- bulances nos. SexvoGum. 
♦H 


CCCCXXIV, - E- fi- ciat in- do- lo- Jo vi- ta EEE±E£a_fc£ & anni me- "*7"~z\ + ^ "" i" — J i I ,1,1,1 I - 1- — I 

I T ti A r— ? k— — ■—• -^ '-••"7V~ — "rTVil 

z:Trj::r3-$JS^ — y_$-^$-3^ 

1-1 vi* ca mea -•§» K anmmc " 4 «*§§<* & anni mc- i *»§§«» rr3:i::$:S-A^^-^3t-+- : f-^-J-T-ft =3= WSto: B-* & anni naei 
in_. gemi-ribus, in gemitibus „§&» vt requiefcam ««§S» Vc requie- lcam L__ t- ;£n3s^=SGi$~t=tq :$: 


in dic-> ;cri- bula- tio- nis «•§§©» iil. I ^^ — ^<— .4— A^A—A^- -I -O - i-i ri dio ^§£*> cnbula- ci- onis. Prima pars ,Sex yocum ccccxxv. in_.ju- fliti- a_. 
propter i- .nimicos.cne 


^- • ^-sfr^ftntu- o viamme- am in- ore e 

o» Dingo incolpettucu- " „ 

SEXTAVOX mMMMiiL. ._ ^ ar ||r _ | _ rr — l^ , nnjunin rti-n -^-^"^^ -A-^^^Bm—^J— »»!«< » *■ — !■■■■ ■ T ^np^ipi, „ m ©rum vc- ritas. Coreorum vanu eft: «•§§* coreorum i py $ j -O yaiiu elL 
Sccunda pars* 
^w Epulchru patens, eftgutcurc- orum «•$$* ...__. ~-*~--*-M-Gtadb£535 ==fe * lUg^i linguisfuis «•§§©» dolofe age* 


banc «*§§«► ju- dica illos Deus s;: 
X-.X- 


judicsuillosDeus «•§§•• judical illos .«v — fcs:^: 


3X5* 

Deus «*SS^ 

Scxvocum. ju- dica illos Deus illos Deus. 

ccccxxvr. Lamaue- runtadDominticutribularen- 
tut ClamauerucadDominu cum tribularen- 


tur, _- l_j.-4-~-4--4--+-^~ 7 *-, m^ s ijseaEn^^HHE&ii 
& d«nece£- fica- tibus fi- orunu «#&*> 3" 1iK*.-rfl- uite- osr «J§S<* libc- ra- uit c- 


H & cduxic «os decc-nebris&vm- bra mortis Scvincula C- O- rurodifrupicconfi- teamqrPomi- no mifc- ricordi- ~i~ "~$ : fct~^? : $ : ^^^ - -& ' 3C eius, &mira-br Iijl. cius «*§$<* fi- li- 


jshominum 

Scxvocum. 

fc «i»?5«» 
£. jj. i 8 hoiTiinutn, 

ccccxxvii. 
"ft-fr-fr 1 -*--— — ^ 
Eraor cfto *§&*» mcroor cfto, vci> =fe= ^,J— >«■ ^ - , * » ■ 

' tui «$$+ fetuo ta ' ° ^^ >:$:$:£; -+--t;- i xi:^-^- - .,. ,,.„. -.-ii i " 1 Cr""" ' ' • "*~i#f ♦*^~" in quo mi* hi «*$§©» ti^p 


fpcm de- di- fti hzcrnccofolaca. eft <J«ia elo- qmumcuum, vr- yiui- n- n uifi-ca- mtme n cauit me «•§&*» 8EXTAV0X «iMMMw J 
Sexvocum. ~:E^ ~"T "B r -ft- ^ V ~ <'~ CCCCXXIIX. 

— *. A._A-A» . .. A A 


Auda lauda anima mea Domino laudabo 
i T A ..1. ..^L- .1 

^eS±?ss 

' Domiauin vitam* a, PfiUS Deo me- o Deo m M ' ^ gsffi 
^ *"t +-£-+ £izii ^ 

diu fuero, quadiu ^^ f u . cro noli- w confidett. 


inprincipibus «*§&«► i n fi^ jshominu 333$ ^2?ft in qui- bMttjjft inquibus^ss^noneft ctgft noeft^ noa 
SSffiSE n Cfl ia ' lus & rcucrtecurin. cerramfuam in illal di- 9$N«>cogica- ci- ones «*§£«► 


|~z:.o:±r: oram, cogica- ti- ones corum «»$$*► Scxvocum. CCGCXXIX. 
jfagjpgfli»fag^ E- ipicic Do- minus, &omne» ■ m 

grefTuseius confiderac ini-quitaces fuse eapiunt impiunv& funi- :*=S=pfcf=fc |zJ:J5^ 
: SO:?iz:±3!?:i:£-:i:J£3 bus pcccacorfi fuorum,conftringicur «•§&•• ipfc mori- ccur moric- cur, quia no habuio di -fcz — ^r 
^:o:$:; fciplinam.Et inmulci- cudi- 

a" ♦? fplpii^pg^S nc ftulci- tix fuse, 
^§§^ decipi- ccur «&§$«» decipi- ccur «•§§•» E?3j^$:|?5& ?~ 
de- cipi- c- tur t 

Sex vocum, 

♦-♦-♦-♦- : ^:|4^:r-|-pp ccccxxx. 
iSi rsf Ominc Dominus noftcr,qua admira- bilo eft nomen cuunL. 
^:ggE^± | ^^:|:ffl:|:^ :|:^ in_.v-niuerfacer- ra: E- leuaca.. cftmagnificcn- cia>> cua-jfupcr 
coelos ex orcj infantium & la- &aeium per- feci- fti laudcra, 

SIXTA VOX. mMMMra j 

quoniam videbo calos tuos o- pera digi- torumtuotutn. Quid ^il^SS^I^ Ii ^^g^-f g cflhomoqdmccQorcscius,auc fi-lius homing quQnia vifuas 

.p ±4=tfczzz±±:£±J:^±|t cum* 
j m Glpri-a & honore coro- nafti cum, & con/lieu- ifti cqmfuppr H||3g:jEg^^m : "f43~fffS^ o- pcra manuum cuarum.Omnia., iubie-cifti fubpedibus cius 

dbj±±±=z 
& pecoracampivolucres cocli & pifces maris quiperambulac femicas 
ma^ri8,DomincBomin 9 nofterquaadmira-bilocfi:nomc cuum,ia -wi- fccrftcer-ra «•$§*► 

Prima pars, Sex vocum. -o-j -■■• "j »>' — — ^mm t*—n ~T» CCCCXXXL 
§— i-- „ . , 1 j — ^ — ^ 

Vmimocmmx Miferercj mei «*§§«• '. & exaudi .o- gg^^^g *a^3r»2»i« S3 Zi taci- onemmeam.fili- ) faominu vfq; quo gram corde «®§.5$» 


*£quiddili- gici* vaju- cat£m ? y# I. 

«*§§•* & guseritis ipjmdacinm,fcicoco quoni- =$ o amrairi-fica- uitDominusfanftuTuu,Dominusex- audietme, ira£. 5^-t.^±_L X " X 
cimini, $$& &noli- tc pcccare a 4? dici- tisin-cordib^veflris 

-a- -^loii-i&^A^AZfcxi^zfc it* 
1 Mil 5- JLkWN 
& in cubi- libusveftris, coropungimini* ««§§©» 

Secundapars ? TriumvocuirL 


Acri- fiea-'tfc ' "«*f§f» ftw-.fi- cium/ jufti- rise, & fperaco, «*§§•• in Domino, 6? fperace, *€&* - * v 1 x T t v f T Y o T TT i ""l t "^TArx*" 
inDomino J muleidicu'c, *<$* tjuis oftendic nobis bona, $$& , f . . .. — -I— \f i ■ , . -X-- I , * __8 I n 
quis often- die nobis bofia,"nobis bona, 
Tertia pars. 


^j^*:^.^:*.^:^ IgnacumeftfupernosIumSvukuscui Domine, 4er- 


— *+-— « difti ljacci- tjam in corde meo, a fru&u frument-i vini & ole« 

SEXIA FOX fnMMMnu ^ ^i^^^Sg^ife ii i fui, mukiplica- tifune, +&+ in pace inidipfutn dormi- fegg^^^l^^Efepgggll -Sl- am & rcquicfcara, fingula- titer in fpc, COQ- feUgg ggjplf ftitu- ifti mc, canities ifti, 

Primapar$,Sexvocum. <4?St» me : . 
CCCCXXXII. pj^sJEfe&ttgp^ gii D Do- ~:z^$:x~ 
minucucribu- larcr clamaui & 
25gg@3 ex- audiuit me.Domine Doroincliba- ra animamm©- p^:^^gg^g ^fe^gg^ am &a lin- gua dolo- fa,q.ddecur tibi?aucg.d 


3c*:* -1 


ap-ponacur tibi? ad lingua do- lofam, fa- gitcs/agic- cxpoconcU 
.--Jl—A-— -- 


poccntU acu-c^cumcarbonibusdcfa- laco- 

Sccundapars. rijg. 
iif^gss^^s^s? Ei mihi, *§§•» heimi- hi quia irico- lacus me- 


asprolooga* tus«& Habicauicumhabicancibus ce- 


dar, cumhif qui oderuiupa- cera, eraaapaci- ficus, eraropa- 

ci.fi- cus/ Cumloquefcarillis, impu^nabatme, ^§§1* gratis 

M&- : inqp.ugnabantm* gratis, 

Prima pars, Sex vocum. C C C C X X X 1 1 1. 
Idl calomni-jsqujE jodH±Ett lAii^^'xizIz^^jixiiiiiii'i! ~ r --^_A-~<£~& j-1- fub fo- le gerun- 

E 8 

fe red- flero eorani-i vi- olen- 

* cur, &lachrx-. mas, «•?§«» inno.ceocitmv* Jjecpof- 

tix .cun&oruauxi* Jio d$[ii- 3±S m- tos.&lauda- yi naa^- gis mertuos, 


quam viuea- 
tcs quinccdui^a- £US 

eftyiic e vidi c m ala, SI qua? fub n:$:~-$:^f:i::iz=izd:: -e- ~:^4:|::Jr:±£:^-'B . - if. i v — ;.. l ' t ^ , ■ ■< .. « " l « i pn,i.i i i ■>. »: ui i g fl jp m i y i j . i _ . j» ^— •ul'.uju . „i; ....._ji_[_«# Sccunda pars. 
aducr- patcre, inui- disc, ^^ proxi- J ^y-^.-^ _ -| — f ■ -f 1 *^~ T 

mi & i a hoc ergo, «&§§$» 

| AX.-*. ^ J va- nicas & cu- 
L-jf-wJ £-.&~A± gl #gfs 
=? ra iu- pcrflua c& & cu ra, fu- per- 
^m ^ T"* 1 " 
?— flua eft. «•$$#► 

Prima pars,Scx vocum. GCCCXXXIV. 
i§3 nxi: 
£j* ^feB t Ominm mihi : Non cimc- bo, *?£»> 


Domiausmihi adiu- tor nonnrac- bo 
quidfaci- at mihi ho- mo Dominus 1- giSftb^^^ ^l^^ mihi ad- iutor, 5c ego, & «go, defpiciam, de- ^ ^fe^^ s^feg^§^ ^ fpiciam, mi- oiicosmcos. "#$» jni- ixiicos m_e<*s, 
= pp»fl3g 5S Sccunda- pars* O- aum eft coafidero ij^Domino, quam confides * .31 4- : — ■ — •*"— ' ~~* " ~ " ~ r ~~ "* inhomi- ne bo-numeftconfi-dere in- Domino qua con- •«■- — [ - — — ~ r v l ziz^iu"? m ^ fidc-rein-homi- netn. Bonumeftfpera- rc, -qgfc i in Domino,qufci fpera- I'&lZZl re irapriacipibus, <•§§«* in^principibus, «*S§fc> 

Prima pars, Sex vocum. _ C CCCXXXV. 

0?ii- cusfutn in^Jiogoanjea,., naturafac fe=g^^ 


nsmeufflj tir» r-r— ' »..r ■■ ' . •■ {->»"— T-~-f— — ll v Tj S.X^i I — -r — V— - — r-A-i — ~~n ?> r~£?~i — I — * 

. — .-— - j — t-— - — - ^ >t— h Zf___^_ i— 4.j|LJ.-^^-4-^ — W-t-*-*4— *£-4 — *-^« 

ft nunersim, $g$ 4lerum^m^orum, *&»■ <?«** 


::$: ^fel^llfelgildi?": 1 !^ £. eft, rtfci- amq.d<Ieficmihi, vc fci- am quid ¥i$=EE^-t&"Qips5i= deficmihi, quiddeficmihi. «9§§» 

Sccundapars. Acmemm: Vc videanc quioderuncme, & :± 
2:$:$5£:a: — $± 


•-?- t^dL: cofundantur, *>§S©» quoniamcu Domino cuDomiuc ad- fr-^-«\-A~ §|SS^:|fc|=SEE^ 
iuuifti m?, & confola- cus cs me, «*?§•» ^j^g^^^ggg^ & eonfb-lacus es me, ^SS«» &con- E fgpS E fola- tus«sme. 

Sexvocum. 

3? 
CCCCXXXVI. I- ligamceDomine forti- 3 CM- 


±s domea. Domiuus -firmamencumeu, firmamen- cum rac- utn» ^^^^^^SffiE & refu- si giummeum, +$$*> & li- beracoc* 


mcus & fperabo in_ c- um. Pro-re£fcormc~ ^^ ^^^te g^ m... ■■ •» us, &cornufa- lutis mea?, & iufcepcormeus, Laudansin* 


ITT- uoeaboDominum 5c ab mi- micisraeis, fkU uus ero «•§£•* 
Prima pars, Sex vocum. fal^- uus cro. CCCCXXXVII. 
zsps££ iilili Auda Hicrufalcm Do- 

L mihumjlaudaDeum. g p^^l^J ^ Epsl lfffflg •4- tuum Syoa *§§«• quoniam coforta-r uicfc- 


^SS«* *•*♦ 

«; rasporcarum cuarumj, be- ncdixic fi* li- js : g r:: , , , ^ , " ji tuis in-, cc qui pofuiu fi~ ncs cuosr'pa- slU^l^igiill ^.J^ 


cem, cc a- dipcjfrumen-* ti fa- ciao to «•?§•» rfpgll?:|E^ : : .,-ii,.-. SEXTA VOX iuNNNa 
Secundapars. '$~$EZ1 ^jutztz ^r Vi cmittiu e-loquiumfuumcer- r : a?, , y^lqcicen, a? «»S§^ currit fermo eiui E£ yelo- titer curric fermo cius - ^Ti : ^^^f£^ :$: !t : f ^F^ quidatni- uemficutlana, quidatniue ficuc lanamnebuiara —L'Ai L. L j*_ 

^6:^xiizi±j:z{:^±: ri=iz:j::±:±zt±zzz: ^ t: am, ficut bucccl- ncbulam ficu t cincrem fpargitjiriittit criftallu fu 
las o$$#» ante facicnij frigo-ris c- 


iiw quis fufti- nebic «9S§^ qui* fii- rti. H: TERTIA PARS, T.ACEI 
t Quarta & vltima pars. ^|^^|^gg|SF-l^i Onfecic talitsc omni na- n- o- 


ta- liter <*$$*» 
omni nati- oni, & judi- pia»* tua agj t!±!±sj ^g^^^ nomani-feftauit «•&•» £-_ 
nonma-nife-ftauit cis* 

AJt. 1 — i A~ v ~ 

^:|:|:|£:PJ:|^|-E -S *>$$*> nonmanifeftauio c- =fc=== e- :f= 9— li. Prima pars , Ser yqcuiiu CCCCXXXVIII. 
s» 
f gBESE Onfiiemwi Domino : Lauda- tc eum_» quoniam-. ide- 


difper- iicVds, in- tcr «©S§^ gcnccs 5^S^EfeteSI V. 

vcVosc- narr«- tis mirabi- lia_. oius & faci- a- tis fcire c- 


os qui- anon eft qui- a non eft a- U- 
~J~£xi^i:^:^^it3-!— in os Dcus omni- ,.. : .[ pocens prxtar cum. 

Sccunda pars. 
. . J l-i i ■ .1 — ■<- ~-. J--* , — -*■• ^•- " ■■■■■ » » Pic caftiga- uicnos f/ ppccrmi- quicacc* B^^&^J |||ips?$i!siS noftfos ^§§0> " & ipfo faluauicnos pro- 

8EXTA VOX, nNNNn * ^^^%f:^|f ^ mf^-^ ^jl pccrmifericor~diam-» fa am afpi- citc ; cr- 
Q-*4w£ go quq fecit quae fecit nobifcum & -eu timore & era- SS£B^^^f y|-|^-|^j g |g553 m mor«, conficc- mini il- «93&€» &*&n±* 

con- fi- temini 


±£&s± — ——— it—"-*— n *i ' » '■ " «« il- li confitemi- ni confi- •Or ::$:&:£:£: 
temi-ni il- li. 

Scxvocum, 

4- CCCCXXXIX. 
—■**>— E- ni Dominc Vc- 4 

ft 
zfcfcrq:"^ i^i -i-^-^ 


4- ni, JDominc & noli, .& no-Ji rc & noli tardare, 4 .«$$§*• tarda- rc- laxa faci- nora ■n 
hIP^_^.ILZ^' * IJ£~lj£ZZEZ5ir " ; A lflgfcli 


«•§&* . plcbistuse «*$&«» . & reuoca difperfo* 
in terra fu- am, exci- ta Dominc potentiam tuam «©§So 

~0* m ■■«» | '— —.4— ' ' *- I * **"" 

^EE ,,. 1 „^. ism — IZf-I — ^ & veni, vcfaluog faci- as 
3q=^±aq=3«=: ^3-|:ggj|: vt faluos faci- as not, Vt: ii^g^i^^ «SM» Scxvocum. faci- at not. CCCCXL. 

N teDomine fperaui ««§S*> ♦ ;:^i_ „^_JI^ip3IItIIpIi L-4- 1 .,., ... — ■ ■ — . noconfua- darin xcer- nura, non.- iisg^^ ^ifa^l ^^ 


in jufti- cia-» tua-> libe- ramcinjufti- ti- 

a tua «•$&•• li- bcrame «•§§•» libera- WlL— I+- +-+-4— j- me «&§S^ 
-*-♦- 1 

-■ "m libc- ra me, inclina-»admeaurecuam = ^^44 jg f 4 : tT ^ ! ^^^^^^^^^ «*§$•» acce- lera-> Vc c- ruas 3p 


l2exi±^^ ►-*-♦-«- --T" me accc- lcra, «&<> rai ~ hi in Dcum P rocea ° r *' & in 

SEXTA VOX nNNNiL j 
~fj ± ^ff±zr.±^S Sk domjarefu-gij, vc faluiime fa- cias vcfaluummc, vc faluummc facias «*3$«> vc faluumc -■-—-••■"•* fi. H*. 
Secundapars. Vo ni a m for'ti- ■ tudo mea, —Z^JO^_^Z^Za—TZ~ 3Cfcfc _.»-JL 


Quoniam^fbrcicudo mea forti- cudomea & reru- gi- •, 

'&Z&ZjZ^IZ!CIl~kz&Z — : ^-T~XtJ-V-- ummeumescu, & propter noipccuum dcducesme, & cnu- cries 5:^:i:zz:±:±^3:i:$^:$i 


mo, cducesroe ^e«» dekqueoquetnabfcoderutinihi, 
quoniam cue 8 prot e aor /P tc£tormeus, inmannstnasDomi- 

l^liiliglljlgilll^pE 

comendo fpi- ri- 

- — *.-?*■—-} — L. r-l~-— ^ \V__A. A*"'<i^"*"V"*^F"" "1 — ZY"~7V — 1 - , ._ f* cum meum. reds- mifti me Do- mine, Deusye- cis ~~" — ^ 

-^4-^-4 • «~- A A M Deus ten- cacig <a^ Sex vocum. GCCCXLI. Onfir- mahocDeus, cojifir- „ • . t jr* _ ft _ j t * , fc ma, "" "S^?ft. confirmahoc Dcusqdope- ratus eft in SiS :f:$:x:$:G:±:±:^±:s^t:: 4-uf#jL^m nobis accmplocuo, atemplo,i templocuo, «^s*» quodeft qd cftin Hieru- jg,~$ — 4T-4I— falemci- bi ofFerencreges munera_. ci- — h- 4- * bi offerentregesmu- , nera,.A£ielu- ia* Al- 


leluia^ «*3S^' Al- leluia, «©§§«* 3= $:o:M4:^44-l-:rrs:$:^^: 
P^gjjg Allelu- ia, «•§§*•■ *i--- • 1c- luia. «•§:!<€■ 


-^ 
Sex vocum. "" c CCC X LI I. ;:r -i:i:i'x:i:T:^:T^ > £. a- cushomo, «©££#» cgi aohaium_»;- 5E .-SL_ 


* 


sit habere, ha- bej^ habere ti- xnoxeDei, qui 

SEXTA YQX, »NNNn 4. 


£PggTOff 
tenccillum, cui afli- mila- bicarcui, alii- railabicur ti- mo* 

| I | i i 1 ., 1 - r. fl - ii .1 i I. " ■" I «»- , . . f i . .i . A . - „ . 
Dei ini- tium di- lc&io- ni« c- ius fide- mpffjfesEyps^^ fe i au- ccm, ini- tium agglucinandum eft 
Prima pars, Scxvocum. 
?fe^3^ agglucinandum eft el 

CCCCXLIIL 3Ed _^L. ., >,- Oafcr- aimi Do- mine, «•$$•> ^j^^gadfcgi^ ^^^Effi^^ confeniamaDomine quoniam, fpcrani in^ee, fpc- 


ra* ui in tc dixi Domino Dcus meus cs cu quoniam, ^-- --— '■■• V— t"— M»l ■ » «« I —- TT •A- ^g^EBb^aBF^^tf ^ — 

±$±H bonorummeorum, *SS*» non egei t «•?$«» 
A._..^.i_A_A_ 
Sccundapars. 

An- &i qui S func in terra ciuf mi- 
rift- cauitomnee voluncacci in tat ia- «is, in c- 


:>:: :_:$:ii£i: is,in-eis malciplica- tx fhnt, •*$£><* funcinfirmi- "* oi \i /\^ rum, Poftesu, Sfj$f»:...-, aece- lera- uerunc^c- caces eo- 
-O- cele- raue- runt. «•§$*► 

Primapars,Sexvocum. 
lirSr^rsttei^f:^:^^: 
CXCCXLIV. 
=±:±z=z:=zf: p$:$±j E- a- tusquiincel-ligicfuper egeaura &paupe- SE= g^ife $±^:$:. 


rem, in_diomala Ii-bera-bitcumDominus, Donainus con- El iJ:SE;rr= >— . A" * — j Ji Z3>TGSlAO$£t ISC -■■■T.m,..., - A A ■V' : _St±ff_5S_S_-ai ferueccum, & viui-ficec e- um & be- atum fa- ciao c- i^^fflS una in tcrra^&nontra- '.: dace- um,,^||5 i -f — -* ■*•- -fr- — —— — ^- . , . ■» ...j^g^j—i.., iiu anicuamini- njicorume- ius, 
Secunda pars. O- minus o- pcmfcratil- li 


-^♦^tr^^-STA-A-^i-^t 13 :x$z£$=4^L: •*■**■ ^ ^ffl Fnr fu- perle- dam, do- loris eius, «•§£«* 


V- niuerfumftra- turn eius verfafti iiu inftr-mica- ' ■■• te cius €go dixi, Dominc, mifc- rcre mc- i* «*§§•» fana a- nimamme- ■ am, qui' ; fe^|jfe^|ipi^^^£l i peccaui tibi, «o$S«* quit pcccaui tibL qui; 1 - t .. » y i.* i .. ^ —— A< iw>i i .■ ^ »«,, , f— i i i i Scxvociiriu 
CCCCXLV. 


O- mine g.d mulcipli- vcati fun t,q. tribulanc mc,mulci in- 

^ _ _ . ., ....... .4. £_ furgunt, mulci dicuncanimx m«- a, noncftfalusnoncftfalusipfi iuDeoeius: Tuautcm Domin.efufccptormeuscigloria_.mea-.. |^feto#f#i^iBig Vocemea adDominucla- maui,& exau- diuic mc demonccfandofu- ia^feHHs o: Eccxu- re- xuquiaDommusfufcepifmejnoti- mebo mili- ~t ►-fcr^Aranc i\~L~ -$^P a populicircundantismc.ExurgoDomine,faluuraefacDsusme^C^oriir. ,i 

ztx— ilztdb 
-i:qE:x:J^:?: :t:t:t:s:i:i:i:x: r : * : f : -f^-^ amrapercuffi- ftiomnesaducrfanccsmihi, dencespeccacorucontri- ui- j. f _£- 
r£:$:,4:±:±: -^.a -t: £$^$:£x:i:^^ fti: Domiai cftfalus, «•§£•» & fbperpopulurn cuum bene- -* '! fHrt "f "tx'fl' "f "? "^t ?: i~t~f "f ^"y"| : f : f"P"f"^" sr 1 dictio cua-i, Domini eft lalus, «^5§®» &faperpopulum 

. yl/ ^kT" I I jwV mK %^/ V^. _^w i 1 A V jn, m^ ^^ L ^^m *» H tuumbenedifti- o cua.,. 


•«#?§$» Sexvocurn, CCCCXLVL 
^pcizijS: 
= :a^:^: tt^:^: 


E- us iniqui, iniqu^ in-furrcxcrunt,ia; 


X_A.ft-< «&S§€^ fupermc& Sinago ga, porencium_» ^ 4$$3Q» pocsncium quasfijcfmnf: animaramc- am, & rioxipropofueruncce, «&§&©» $cnonpropofu- eruncce, 

z\~>rO~"nr r ' ::±zr:$: jn.cpn.fpe- ftufuo, **$§•> j$,ponipe.&u£i?o, 
Prima pars, Sex vocum. CCCCXLVli 


0*»/w:Noneft: Domine, noeftexalcatunijcormc- ifex^^ ^Jggffi Ag^^SaBi^^ »m, «•§£*> acq; e- laci funt, nc- rttt- :i 


qucclaci funcocu-li me- i, neq; cla- cifuntd- culimc- neq;ambula- ui, «•§$•» in., ma- ^^SS^ES ^g^ p gms ne- que in mira- bi- libu*fupcrmci ii noa humi licer.humMitcr fencie- bam, fedcxal- ca- rfcpp-m -a-- :t_D==~ hi animam, <•?§•» mcam animam tneam. 

Sccunda pars. 4 1 feiSiiiEill& 

r 

Icut abla&acus eitftipcrmacre, fuper ma ere 

B— • "'i" *" '■' ■■' .--%->...■ , „ . _______ i...i| . — 

fua fupermacre, fupermatrcfua-, ica rccribu- *• tio, in.. a - aima, «-K§t» , J I— 1~ z:lQ ii:Hi ^5 E£%E^3^:S^ tnea a- nima mea. Speret I- frael, inDomi- R no ■ i ' I . T \~ y T^ i — "T~ — ** — t- — 1 -.. V — UJH r * 1 r ^ - ■ i — r-f— s — T^T T^^^ 

^. jT-I["-"| » *^ -TL r J^- — „ . T ' ■■- >. -»^- .a„. .. -* ~ — — : — 4 / ■ :■■ .! >■ * - 

inDomino, exhocnunc «^§«» &v(quein «»$§«* *) f^„ . - ' t culum in-fas- 
culuro, Scxvocum; CCCCXLIIX. D cc lcua- ui animam lcua- ui animammeam, D«us 
meus «•§§•» intcconfi- do. non p- jrube- fcam neaue irri- deant me, ini- mici raei ^SS^ ini- jpni- nequc irri- dcant me, ini- mici raei ^££^ 


-£*_,_ 

-J-4--T- ci mei-e-tenim V^ niuer- " fi quite expe- ■ • " ■ ftaptjiion - \-Y 1 - * I i — " — L— L— * i— (— -, 1 — | — I -V~— 

confundetur «<*SS«» nocofundetur^ «&S§^ noncofqn- dentur «*$s«* non confundecur «©££<* non demur r*"" ' -— " J . ■"- I ^ . ■■■''■ <& confundetur *!§&&• nonconfundencur «$g& 

SEXTA VOX bOODo J 
Prima pars, Sex vocum. C C C C X L I X IP*'- D ce lcua- ui p- culosmeos, lcua- ui o r cu- ^^^i« loftmsos «•§§•► quihabitas «*S§* 


3=S^S^^^. . in ccelis, *cccj ficuc o~ culi fcruorunVin manibug'Domi- PfixZIlYie norum «*%•> fuorura, figiic o- culi ancillas ^Jft sw^-f-f-fffT 


-?r^ 
i 1 — I^pXII!!. in manibus dotnina? fur- ica_j o- culi no- 
xlonccmiferc- gear no- ftrimifc- rcatun-donec,mife- 
jtt-acur noftri «>S$*> 
Sccundapars. 

rcnoftriDomine, mife-rcr rcnoftri,mi: I- fere- ■ i i - i . , -- f,, * | 31 *§s» quia multu r,eplcti ft. mm *»SH* -fejpPf" — ^T----y^-^T'^:^g^±JJnt:$-Ss:-Yif:sc:i;- ; 
3 quia multu replcci fu- imusdefpe- &i- 


ono quiamul- tum replcca eft anim"a->nbftra 


*:$3b£~k$3Sir q^p 
-st:::$:; ;343 opprobriu abundahcibus, &defpc&io fuperbis <o§§©» J X-X^-*-^-4-4-^-^ &deipcai- v o, Scddpe-ttio tfu- 
Prima pars, Sex vocum* !perbis. 

C'tt'CL 
g ^^ i^^fe^^^^^^ Anta- bant can- "ricum Moli fcrui Dei, 
3t±--*=s^: 3«z ^^£|:|^|E|^ ȣ. & cancicumj «*5S«» agtri dicen-tcs: Magna.. &, mirabi- lia- IE g^^i^ n^gjg i func <*S§^ o- pcra tuiu ■«9§§©* Domino Dc- '^^^^g^jg^^ rscz as cu# usomnipocens bmni- pot£s,juftse & Ve- rae ffic,vi- :^:i:$:::: «*5S©» vi- » cuac <*$§*• Domine 33EHi3fe3K==s •^ it VERTE. rexfWculorum faeculbrunti. 

&EXTA VOX. btiOS^ i Secundapars* ■■*s ""y ^3£iz mine ? & magni-fica- Visnon Tim«bit re Do- 


— . — — — — "I "*" r " *" * M *T < — T~"* * ■-> ' -.. | ,.~^_, i. bitnome tuutn? quia folus pi- us cs, r-M- ■o ni- nes getes quomam «o$§* 
Vcnicnr, & ado- rabunc <»§§» 

" — ~"T'"*"T*-" 1 """"' I '"" 1 '" — " " -I.. . i . ineonfpedtu tuo 

~hfc $ 


in confpe&u cuo «•§§•• 5±iaais£|^a|^ quoniam, judi- cia-, tua_> «o$§^ manifc- fta func <o$§e» — 1 manife- ftafiint. Prima pars, Sex vocum. CCCCLI. 
^^^rR=^Q3E^ Xal- ta- bo te Domine, quoniamj, fufce- ^lp^l^SS^i|=3|s pifti me «•§$•* necdele&a-fli ini- raicosmeoa fupcrrac WT- ' s ia^if f fe ^. ^ E^ Do- mine bfe-B.s meus, elamaui Ad to *>$§«* & 
A- na- itirue 

Secunda pays. :^:$: 

«*§§«► rsilt -© 
^^^I^IIi ^^^i JGK^g B:EE 


Eduxi-ili Domine cduxi- fti .ab infer-' ;9S— pmtnc: £duxi- iti Dormne .eduxi- iti. ab inter- •no animam meariL* '".labia- jftime, a defcendentibus, a: ■*W> ,1* SifiL'A-^ -^J 23S3S=P ,Q- «*$$•► iiufacum adcfecAdcntibuSjialacura #gjfb Prima pars, Sex vocum. £ C C C LI I. 
N Deo fa- lu ta- re mcum, gg£|Bi ^SEfeDac: ;i£*^:iE& :^o:|3i22^^fM fa- luta- re .«s§se» A- a 
lu ca- re mc- um &glo- ria_, ^ T p--_-^ A-^^-^-^H : ^^^-- 3213= ►_£. 
mea Deus, auxi- lij met .^§s©» .&fpcsme- ±^g|:|:|: Q^^^-:|^|g^ a «o§§$» & ip.es me- 

SEXTA VOX oOOOo 3 gilliliiil 
«*?§*» inDe- ocft, in JgaE^li^g^^^ _. , Dc- o eft, «•§$•» inDe- ocft ««§§•» 
5SEEE 
Secuncla.pars. 


Pera- tein_«- o pmniscongregaci- o liligligggp^^^j^a^i popoli effira-dice coram illo coram.* illo corda veftra De- r^feE^g^pjjE&^g^ 
us adiutor adiutor no- fter,in aerernum igJS^gii ^f^^ *>§h& in ascernum «a» m aecer- ;r-4^-tt-4- 

nutn «9§st» in aeccrnum «•§§•» in «- 

lacosd-fari 
a- ?== ternum «•§§•» .11 <l !■'■' i't ■ I ' I'WI) " . I 
Erimapars,Scx'VOcum. . ; C C C C L 1 1 1. zg pca3pp s^^-|^^±t:|:| ^~3^:gt:3^$:g: Qncupifccndoconcupiuit ani-mamea lau- daro cc, S 


6 Do- mine, ^§§^ 6 Devs omnipocens>ape~ ri labia-, me- a, *ss*> yc annunci- cc os £. il§§= — SE^^— ifcxjr} 3: -^ .a mc- umvtannuncieoosmeumlaudetu- am< 
_SL.. Secundapars. Xal-. tabo tc Dcus mcu?, Dcus me- us, in^coto cordc = ^ir i; f a i g T*^ mco, & be- n«dicara, «•§§•» & bencdi- cam 


nomini tu- o, nomini cuo in_fx- colum, & 
in sternum, **gfc &inascernum, «•§§•► &inaeccrnum, &; 

l-p Sljjlj & ia-aeccrnam. «tSS^ 

S EXTA VOX oOOOo 4 Prima pars,Scxvocum. CCCCLIIII. 
■■»' •> ■ j". - ■ i 


S±|2 Vbi- lace Deo, ^§§^ onanis terra feruito ^ X~* J--A -., . . ■ , 4- = 4^-0— .~ 

I I. I J f IT -.1 ■■-. -^V - CS ■ -4T n -/ ^ I T ' ^ 1 . i^V — -1 r— — 1>~~""V — 1--t4-i f" Domino inlacci- cia-.j 


fcruico Domino incised- tia, «>§$«► .**v>-, -S- 

in_Jzri- cia^. Intro- itcj in- confpetta eius iruexul- tati- ono» «a§§*» fcitoto quoniam,ip zz — — " ^TTt gzz: "OT 


fe cftDeus, «»§$©» ipfc fecit nos, ««§&^ &non i.. ' !,»■ i f i, i.i m i .. . ■■ - -.. ' ill. —jW^ ^ —.. ! >— t^afr ■> 1 I , | |. ipfinos, ipfe fecic nos &nonipfi nos. Secunda pars. 

~ n « ■■■ A f _ A - .. A — 1 -• ' 


£ :# -*- 


Opulus eius, ^§§«» & oues pafcu- x eius, incro- ito porcas c- 
1UI m l M ' . ' i — ■' ). ' « ' ■ ., ■ ' , -UJJ ' -I' 1 : |i| : |3:HE|2Si confeifi- one* atria- e- ius in hymnis,cofi- teaii- niilli, inhyffl- t___ - '. .._ . , i ?\/,, n i ^^M^i f i^fc |^ _r j i i -nV .j.. ■^-Ti- J -- tj-if tjjli T m -j .1*1 ■.-."■ f r— '■ , i t ; * f% nisccmfi- tetnini illi* Laudacenomeneius, quoniam fua- nis eft, - T ~ —--§ ^S^ -4- -* 

Dominuj, in aecemu mifc- ricordi- a cius. 5* ^ Z T"1~t~f"t — f a .v A A T?^ — f — ^ &vfq;, ^S§C» in genc-ra- cio-nc & genera- cionemve- ricas =z:b=:$L^:i:^i:M:tt:i:«: 
j^__ jLj: J? H± + — - 

j 5 ** 7 "- _ I J7 Q eius, veri- cat cius. «?§•» CCCCLV. 
Sexvocum. G- „*. JL_ Evs mens, «©§§•» in^iimplici- caco cordis me- :i:i:;:i:^-:i:t:tt:±:^to^ T.$^-' i,ljecus obcu- li vni- uerfa, «9$£^ 


^ Ja'tus obtuli vniuer- faj& populumtuum, «?§9» 


& populurntu- umquirepercuscft, vU di, ZT^jlSiA- ... M — Q-- . a±_*_ —a. *~ 4& ^*- LL_n > ._f_,.-*« cumingen- cigaudio, neus Ii'raeJ, «©§§©► cufto- di, ^uftodiiiancvoluntacenv 
cu-ftodi hancvoluntacem,Do- mine, Do- 


: tt : TXK+ 
Do- mine,DomincDeus. 

Scxvocum, 
CCCCLVL Evs inadiu- toriummeumintendeBomine adadiuuan- 


dummefefti-na. Confundatuur&reucre- an- cur quiquc.rutaniroam >-**•* *""T~"i / . .. '■ - w" "r7i^w-" i i X - "* „ i ~ •■ - — * 

me- am, & crubcfcanc* aucrcancur ftacim/quidicuncmihijEuge, :*:$:±^x$:|Efriiidbe: ^?::i:"x:i:$:^$" 6*gfc«xulcenc& teccncurmcequiquejrunt cc & dicanc feno- pewagnifi-ceturDominusq. diligutufa- lu-ta-rocuu: Ego vcro c- 
«os$^ gen 9 & pauper fum, Dcus, adiucor meus* «•§&•► & li- beracor meus e$ tu,Domino, «6$§*» ricmd- ^^^^^S5$E^^S IZIIIII^XZXpS: rcris 4 Domine, Domi- nc,n« morerii, «•$£€• Prima pars,Sexvocum. CCCCLVil. 
HiEEEElB:: -4.-5**: Vam bonus Ifra- el Devs, «^§«* his quire&o font cordemei autempc- ne, peneefFu-il 

> ..'..■ ■'. - • funcgreC f fusmci, quia_,ze- lauifuper, quia^» zela- ui, «a?§^ 6 ■" — i — j — : : — — — ~ — r """ rr " — ^ — : — ^ k_~ LL-^. ^^ 


fuper i- niquos paqempeccatoruEp 3 peccatoriirnvideris. 

Secundapars. Vianoti eftrefpej&us morti eqrumj J & firmamentuinplaga :-i:i:|:y^:nyk:^^:ii|:^:±:|:|:rr T jfefet: $:^=3:: W in plaga c-.orum in_labpro Jl hominu' no fiin c, ; «*§$•» &cumhorainibus non flagcl-4a|buncur.I- deo tenuio -2 -IE-Ill- J-IL-I--J -4- t~- .-Y [ I T-Y y V-y, J— A- — J- — tV~"^ — 1 — f? cos, (uper- bia, «*§§«» ,fbper r -bia-» ©perci, operci font ini- nzirit:x:3LZ"$'i4i$. n 


.$-4La- *d te, & irppi- e- cate_> iua, ^^> a & impi- eta- te fu.a-*. CCCCLIIX. 
Prima pars, Sex vocum. 

i — i -r- » 1 — ■ " ' ■■ ■ ■ -,.-|-«. — T , .. m rrEl $ & Imor & tremor, *SS* rcaerunc 
fu- p«rm«, **5* re- ne- runtfupcrmc,& caiigo ccci- izrsss: 


mi- fc- re- re die, cccidicfupcrmcjimfe-rero mci Dotnine mc- i, qiroaiamin_,te confi- di r, a- nima-> me a. ^§S«» ^ 

-f- j--f^ ^j-—^-^ = z , ziiz^ — : — "zzz zzzr: hiraa me- a 
Z2 IP* 1 Secunda pars. Xau- di Dausdepneca- tioncm* mcam, depeseca- cio- i nemmea. quia refo- gium meum ci cu, refu- giumtn«utnestu, ■ i _ ii i ii . I I ■ ■ I ' -*— — I II m» l ■ i n .i — * * —~tm,mimr 
& adiu« corforcis.Domine, Domiae inuo- caui te,no confundar,no iJj^ gjgB^ gl 
eofundar, «*SSe» nocon-fundar, SlJ?^ no con fun- da r, <&$$& 

£- — »< l llll II I ! I llll I I IW t ■ — T-|—.. ' ^ ji&cofondar, $$& nanc5fwndar,n6confun- dar* Sexvocum. CCCCLIX. Occ mc- a adDo- minum 


£= n t ui, & incenditmi- hi, &: 

-I— t— *— t- i3zt~i~ti™$*^^$-^ •»§§*» De- umcxqui ui & 


no iii decc- mm ptus, anima-i nsea •»?$•» roemor 
_1_A_YZ_< -13 " T "~~yiIEIY"A^ fui Dei, & delefta- tusfum «*3§^ &: excrci- Satr n-tus zpje 'mi" 

1 ^l^^i^^^f^^felfl- mcu3 curbatusfu Scnonfulocu- cus & z!t:>T-2:^^^-^^ : i r ±:i:i:t:^:l:: ^t±5 i:$t&i an-. nosscternos,inmen- tern «©§&€* in 


men- cenihabui, in men- cem-j ^S© 8 * E^$Efex£i±i^:fe£fe&| ha- bui inmente habu- i, 

SEXTA VOX. pPPPp Sexvocum. CCCCLX. 
iiilss 
<y* ~s-*- Antato Domino canticu no uu, canca- ce Domino «£♦-¥-»"*- omnis cerra:Cancace Domi- no & bene- dici- t« no mini c- ppfcdEE 

fa"***" 

Fi 
3^2333E=Zt 

ius: falu- caro e- ius:Annunci-ato inter gencesglo- riani c- ius 

4::^— Izfcb^ 

in^omnibus popirlig mirabi- lia^ eius: Quoniammagn 9 Dominu9 zEfcfc -A-fl, 
— ~W- & laudabilis nimis^, fu- peromnes Dcos:Quoniaomnes dij genti- um diemonia, Dominusaute coclos fe- cic, fan&imoni- a & —j^iaa^ fr 
magnifi- cenchu in_fan&ifl- caci- onoe- iusiAfFercc Domino pacri- 

=533stS: 

asgenti- um: AiFcrco Domino gloriam nomini c- ius:Tolli- tehofliasr* & incro-ito in a- cria_. eius. Ado- rateDominum,in acri- o •a- jizz j:x: T:T:E±zi:: zzpfc: 
-IliSlSlSi^I jZ^sIJJ vft^3I 4 . «©3§«» in a- crio fan&o +++J-- «*$$*• ZHZE c- IUS, 
Sexvocuiri. RefolutioCanoms. CCGCLXT. ... . - JVemadmbdum dcfi- derac ceruus, adfoiices aqua*- f^^4^ S=== gSs^£g rum «*?§*> ita-» dcii- dcrat amma_> mea f* ±±±*p£^£^E^^gg ad tc Deus '<*&*» Ti- ciuio aiiima-, tiiea ad De- Um 


fonccmviuum quad© veniafti, & appa- rebo ■«§§•► & ti" -SgHEEgSSS appa- rebo 

Sexvocum. •ante faci-eml>e* CdGCLXtL 
Onficc- bor ^§SO» confi- teborti- 


-♦♦>-» biDomin'cj Dominc, Dcusmeus ^§§«» in toco cordemco, in: 
pp^agg#3g «a§SI» tdfdttme^, *r - 1 - ■ f lTA— a— A- A *- 


o ia coco torde 

2S mco, & glori- fi- cabo .-, 

.. .Jin - " - '• ' ■ ll A ' .. r ' " ■*■■ ^^§ns 
g&tb msurnum *»?S©» in sternum «•§£•» 

^ SEXTA VOX pPPPp x 


in asternum, in- secer- num jj^ijsj^iij *SS^ in =*:! aecemum ^§§«» in- a- eeraum ••«•§§•»- ^n -«cerimm,in: 

•g. §-**■—* — ■ ' J -— * — ' ;*&■ — I — r"*-— *• ■■ {; 9jg&. insecer- nuoi ••SS* T E DEVM L A V D A M V S. Scxvocum. CGCCLXIII. 
g lJE^^I^gp gg Edtermnr. Omnis terra Ve- 
h4 O— i neracun- vcnc- . — — _ it— f tr»— TT 

I V\ ,~ ^ * ■ _l u i ff -■— -I ■■-— ^il - h^^^ -+-«*' ratur. HTl- bichcrubina,&feraphim «©§&«* 
*±$5 inccila- bi- 


It »)§§«• vo- 7#^-(rr 
cc proclamanc $$$$ Sis^E ,5) An- &us 9$J6 San- &us «©§§«» 

-a— i 


ziis^ii:: Irf 'Mat San-' ^ u »: -SiiJfe Sanduv 


—y9 ^"'i 


s 
X Lcni fuiitcocli &ter- 
rftertS — ^-SH 

i 
ra maiefta- tis $rs SEg gloti- a tuse glo- riae glo- liae tuse. 

Duum vocum. gSEfegj^ 5 Stm^^^ffigl J/ E Propheca- 

~ .. . ■ ■ »- rum laudabilis nu- 
merus, laudabilis «&$£«► nu- merus* Tc per orbem, Tacct. 


neran- dum tu- 56 : T- : :£:i:$:$:±:¥:$: Oz:±:±— 

fi-liom-9- 
umVc- rum, & Vnicum -JL- 
tffF#g£ «•§§•* & V- mcum ^§5^ -Q- 1 - £- liuiaj. 
zfcfcrs^^ 35X33 §E JL Vrcx glo- rise Chri' ftc «©§&&» rex j:¥:¥^r^ iH:fc glori- ae Chrifte* Tu axl liberandum 3 Tacet. 

SEXTA VOX, pPPPp * Tvaddcxceram Dei fc- des, inglori- apa- J.-. tns «•$§€* 
j/E crgoquqfurri 9 tuis famulis iub-.ue- m. gEg?i=ligi^£p^iig|p Quospraecio- ifb fan- guin-e rede* mifH> rede- ifel^S ;mi(U ■<m$*> ~£v~{ E |B-fr-r-- rfr~$ ^-$ ~ft-fr~fr- 
^Aluum fae, populum tuumDonaine, po: :ili4 = f--ff 
& bencdic ^H>§«» baeredi- ca- 

rB-l 
ti baeredi- ta-ci tu- -at. 


J[ Er fingulos di- 


esrj be- nedicimus 


rm*"T'TTG"""rrT""" , ~*~~' v HH te «•§§•» 


Igna-reDofflincjdie i- 3^±z±zt~^zf: ftoj fi- nepec 

e-,-i :&:?:S3:!:!:?S;"i3: caconos cuftodire^ ■«*§§«• 


""iatj, fiat mi- feri- cordia., taa Domine fu- p er jCLaJL -4-1- &-'■ :S^z?:f:i=:T:qi::i -^^-^n -^- A -§-¥^¥~ •nos,queadmodu fperauimus in- tCj fperauimus in -fe tt-! _ v>_&z._\Z. — I — I — I — + — 1 — I — t — \ — 1 1 J *—f*-7*:~tt-to*** — f* — :x: •Or :?:se:H::H tc «•§§•• iperaui- $nui in-t.c 4 

Prima pars,Sexvociim. CCCCLXIV. Ibi progenies V- nica pa- tfrisinagneq; wsfeaiE ♦ 23E^3qatp pater raaximepro- lis 4amus,damifsarguco n is^^-t^r^^ 3C :£ pc&i- ne lau- des tremuloqucchelimvcr-berc-plc^im-usj .pie- ■O-TT ;Kj:5f ftimus. VERTE. SEXTA VOX. pPPPp 4 
Secunda pars, . V- qucvcr- fat fydcra mund 9 ca quas fruges 

, m. .«._._ 1 T " ~\_ , t , $£._ J , &quidqdpoticus&a;thcrco- hibecnoftroscodis in v- fus te i3PE3-+ ==zr-.xqprt$^ffi:fe^|^:|^Q-^r^: tunoftrosDeus indiuis artuspaffufqae ne- cem criming 

bee*: ...^ — l_ -»— -J-— - -±-t—A-$fi-sr^"~r"f"t"i^i:^r^$H 

[JJL, ■ — 1-4- — ■ — **■' — . >, j .> 4 -- 3 ""•"•-•" '■ — ""-" — ^ 

di- luis imoquepacres carcero vindicas carcerovindicas. £$ 
Tertia pars, 

I j . ^ iJ. j i. l ^.-.». | <M . \ t ) . » § i i . i y .-..i i i » i ». g ..., ... .. ■■ "T Vmnosc-rebi, ^S§*» monftralacef* fcrcnc -jJE -* -_ X3 E±:|B^^ tua noscli- pco dexcera-» te- xic cu juiTa da- X 1 i -i'i i. i i win *■!■ I irf>rir-T 
zoOE^ibs^ii" bas tcmcro -rcguta tu mulca inccr millia-, le&os ti- ^ tzr^r^Aisans^jpSi^ :$:S: ^:3£pp g: binosfo- cios infccptravocascrgofe^mur quocuq;trahis > & fcfta ti iiasizyii 
bi, «•§§«> & fefta tibi carmine pan- gimusjpangimu^ ■Pri ma pars, Sexybcurri, 
Ei:i:i:i:5:^:^ ecccLxv, 

;:$:~E:$:: — i — i — »--<•— ^ -« -i j- -*»- 7*- -1- l -t- .s- ,-i-A-V- Lcmus extremos hominu labqres ileraus in finexn propa- 

t:i:_ rantis ae- ui fune-ra &ja,jamquaciendafocuo,regnacumuicu, «©§§*» 

lacerancruen- tern cemulusChriftipopulus & arces,conterec 

armis, «©S§«^ Heuquisinfanara- bicm cyranniquistrucesbel- 

lb fim- ec cohor- cesnud p hincuV -Mac fur! tec per vrbes feui- ec en- ^ 

BzJEpxL-i Ei^E— ifczzi r - - - - - :±:j::±:::4:iiz_z:3: fis fed qdhosdemesagicas furores armaq^d diuis ini- mica ?er- ._.-L>Q-.LU f as , ". caftra pi- orum, •>§§«» caftra piorura. 

Secundapars. 
:£ I E- damChrifti bene tfirpa-a canoes ' fu&i i-nct npnhasm$cu? .,, 


_A-*~ L3E-X-$±£- 
£ itprocellas fuknina. ninibis cymbaquapocus lephiriqueja- f ^- 

aancfluauacfcdn6fopcrandaflua'cft quo mat cafu pela- gi pocenccm na&amagiftru ftaeenil Chriftifobolcs tenendu Dcuj eft& i- . demi* 

II I - l ' ... I I . ,^ — 

S li- cifeflb men- casin^ aftris, redact honOrc*, VJJfe ireddethonorcs Prima pafs,Socvocum. C CCCLXVI. 

Euquisarmorufu- ror in tyranno eft, Inquc di- 
a= zoio ::.!::_ uorum, Si- billat arcc,Cur datur irf 6 ftrolacera- re diuos, Ma- 
gnecurrerum&coria tuorum, Funeroceflas, «•$£•» JPlurafedpoft- l ». - 1 i ' i ln « quaminimcjliccbanr, vi&us&poncacmaletendica- tas, orbis 
benas* ^S* Sccunda para* 
=tep-tefcfc: ^"*:|=^ar~4:££ , 
3: Amfatu'. In^marc& terras domirtatur a- uo ere- » fl M M* * »i " i - i il l i ' j ' in ■ . « * bococr- cens, fcepcra repofcet* Cardccurdiuwna, Coelicum lo- -$444-*-?v4~— J=£;|:* 5 


I — l — 3v2._^«« gemeli-ora dexcra, concidct,concidec i 

• BtJ— • '— I 1 —I—""— I—— [ ' '"" I "— " 
4> A. ' ivA T J L &u, Mugfec _A xl — _ jajamrobo- abit imis,fc- dibusponci, fanguinefon- ces. . *5§e» ;♦' 31 9-- Prima pars, Sex vocum* 
CCCCLXVIL 
:3Kfc=fc= 


Euquosdabim 9 miferan- daco- hors,ge- mi- 8fc^^O££^^ ^^^^^fa^3f:^ as: ::^3S: cus tanto funere dignos, Hcu quis ab imopc&o- rolu&us mala noftri pa- 


n di-luao vn- da quo deli- cijs nefci- a vincinoilralibi. doccilic 

• *■'— ■' ■** ' -*■ 1 - ■ * & auri yefa- na fames,quo blada vcnus q; rapcus honos rapca fopcllex, 

t^^^ffl^^ffiEEsrasE forcu- na vices a- litis rerum , A. a- lias vcr- fat 

: it:z:±it:=iizi^::±:^^:$^I^t $ : ^-- =: ::::p|-$-$~-^— • 

! 3iTa~5~5--^-A-"A~- 1 - I-3£- — — ^fc~4~v— - — J- — L - -*--- j — > — - 
nafciturordo verfa, verfa-. in tri- fles, gaudia-, lu&us.ver- tet"t"ft £ ^tff-^ii 1 -©- faiiL-gemicus, cicherssu chelis. 
Sccunda pars. Ens male confeia cerroro labac fremithinc acq; bine 


agmenaucr-nicapi- ci jn- dex imminccacrox mugic ab imo ..VH- :::=:$:$3e ^ h~o»*A T~lS T " 351=31 


carcarus ancro cur hare roifcris inui- fa parens dedir. ingcatx luminae 

:i:|:i:J:tel OjztSE^z=±db:fc :3^-tJ:===::}::===:==i-x-^-$-i-— :$: vitse "-«♦! — t"*a~'a:0*^:i curin-fanccs nulla vorauicflam- ma,ncchaufic'noxi- enfis/cindiceveftes ficbilc^ vulgusplangite.plangi- us ga^p^^^^p^^^^ tecrebrispe&ora pugnislace-ratcj,lace- racocomas,colli- ccque- 

I5E 


ftushajcvna licencgaudia->nobis,gaudia-, nobis. 
Prima pars, Sex vocum. 
!-G :Ez:£i^^:i::I^:^?^ ;:$i:^:$:_ju=zzz CCCCLXIIX ^l_X„. Ragico te&i fir- mace coc- lices hominum gc- neri 
— — I — I — 1 — v T — I — T T, l -\£- A I — — - * darausirufcri-as fataquepo- pulis, vlcima paflis, *%&> £ canimus trifti carmiae, carmine ne- nias h*c Idea quo- dam pineuia fmgibus gelUa-, cir- cum frondc vircbanc ver- 

^JCL £ „ , A..,.»- 'M__— .- - - a-A-^^— W - J - ' ♦♦* BebatvernebathumuscSdida li-li-js, fpirantep^ hso .as* 

- — ^ TTrn it j^i^ijLEi^-^-ft-f-f- — 4 .i^ rura fauo- mo *ura fauo- nio fauo- nio. Secundapars. 
-l : ?S^f^l5!$S?= "T| Al-I I i-^ 

r^5 . 


Ic belli- geras *SSt» al- tapervr- bes ftctcrant ctslfrs m tenia-, pin- =fe^s^S^^= iii s hie fparfa crocis, a- trisL. rc- _. r .t— JL— • i - » gum mollefquc tori's mollibus ad- 
— ^"?Sh : $"?— "3— la? nunc prarci^ piti turbine^ rv;v;a~iix._, rerum ambuft*ja- cent lu- ridoi agros, fottwsob- 


lim . brat «*S§o» cinetefque Ducum, turbinibusincubar,cur: ^PS^^^^flS &fcx. *Ȥ$ǥ in- cubanc,. SEXTAVOX qOAPJl Scxvocum. m H'r cccclxix. 

— -1 — z*-*-** gg g gg g^ s Omen- ca quaeuis ceporis ac vi- ces quodcuty foclix axcjfubhacpoli vicamimmitendampropi- natdulce nihil, nihil eftbeacum «•§§* auclu- fj:s£iffe3 eftbeacum 

:fcfctK= das .-l-A n 


_.f-_4__ — Mt— auccrux carni-fi- cina- quemortale adoratquidquidhomo, & 

Hzx:x:x^ r ^ t r * colic «oSS©» vaftufq;qaodmiraturor- bis ludibriumjcft & ina-nepoa- ±± dus & ina- nc & ina- nc pon- dus . & ina- ne & =t±£ -~f-£ i UJ~J~JL.« 


-G-- 1 ina- 'nc pond us, 

Scxvocum. CCCCLXX. 
i:fc^^ Os quibus re&or ■«•§§•* ft . ,. . . *" ." ~ "* v maris, acque ceme 

zziz :::x:fci:$:$ J - «&§§*• jusdedicmagnu necis,acquc vitas «&§§©» ponico 

31 infU- Z$II<1l J$T "7" V~ toscumidofqu«Vulcu8,quicquidavobis «&§§«* minor exci- mefcitmSiiotliOcvotisDo^n'minatur minacur.omne fub re- 
gna *•§'§*• gf* 01 - orOTegmlme ft, que dies' vidic veniens, fu- 
per- bum *SS*» iuttc dies vidic fugiens, jaceme OSS* 
"xxs: 
nemo confidat *SS» nimium, fe- cundis *SS» ne- 


mo dcfpcrcCi meli-'ofiu «•$£«» mcli- ora_» lapfus, me- 
lio- ra lapfus *•§§•* 

Sexvocutn- CCCCLXXL 

-A—-*** ~±±: JL.^- i.- fica Dei do-numo-ptimi, trahic homines <*§'$«► ttahic homines, tra- hie 
cmoUiunimo, *£fj^*° qQA fti * • ^ ' •■• :•■•■• • ■ • y ■ ,-■■ ■ • - | Mu- fi- ca 

* t*f-* <■$$■» Veliprasarljores.Velipfai pSi^Spge^feg g 


««§5«» ar- bores, & horridas Sjfgfi mouecferas & horridas, 

:±g23PEfcz t: ■& mouecferas ^55* Sexvocum. CCGCLXXli. 
.= — L- 1 — + 4--.J-$ 
Vnc gaudcrc liccc «•§§*» Gaudcndutn eft %$, ♦-♦-♦ J:^:^^3nscs:j:; 
± Gandenducft «©§§«* vc res po-ftulac & jubecmagi- flerlac- 


zfcfcfc: -¥-8**-*-*-** ti- tiac, lseci- cia: «0§S0» quia.* 6 pue- ri rcdi- ere/ vaca- ci- 

Oaudeamusom- onis tcmpora,vaca- tionis tempora «•§§•» fc*-:I^3:±:: nes «0?S» t^ to jE: dcamu 
Gaudcamus omnes ^§§*» Gau- j^a± 
s omnes «95§6» ■«*»<»m" «f«n»i Prima pars, Sex vocum. CCGCLXXIII. 

~i ^44— ffi^^" ^"~~' f"T~ ~ 

l- cyrcj tu patuhe recubans fub cegminsfagi, fylue- 
ftreccnu-i Mufammedica- ris auena,nospa- tri« fines ^fS^ — i±:f=r+r: & dulcia-. linquim 9 arua «•§$•► 
— II I — — I ■ -!--■■ I ■ § ' 1 ^"~" m T ' ' * Nos patri- a fugi- mus, tu Tity- re lentus in vmbra^Formofarcfo-nare doccs SfSNfc 

— $:$r::t$:SE:|:|pi:$: 3V .^s- r -&-^4^ ErhHtafct 

3 E± : S-£z :£» — ,,- ~» - - — Amaryl-Iida /yluas,formofamrcfo-narc «#§S^ plfelsiislig 

n doccs Amaril- lida^ fvl- ua*» Sccundapars, 
U- 1 Ljt^^te^to^P^ ..■K-j. j p ill I I - »» ■ - " ' ' . ' ' — " ' > T H ' l • •' ' I ^-g-ls-j Mcli- boecuDcus nobis hacc o- cia_> fecio, «•§£«* ^! ^^55S 5^ ^^fJ^|Jf ^il Namcp eric il- le roihi fempcrDeus, il- 


lius aranij fepe cenernoflris ab o- uilibus imbuec agnus, ;: | r 3 ^ -$:2;3c$: iti^E^fflifi?:^ errarcj bouts, vccerais,& ipfijaL.luderc,quKvellcm,calamopetmi- 

SEXTA VOX. q<iQ.QL3 3 , ■ — I i.l ■ '" * —I *- ii.j, I \ i I i V 

fie agre- fli,lu^erc,quaevcllcm calamo,permific agrc- 


i— &i «§§» Scxvocum. CCCCLXXIV. 
l^ l'fflff^ f^^f^^^TffF 1 Dprimumorfum C\ nonpota-ueromorcfumgaudiafucmi- EililS sen: 4--J-H tt bis la?- hi maxima dumbi- bo tusfum, du bibo cocum «O§§0* dum bibo cocum. HgSSi^^ililili Inquincupo- cu.vaftopotamushi- acu.Dulcis & ipfc cibus.dum jJB^'^^fg 
bibo fexvicibus. Potu fcpce- no^Iae- cusiucor- ^ 


z zz zz± :zzizz__^ por«ple- no,Onos fceliccs o£o bibendo vices. Nona cherubinu. fe-i--jl-:tt-4--4-- -gj— ■ i-Y-l-Y-Hh- #fgg#g 
^:i:o:2:« _£:$=£ i Si d«ei-e» bi- bero, -rodcnaque vice* dulcisami- cc 


& bis poftdccies eft mi- hi coca quies. Po- ftcsu di- co fatis g|£I 


fed cum pocauero gratis tantillum digkum 4 lae- tus, ^ 
1«- tus cubicufu, lae- cus eo cu- bicum. ]Fmu Cantionmfu Sex vocmttu* s e x t a vox. qQAQ^q 4 SEQVVNTVR CAN 

TIONES SEPTEM V O- 

CVM, 

CCCCLXXV. 
gjggjIgffiSfegg^ £ renai- nifcaris Do mine, ^§§a» ' L * t &Z=8Z ZZIZIIjIISE 1 — -1 1 — |,ZX . ~T~Z JTT~ 4II 
5? deli- da mca vclparentu noitrorum vcl paren- mi 11 1 i- 1 ■ I 1 1 I - I ■ i. »|. «. I mm ■ 'i 1 ■ « >« ■ 1 
$ it cum Tclpsrcntunoftroruin,n«- q; Tindi&afumat, *§§■■ 
gg^ ps^^iggj de pecca- cisno- ftri» parce Dominc, parcopopulo tu- £*• 


»■ ) , ^7 1 - .1 ■ 1 1 -1 . 1 in » «£. Mn — . 1 ii 1 i iIm. In , , . — . --1 I r ■ 

oquercdemi-fli pra?cio- fb fanguinecuo, neinarternu, Sf£?l» 


iraf- caris nobis, «*&•• :$:#: iraf- caris nobis, *§§»- nc . A-^- ■ AAA 1 ■ ■ ' 1 A X 1 -- 4 A- in Kccrnujiraf- caris nobis, «t§S6» ira£ caris nobis, «#§§o» x * 
" 
- 


irr 


11 1 


... 


••"^ 
- 


. - 


. 
( . . 


MW> Septan vocum, C'C CCLXXVI. 
pj ig^&f^faggp 1 idchomo : Qnx jptc que. pro cc pa- nor qui pro- & cemori-or quibusaffi- cior qui'busconfodior, 

non eft dolor, «•&•» ficucquo Efff ggglig^^g^:lil|^^ crucior L_ \' -I -I Li ..... A I ii incus cameo dolor eft grauior tamingra- cum cum 551 
ce expe- rior, camingracum, S#??*5 cute expe- rior, ■-.-■'.. 

Prima pars, Septem vocum. CCCCLXXVII. w& 


W$£Jk E- gina cceli. «*§§©» Regi-na codi las- ' Ca^S: ±_3c±! . T~~i v "* "~p^--p~"i-~ --p~ ,;y --' qr"" — taroAUe- luia, quia, quia que merui- fti,quemc- rui-.ft| f ; ' 


porcarc^, 

Eta «fr)5^ Alle- luia, Alle- luia, Alle- luia. : * : * : s=F *ss«» 
Sccunda pars, 

■—.,) ,L ,■" -tt, - ■. ■*;. ^ • ^-V" V ; • ^~^ ' E- furrcxiu ficut dixie, RefurrexitJ ficut dixie, ficut 

3E zz^:$ii:tlii^^f-i- :j^"^,j±jqpg: 

*-¥- dixit Allc-luia ora pro nobis Deum,pro nobis Deum, o- rapronobisDcum, Alle- luia, «5S<» Alle- luia, 5*$i» 


Alle- luia, «%•» ?s^ »j " * 

* — . "-— • 

l_^ L- *- — Alle- luia** 

ecccLxxiix. Scptcmvocum* _____ 

Scoco ergo 
tnifc-ricor- 


cut&pacervefter mi- fericors eft, mife- ricors eft noli- cc 


^ 


-$*— . -^ noli- tc judi- care Scnonjudi- cabi- mini, noli- cccondena- 

renolito noli- tc condermure &nonc6demnabimini re- ., 


& noit-tite 
& remi-tecur vobis, da- i^f te da- ce, «•%•• — •— — v — . 

& dabicur yobis, da- te, 


da- -4- ce, «•§§•• & dabi- 


cur vobis. ««§§* Septan vocum. cccclxxix ._._...: -r— +-' 2Ega Ecantdat papains', Ec vm- uerla muicireuo 'cha- rter:!:: 

legi-tirae, & Dauid cu canto- ribus. *?S» °y' 

ratnpercuci- ebac. in domo Domini, *ffl» 


&laudesDs- 
-♦--^:+:±z 
E^S$S^~ 3ii§ o cane- bat, &laudc 8 Deo. S$ft & l au - 


;:$:$:2^:$:a" 

des.Deo canebat, •»§§*» ~-4-h Mle- luia, -oSS** Al- *• "TiltP «*§<*> Alleluia, •<?&<► lelaia-*, Alle- luia, ESS^^^-^ 1 ^^!^^ 3EI Allc- luia. ^§§«* 
Scptcmvocum. 

Hhr CCCCLXXX. ■ -— -4- m mm^^i JW ■ i— *— ■H^Wm^^^'W '■' ■■ ■ ■■ ii i ' M f «i^' ■!>■■■—■■■■ ■ » fc » n ^w^^i»»*— «>|M«iwXa M| i fc^ i i 1 ;■, 1 i^i „M imm , <«AUUfi> ::$♦$:$: 
Au- daco puc- ri Dominu laudato no- n if — ™ ihxeihS;- — jl^-zl^ — , 
HI- men Do- mini^ exhocnuc&vfqueinfaeculuni, <*§§•* a folis otcu vfq; ad oo nome Domini exeelfusfuperoriesge- cafumlau-da bile 


tc$ Dominus quisficucDoraitiiisDcusnofter^ in^al- tis 


■mil, i I M Ugl KttS habitat & humUlia-j f'efpicit iticoclo & in- terra terra iftopcm vt collocct eumu cumprin- 

tremfi- fufcitansa cipibuscumptiacipib f popu-li fu* i ma- 

rumjaccantem, $£$& ma- Ho- trem fi- lo-frri^T T t— &- j£- lio- rum lsecantem* *$$•» Septemvooum. 

I 
zSiI^ii^ifc^ij:-^- EBz 


ceccLXxxi. Souidehamtiominu-.Qacmm a dextris eft nii- ^SB^fefeE^^ £ 

JpcS hi ne comouear & eXul- ta- uit lingua mc- 


a, & caro mea «*§§$» requiefcet in- fpe 


:Sf :$:$:: ~i: quoniarru nonde-relinques a-oimame" . iSSZi^lS^ -£ "*<&-»: — 1 ~ T ~" am in- inferno 


nccdabisfan- aucu- urn, videro corru- pcioncm vider ^ Ssgg^ ^fg -r$aa£2£^fc 


corruptioncnu necdabisfan- &um tuuriw^idere-; corru> 


33E ~a~+ — ©— -1 tionem «!§§€* Septem vocam, Canon. CCCCLXXXII. 
It N omnibus* requiefn quefiui «^£«* &in-h-icre--clita- te Domini mora- 


boiu ,««§§«» uncprae-cepity& dixie mihi 
SEXTA VOX t.RRRr i^^^iiifgi^ssgi «0§§» ^rea- tor om- nium «>$&«* Bsggp=sg±^i^i 
crs- acor omnium «§§» p$3o: 

&quicrcauiumc „ .A. - f - f • . ^ | 4 ... « I I 

— ^^\7 -•—■■ 1 I I - - ' I ' ' I "~ J " I I I "l" / ft - requic- uicin taberaa-culo mco, & di- xie mi- r^r — "▼ I— " :-tf-^-^.^-^~ ^::^:0: ^-: ^FFF^ ^ 


SEptr: hi ^§S«» &; dixie mihi Inlacob inha-bica & in Ifra- 

— EE=± ' 
^iEtepfeg «o§§«» & cl hasredi- tare, & in c- le&is meis 
in c- le&is meis, mitcc radices SFn* 

.-f,,. .-.f..^. «£«E 


mitceradiccs .1—1— «*§§•» micte radices <SS^ •S-B- Priniapars,Septcmyocum. 
CCCCLXXXIII. AudateDcmmum-. De- onoftro ficjueundadcco-raquelaudaci- o a^di-ficansHierufaleDominus difperfi- ones Ifra- el 
■» i, .. I., - , ,. 

congregabic quift- 3if:S:^:i:H±H:E 

uaccocricofcorde quinumc- w ^n £tt z m egfl3tt^=j£ m mulcicudinem ftellarum &omnibus c- {%*, nomina vocac «•$£•» 
Secunda pars* 

1 1 " JL-JL- — . . — sk — ■■ — *~J— J ^ — >*- — — ~ i — - Agnus Do minus nofter, &magna virtus ei us 4fi$9* 
& fapi- enci- « e- iosf* ^§§e» ^^^M^^fe^^^^ 
noiu eftnumerus fufci- picns roafuecos' ^ ^^Eixgiyjpi^cgji^g^^A ^ Dominus humt- lians au- tcm pcc-catorcs pec- I^F-^-hU- z|— i| 3S:fegE^^ jE catores vfqu« ad terrain. TEB.TIA PARS, TACET. 
Quarta & vltima prs. Oniric forti* tudino cqui ^oluncatemlaabebic nequcin SpSpippig^^^fe tibi- j* vi- ri bene- placicum eric e- i fu- 
SEXTA VOX rRRRr z pcrcimcntcsc- um & in cis*. quifperanc,fupermife- 


* t ricordi- a eius «•§&•» '& in e-is qui fperanc, fuper mifc- «^ » _ ricordi- vu cius «HS<* »w*r _» Y Y A 1 ,1 1 /v /v ■ ---f» -•A— fupcrmifis- ricordi- a eius t 

Septem vocum. CCCCLXXXIV, 
Ccenuncbe- ncdi- cicoDominu omnesfcr- 
ui Domini quiftatis in domo Domini in., a- crijsdomusDei no- 
frri in no&ibus excol- lite,manus veftras «of §c» in fan- . 


i****** 6ta& bene- did- ce Dorninurn_r, Be-ncdicac 


ce Domi- nus «»§3«* exSyon,qui fecit ccelu «*§§©» 


& terrain qui fecit coelu 3 & terrain *HS^ Prima pars,Septem vocurn. C C C C L X X X V. w - 
Euquosdabi- tnus rniicranda_,eohorsge-itiirustan-co U- fu- nere dignos . mala nollra pari di- luat Vnda iloftra li- bido :c ceitic Vefana-. Fames qir^rapt'Iionosfapcafuppellexa- liasVer- 

_ 4 _ ♦ ^j-~4-- — — - — - - 4-4— t--£ far fo r tu- na vices* a- liasr* rerun! *>§§$» verfo in- 


:5E-i criftcsgaudia_» lu&us ver(a iii^gemitus cy- ther£a->the- lis c- ^Tffiz 
rcptacohorsfida foda- lium coniungitamor c5iungic v^ 
y:g:B: I Y A r^ ▼ v T I 

xomatifque fins autilfa_. parens* 

Secunda Pars. 
::±:i::iZL:$:n:$^5; JEmmale: Tcrro- redabatfr'cmithincarqjhincatqjhinc agmen a- -J ilEfcjE^Si^^^i^^^^^^Jfe^^ff^fe ucrni mtigit abimo tarcarus antro cur haecmiferis iiiuifa-, t ; T t "t"I a"v -^"y ; i -*- 
-& CS:o:i:z:A:A:f:zrJ:i:: 
u parens dcdicingraticlumina vi- csr nechaufitnoxiuscn- 

'SEXTA VOX, tRR-kti 3 fis, fcindice «*§§€* Veftes plangito crc- brts pe-dora 

pugnispugnisjlaec-rate «•§§» comas tollitc- queftus, hacv-na :$ -~r% Jr '-v-*-** US liccnc «*%©» gau- dia-. no- bis. jS## CitntionuiTu Septem 'voeum^ &.., 
QV V N T V R C 

TIOKTES OCTO ¥ O- 
C V M. 
CCGCL XXXVI. nn[:$:3S:i:$i*3:=fcs:^^$5:¥^tt¥-=i 


Vid vuljjo memoxatreru ecquidfama ■ MM II | I >IM H ||||| ■ ■ — H IP" ■ " - " » ' — '■■' ■ * ■>— - H '-^ — » — >■■ — ■»» » ■ %« ■ » ■■■ I — ^ 

— „A- — ^v — »y $ ~ " "" — : — — SIZES' no- uarum diffipat inpopulos qua? noua cur- ba refFerc 


:r«:£~: ecq; cautis hero- a vocat quse caufa Rvdol- 


i :$: PHVMquo 

tizrdc E:3S:i3zi cse- far-tandenHaainefledici- c«r ^X3i3:i:^ s vadepacer patriae columencaputqjperorbem fa- 


lus, vade, vadeRvDOLPHEpa-cer, «9§§o» Gcr- mattispopuiisfan&aquejura da- bit viuatRcx, viuacviuatperfecn- la viuacAugu- iluspa- eriae viue, viue,RvDOLPHF. pa- twyRyr: -«gS» „-{=}—. «»§§«► S EXT A VOX rRRRr 4 O&ovocum, CCCCLXXXVIL 


RgoRcxviuacvi- uat perfecu- Jamil lcRextantus viuancregiquifcederojun&i Auftri-aci & Boy vcqucdiu cernamfaxicDcus il- 1c Dcorum. fine fine di- s 
5 erum, <§§«• fine fine dierum_>, <*§§•» s - — :g__ s: 


fine fine dierunu, 

Oftovocum* cccclxxxiix. Ic mihiquepoftas volucruRcgina nurtquide- 

, r£zx:<L*-+^^ _* . t * rac Iouis a- — , _ 2L.« — >^^<fc3fJE XI les? tehautfulminaccrreccius quae rtiouicruperumtecauratelinquere(edesF£RNADVMq;Ioui prajpofu- iflc> £>Eo£ *S vocibus vna- nimes jgi- turraodu- lemur ouan- 


tes,viuatFERN an- DVsCaefar, «*§$«> gB±H3g agg3fc± bis bonos,viuat Eenian- dusCqfar,^^ 


__x.i — x — o Fernan.d 9 Ce.far & or- 

;Femand 9 Csfar 3 &or- fcishonos. «gjft. J 

Odtovocum. CCCCLXXXIX. 
Ndere- ucrcimini Paxreii- gioque foro- res 
qusform- nafo- li velqutfreuerenti- . a l«- giscxplkacAnnaBfi- , dcspaxq; toga- ta jubar •£"H- gS||:|f:tf~igE§^-!i^p5: an fua caeli- tibuscsElebran- it* tur cantica di- ms O foelixge- 
nushochominuO f«li- eia. regna, pallade, <*SS®» pace fide S^- J Alber- ts foeli-cioraft quoprincipcrcgnac Reli- 

-^.-.a 4*~iv — "1 A"ATr^j" : il li_ II ■ iif ' hi— gio pie- tas interne- aata fides. SffKSiu^yiiT.'iJ 


Ss^! 


Ep^vA \*J^C Prima pars, O&o vocum. 
:zfc: ^ 
D3£ 
ccccxc -♦-$-*-^-. $:$:$:;fc B^g 
DitscCacfa- rco, «•§$•» Bo* r-fe-TT f-t — rfr-fr~»*rfr f 1 — iorutnfanguineprin- ceps Bauarias gcntis fpcscolu-mcnqjdo- £ :&-*: ZSZZ3SZ mui hac seta- te tibi quequa pic- catofecundum > & virtu to .-xjE_S-4-$-s:;r:: 35 *-4 parens «•§§•» nonfupcrcflo puto, «§•■ dc -a- g%cpdb±±:g: ■*- =§a=f A- nonfy^sr s.(!b pneo, 
Scaindapars. ::r~ t$h y>«« »■■ m I n «i 

1% I III 
.1- 


Bfcu- rafubno&eraicans vt cynchia vultus Ipledoreex- 


g9r r 
•* — £ ^jt— u- pe-racaftrawmino- ra fuo nona- li- cer princcpsAlbcr- 
* p "* t , < "r"T~ '. _ .''-11 T""'i, ' "" " — ""T"""** — p~ | >..- ~..m* 

ccprincep* Albert* cxccllis a- uita. *>§&* fegfeNf^^^^ virtu- to illuftros, 

dbfcx: : ••S5C* ac pie- cat* «fc-— ; »._ $_: — ^i-Q-J£l Tiros* «MS* Odo vocirm. 
*-.»* T""" * . jII 


-4 — 4-- F5sFJ3E Onc Icfu verbupacrisfplendorpacerneglorioz inquede- p:y;|:a:|:|:3p±:^:|- ^__^ fiderant ange- li profpicercj vc a fpiri- cu tuo bono deductus £rEo:5:^|35=r r :i:si:=i^|:=zz:zzzi— ~p±z. 

vbi eirdies aster- nus & vnus omnium fpi- ricus 


=3t 

& fecu- ra ae- cernicas & cranquillafceli-cicas & fu- 

._^ ^ L__ ;±:x:i:T:±::t;:^^ a- msjqeun- ^ — ^ — i — -*. 

ditas* vbi ... tuDe- us. ZZ~ y I $~ """T fcpifl j._i!i~_4Hp_; PSE" cumpatre, ^So* curd p acre &fan&ofpiritu &&n&ofpiricu 
vi- uis, &regnas,&regnas;g infi- nita fa?cu-.la faeculorum/ per s~ m 


_a-~ -*J«- infi- nita fscu- la faecu-lorumAmcn. 

06tovpcum. CCCCXCIL 
W "^ "V *""T""F" ^♦*"y "" lIxI^I A-tX- X - 55>- Jl_ J V-I- X-JX-X-4- I 

jigi. s^»r~ vi rTr T"T T ,-"|--— -y y - A --4--4S-JL- 4- ' V^X , £- nedic Do mine, do- mum tit:±:=:$:=^:rz= *«*/♦ .-♦— * si^Q 1 ^?^! 1 ?—-!-?-?!?: 


iflamj & omnes habicantes in il- la fa- nitas =£rz_tz:0$ZIZ_ZZ:? jEZjL3Z._- T ^ T . JL-4- ~zzz » fan&i- cas vir- cus, vidoria^, «*§5«* fpcs^ fpcs ^ ^to^g^ ^ beni- gnitas pad- entia-j & obc- diea- cia, 


perinfi- nita fajcula, '«*§§•» per infi- nita-- farcu- 

iiB:~J:|5:^-±*AIz=±^±zz3 la, •JSjS«* Amen, O&ovocum* CCCCXCIll 
3Jr?H-Hdb*3t^^ gas f&»& M~ ncsomnc$,dc Saba venient, ^SS«» x O a. /\ ♦ j^ . 1 1 T i,.ii i • - . k A ' I " *a ■■■ ' T T ' -u [ ~' I " .rfr- t ■ ■»■ - - aurura&thus, «o§S©» deferen- ccs&lau- dcmDomino ^: 7 |TZITi~ 

— t> > _^„L--L__— _- :-:;:-$: £ ::J:|:z:d5±~i^~^:±^:^:i--4--.-.^-i^---e : - : . 

: ancuinciances, *§&•» Alleluia, ••§£«» Allc-Iuia" 

muncra,«fgf& Re- gescharfis, & Infu- lac, «*§§*»> ^zi" rZTZT~$"i~? h". i -W-z±$ muncra ofixrenc Reges Arrabum &: Saba do- na adducec,adducec _A $ .A $_ -»- 

Allc- luia ^— +-4— ^- 

«»§S<* Allc- luia ^>§«» AJIe- 


::$ — , — ^ £ luia^ &j£?*$ Allc- luia. 
CGCCXCIV. ifuntcceli orbemcerrarum &pleni- a _,. v __ 

tu- dinem e- ins orbe terrarum, & plenitudinem «H§^ 

'B££z-—=z=-t== 7. — + J ~ . — — Z ~ * — : 

«- ius tufundafli ju- fli- tia_j & judi- ciurrL* 4- SS 
_ r *_»_»^ 3E2~zxzc: — T- ; — = — ^ — -— prsepa-rati- o «•?$«* pnepara-ti- o fedis fua? «©§S^ ) . .__ .._ -i I . ... — . j . „.■-■■ „ f_-_ «-._ — ^_; — i — . 1 — i_*» fedis fu#> praspa- rati- o «»§&«» «^^- i -+-J-~V~^~^"^~&^I^ IjlLx3£I'$~ ^±~XI^±„X~Z_iZIxlj_l._r*!i prajpara- tio fedis fuse 

: - :x: ^j|:|:S_S:P «*§§*» fe- dis fu- 


fa««EL. se praepa- ra-tio fedis fu- a% SEXTA VOX, fSSSf O&o vocum. C C C C X C V, 

mass 3-r zfc s$j^^^---i^^3-X_Ei-i : j: J *>-- S- culeturme ofculo o- .^_J $. .... „ „ ns cui fragrancia., Vhguen- ti optimi oleu-HL* efrufum, i§r:p$:$: -— * — * — fi *- 


3. nomcntuum *&c» i- dco ado- lefcencula; dilexe- is^CZIC— 'T-ZinZ'A. %v i T~A~ — &-Q — » — +- 

runctc 3 trahemepoftce *&$& 


incroduxic me •A*_ * J)_« . . „ ..... ( — r ~ — - — » 

Rex ex vl-tabimus memores v-berumtuo- 


ruLCQ fu- perviaum, re&i diligunt re 

-+ — a-i «•§<** =fcz£:zz==:$z2E*z$z i 
.refti di-liguntte. 

Odo vocum. CCCCXCVl s ^r-++-*--^- : fde^ 

IXZE L- ma 


Tcdemptoris mater & zJzijijxzsz,^ >$._±_§^-£±43 r ^.fe^ju$±: Lxi-^^g-g — , ^ — fc.— $-- . ftella ma- ris fuccutre oadend, furgere «&?§$► qui curat populotu quaegeiiui- fti nacura-i tnirancc mum fan- - T i • i r i _ - 1 " ' ' ***"' #ogeni- coremvirgopri- us acpofte- tiirs Gabri«- lisab t>- Z "*T£ 5S re, pcccatorammiferc- re *§§•» mife- *crcj ^X3S:5:J:$±^-r -=-€> 
~1L~ peccatorum mift- tctc. 

OAovooxm. 
CCCCXCVII. H — •": —*• _ ^ "" ... l_ ....:**. - , --■^•" ■ ■ • • ■ ; . — — ■4"- ' ~ n "•"' — *• 
Aluex Rcgina-, Vi- ta dulccdo & fpes noftra &Iue ss&illllsll adtcib(j)Itatnu^gcraentcs &flcft- tes cia-* <rrgo 


aduoeaca noftta il-fosraos, adftos ^?ft coirraer- te 
&l e fumbenedi&um nobis poft hoc exi- lium, ©ftende o- -an3£fc:=23Sr=:A±*- 


5 ^f^^^fa»qF = ftende O pi- a Odulcis virgo Mari- a. jri ii i ■■■•-■ ■•• SEXXA VOX rs s s f % Oftovocum, ceccxcnx. 
Ej ^gg^Fg^^^ g 


E- a- cus Ni- cola- us iam 


±zn :i: :i3ns:*:: i & Ef£lE£&£& en- umphopo- tius nouicfu^ is famu-lis ___,. . JJ pr.rbere ccele-ftia-i corn- moda qui coco cordo 


jfcunc eius peti- ti- ones il- E|j:$:^^ :i:±:i:±:i::±^: li nimirumcocanos, deuo- ti- ono «a§§«» 


oporceccom- mittere <o§S«» Vc apudCliri- |£^z^ J p}E^^p^^ ! pt^g^ Hum eius pacroci- nijs, adiuue- murferaper *sf>&> adiu- 

Ot *+*+ I iL 9? ▼ J I —3 
CCCCXCIX. 


IxiuDo- 


minus Domino meo donecponam 


i- mmi- costuos virgamvir- cuds tux cmiceuDominus cxSyon Domina- re- in-medi-o ini- micorum morunu. tecum principium in. dio vircutisf cu- x infpledoribos fanao- 


rum exv-cero ance luci- feram genu- i te jurauit jurauic Dorainus &nonpocnicebit eum, tu cs «•§&€* facer- 

i *'■* 


in sternum fecundum ordincm MelchifedehDominus ad dexcris 

cuis* confrc-gicia-dicj i- re fuae Tegea judi-ca- jgy-*"" '""' 4S_ aL-L 1— — — r- *- V— ^ r — " ~~ J -£~ «£" 

S bit in-nati-onibus implebic ruinas 
— ^5iz ^"^~ti--+-— — dc corren- te in Mia-, bibec propterca «•§§«* 
cxal-ca- bit caput 

e--Tr — S^i-A^S-A-H — hi-f rrTT O.IX4 «•§§•» exal- ca- bit caput. SEXTA VOX. fSSSf $ 
O&ovocum. D. 


Eus mifc- re- atur noftri & b$7 'riejdicat.no-' *bl5 .&, mife- r«- arnr nnfl-ri «r#.^^«.«^r^.^^..,- :_ • F~£f£fc" neognqfeamus in terra viam 
-*? &l : 

cuam inomnibusgen- cibus fala- tare iu- um confiE«- 


Uj x^ "T™" ""— ~ " an- 


tut -tiK populi omacs' qucmianij judicas populos :$±: 3^!S in^arquitato, Scgentcs «0§g*» i n terra diri- gis corifite- :££ 


■S— 
antar tibi popu-li omacs terra dc- dit fni&u fiium Be- nc- 


Plos: •diGatnosDcusDeusnofter, &mc- tuanteuin *§S* omnes -e- 


:: ^--*^^%*-»-+- : izzaz; z& — ~ « — o-4 -■Sau-tdttc. Seme wia»c earn «§s» oarnes fines tcrrf 
O&ovocum. Di 

;z38qpjp|^^ 


Auda- bicv- fq; ad mortemani- • |::|:|:|:^|:±:ii|=:t:i:±:|:|— ^p^^f^fe:; macnea Do- minum circundcdcrunc 


mevndiq; vndiq; &none- rac qui aditiua- rec 


refpicienscram, in adiu- torium, «•?§*• try hominum |:~^^j~i^:±:$:i:z:±:ic: T <5 ^" T 1 T ~~xix3zz z 

&noncrac & co- ope- rati- onis tuae qui a fx- culofunc 

§ iii^$i^iiiiiniizLi-tiiii ziziz jrziiiz^.^ jz^zxz aza xi a~~ 

ZX . -A A —^j quonianij -4 -_i_ — $ 

& libcras cos, ^?se» de manibus.de T+t+H^frl- pt£ 


-A-e- - 1-tt*^ .- V 3 tium, «©?&$• gen- manibuSjgen- -*- *- tium, & libe- rascos. «•?$•» M:t:i:,-:^:—^:+q::t;t^j-; Sli """ j "" v "*«f ""X ♦ * demanibus, ^£& 

— ^ g c n- tium, *•§§•» gen- 
tium. c][:±:f:*i*:i:±:E H:Ei = x:?:¥:r: I'll: *§§•» S EXTA VOX «"g S S «■ 4 O&ovocum. D II. " vpl _ i *" 4~4 ^-^-4-$^$— - 4-4-- ~yrr" *" ~g_ Jxi : C u fto diam_» vi- as meas pofu- 


i on meo cuflo- diam obmutui & fi- lu- t Ey|Ep L__L>£_, i a bo- nis rcnouacuseft concalu- i ( R-¥-¥-^ — t:t:t:z :^:i:^:A:i:i:i±: ltcormcumincrame, ex- ^-y-S*J-T-T"+'X"XT^^-^T~v-«-^-rAT : t^ arde- fcit ignis, «»?&» 
kt±±3E3&:J 


ex- ardefcicignis. ^§$<i» ::t:±:± .^zjiti: -g:] 

3 "" v + v~?-l~-\^-Slv-- -H-1 Oclo vocum. DHL 
^\s. L_^^$Jl^^-t4-i-^ ^ X_A i i C- ccquabonum habi- care fracresin_ **♦ 4-j 


^±^4A+. :^*:t:r4:±:-:-SL-±:$: ♦ — +-+— 1 1 =s 4— .-££,...— vaumficucvngucntuincapito in barbambarbara A.- roil 


^"^"T—T'X-v- "^B- T- 1 - :>ir& -*- quod d efccixik -in oram veftimenci e- ius iicucroshermon 


St^qF $ inmontcSyon quoniam & vitam, *©§£©» & vitamvfq; ^ _-# ^£~«^ $-$ ^^JL. 55g r " ~B§1 : ^£ Hfr-4- s infeculam, &Titani, $$&' & vuamvlque,inf*culuir, «#g& O&ovocum. DIV. 
3*~ mi rfrfr-y: ESga&te S!SiSHit±!Ei5t&' Onfitcbor tibi Domino in to to cor- dc »., ■; - — 2L- Jl— JL. JLl — 1— Jl.- ,,. „ ,-. Q *■ — — — — - m co quoniam audifti vcr- ba oris mc- i, ado-rabo ft75feE5*|&SiP^#£^e ++- ±S *©SS«» adtSplufan&um, «•§§•» tuum &confi- tebor ;§ -JL-JL... ni . , *l— J~ — ; — \V " Ti ' ,A — ' * & confi- tebor nomini ctro fupcrmifc-ticordia-. tua & vcri- tate tua quoniam magnificaftifuperomne no- 

cxau- dime, 

4- |:±±^:?ES: men fan- dumtuum in quocunq; dio. ^r~jpf : |^ «•$£>«» cxaudi mc multiplicabis, *»§§«» in 


a- nima mca, <OSS«» virtutcm, in a- mmamca virtu- SJr E -©- tern. 


,, . i „ ■»■— .«•§$•» 
Prima pars,0&ovocum. DV. 

P ... . » ^T ._< - , , »,j\„ 1 » I |__ _. 

_3St$.--J^-i:-$-±-SE:™Ei:i: 


Scar: N conuertcndo Domlnus cajxiuicatcm Syon, tucrc- 


pletiimeftgaudioosnofM, osnoftru & lingua npftracxulra- ti- ono 
i : 4 r. . $ i_i„x_„:L_j_:L scoiJixixi 
=¥*£ & lingua noflra cxuka- Hones, «*§§«» <^* ~T~ r~^~ffi~X+$,~ Y I 1 ~t J&i*~W~^ m ~ ""»--■ "* -T ~^ ~^Zj3]T ! ~lfe~Y_Z, TS 
fa- cere cum eis magnifica- uit'Do- minus facerono- ^r:^i^E i: ^ : ^^ : ? : ^ : ^ : bifcu m> fa&i fumus la&caaces. ••SSi* Secundapats. 
^■/ljL . *-*-4-V OnuertercDomine: Sicut tor- Zttrg- 4 ESSE -* rensinAuftro inexul- 


taci- ono me- tcnc eun- tes ibanc, «a?S^ & fle- ^pgu^s^ ^y ^^^S^pri^^^g^' banc mittentesfeminsi_i fu- a veni- elites auremvenienc, 


m^ ca- rio- no porcantcs, 4*s§*» maai- pulosfu- 


■©-' os porcancesj manipulos foos, **§£•• mampulos fuos. 

O&ovocum* DVI. tJSSgBgBgsEM ±fe* tow: Vnde venieo auxi- liumrneum, qui feck coe- Iuid, Ǥǥ & terrain non dec in co motion eni-jpe- 


_fe- 3E 


__I_ $ — 4- * 9:- - - s35 demtuutn neq;doi-mitetquicuftoditce, eee'e, %g& non ir&SElfiS|:i:S-fc::: 35iIiizii~zit-iP-$-^ dormicabic, «*§§^ neq; dormice quicufto'diclfra- el Domi- nuscuftodicce fupermanum per diem Sol non vrec ce nequeLu- fcc^i^r-^i^^^^^^^feESi^Sz na perno&e cuftodi- ac animamtuaraDo- rainus.dominuscu- 

ftodiat incroicum cuum & cxi- tumcuum, cxhocniic&vfq; -klM in fseculum. ■•§§•» tt: 
Prima pars,0(51:ovocum. D VII. ?:1^:§E£$^^: ■^v-^— J^-#-h5- M- nia tcmpushabec & fuis fpafci- | J ^_^, „ I _.A__^ \z £ W - A i /%."*■"" 

— £_a_+_^ — ^.i^l — x_ js cranfcuuc, vrfi- uerfo, «•§§•» fub caelo tcmpus nafcendi xcm- 
pusplancan- di qdplancacumcft fccempusfa-nandi, & 


jmfj...... .Jll —.. 
temp 9 a:- diffi-candi & temp'riden- di 1 -T-I-7" 3V-4-~'^-V- :i:i:i:s: -4^- -*- I I L_ a±-*.-X X-X-X~^-X-X-X-X I— 

-T-f-^-H-t 1 ^— ^♦-♦-f-jr»444- &cempus/altan-di 3 falcandi, «»§§^ t&pusfpargendilapi- des& u~ Ot tcmpus,& cepus colligendi. Secundapars. zxziz^sjsi^'i^iiiiiiAiTZTiT ^^±4^i.j-^._ -4--+-^ Empusamplexandi &tempuslogefi- eri abamplexibus 

ccmpuscuflodicndi* fctepusab- ij- ciendi tepuscacendi &ccm* 

i _ _ t i | _£ £) -j r isr — 7" v"~-^f "T~i ► ■ 1 • V — ■ — - — J — pusloquedicepus dikai- onis, tempus belli, *»?=.«• cempus belli, & — ***.» — , — . — __ il^s . _ . , ., - srx» #z^"fijjou ~ — ^ajwspacis, <*§§<» fctempuspa- cii* 
Prima pars,Odovocum. DVIII. ^ ^^P^^ b^^rTE^ Amlucis orcofyde-re Deumprsecemurfupplices vc 

:± z=i :i:: 

i*~r--A-$-$-< ~Z J- — ■ ■ • ■ * ■■ ■ ■ 3* H V~ IX ♦* - * indi- urnis a- ftibus, nosferuet a nocencibus «&§§«* &r 
=£«**£* lingua refrenas cempcret nc litis horror infonec, vifum fouendo concegac «l§§«* ss^r at i i i^ « i _- __. a . i I ne vani- tates hauriau ab- V fiftac& vecordi- a carnis terat fuperbiam pocus, cibique «a§S*» 

t-*— - — ' — o- 


_4-$- ■#-s I- pocus cibique potuscibiquc parcicas par- cicas. 

Secunda Pars* 3;r~ i-^ra :S3&:S:IS-fefcI Sh- c$: =c3e: cum dies abfccfleric mundipetabftinentiam 

"j::i~i:zz~i:T"T — : — 1" ~T"*~ — <TT "*^ 4- i- pficanamusgloriam <*§£*• Deo pa- Sip JL.< trl fie glori-a cumfpi-ricu paraclyco, &nuc&iapcrpetu- - — — ^H urn «©$$«* &nuc&iiiperpetuum 
SEXTA VOX* tTTTc 
0£kovoctim. 

s — DIX. 3K; z£E± 
bi vi- numtalc "i«s* ~<j$ ZsSllZI I-, /#«/» bonum: Nunqua bi- . -Nfinucor lasti- ficac «•§§•» vinum purum &germanum, 

"TTT# ^:$:±:a£-£ : piz|:^ ^ corpus quod re&i- ficac «&§s^ i??*" " y"~$ LI_ -IT_X3^lilXli_ Alt I11I3$I YISjOLT lenem facie mirepropcuformofuliscomcadas ex aqua quodnodefc- 

0pg:i:$i^±ig:::±=±:^^.g:^ -^ r -^ :|:S:|:|:- --^--i — , cir, & bibenccs «©§§©» faturans fed mirere calofaftunu 


— S-4-+-*- in vice quoti- dio cr- go Chriiln muocemus «•§§» quodlascanccs hie bibemus,calc vinum porrigac 

=~i::|::t:T:i":t:--i--'=~-==tl— t±±:±i 

— -^ — "* 

•«®-s&a»» nau> Sj^?ft nau «§S<s» ergo Chriftu z$: 53 J.- j 

fi- ac 


inuocc- ^g3^^3=III?E33 ^-^-rS JCES. mus quod Iscaiues hie bibemus,cale vinu porrigac «&§§©* l:|:|E:£?:f33SSE^? H#ir Cantionum QEko vocunu. S E QV V N T. V. R C A N-. 

TIONES NOVEM V O- 
CVM. 

DX. 
She I- xitMarthaadle- fumDominc fi fuif- fes 


hicfracermeusnofuifleo mor- tuus fed &nucfcio quiaquscun. ^^»^e quapo-pofceris a D«o, da- bit tibi Dcus *SSO» tha fcio quia retarget, in 

di- cic c- i Alar- E f^l^^^P^feiH^ rcfurre&i- one «99S€B» in-nouiffimo die-? ggggl^ ^Bi^fe ^ Aic il- li v- tiquc Do mine e- 


gocredidi, quia tuciChriftus «©§&<► fi- li- us Dei vi- S»E^S53±?E?i=!S£EE5S|ffi uiDe- i viui quiinhuncmundfiVcni-fti, quiinhucraundu <•%•» .tent - fti. 8 EXT A VOX cTTTu % 
lemvocum. .1 DXI. y±z$$:±±±2:±: Nclina-. Domine au- rem cuamj quoniam inops &pauperfum ego faluum facferuu tuum Dcus meus, fpcvapce in_. te 


:|i «*§§*» ipcranteiru EC quoni- anuuitcchmaui cota dio tei~ fica- animamfer-ui tui quoni- 

r*v r. "a ▼ r~v ji_5_ i_5__ _u-_- 1 ~|- — -j — 4- — ::±:±:$:z±:3S:i:z:$i am, adce Domine ^S^ animammeam leuaui, leua- s 

IF 

ui -#§sO» leua- ui laeti- fica^ a- nima for- ui tui 

«9§S#» animammeam, leuaui, le- quoniam, adce Domine uaui ESiz:^:nttt±:z <■*§§$► leuaui «*§£#* 
JFV## CantionuTttj ZN^ouern t vocurru, 1— wmin ■ in t -nu ■ _ »i>'f«.^*» - I II J I II I I J! I 

ERTE E.T 

INV'ENIES CAN- TIONES DECEM 
VOCVM. 
SEXTA VOX uTTTt j S E QV V NTNR CAN 

TIONES DECEM V O- 

CVM. 

DXII. Vo propcras facundc nepos Atlantis cur modo fers 


Cycharam<Jiarfercah?eclaurca-iCertc diua Pala- cino mun?ra vate ge- 
r is • Ede pra*cor nome fi fas eft fcire Baua- ri- ae Dux illtv cui Vcrnante juucnca Anna deciis cafti nupfic amo- ris Albertusviuac «§§•». nulli vircu- tc fecundus 

Baua- ri-a Scnoftriglo- ria_. Duxquechori, Albercus 

siHiir'gaEzt: a-a A i±:i^=^:zqc$:$::±=z:zz:t^: 


VI- uat ^§§«» nulli virtu- tc fecundus Ba- gE^ uari- as & noftri glo- ria^ Duxquechori &r>ofiriglo- 


+ : $ :: f-^ : g : B :: 

0-3 

ria-/Duxqj choil SEQVVNTVR CAN- 

TIONES DECEM V0- 

CVM. 

Dxir. 
^ — in * 1 1 1 i * * " ** — — ' ' - " ' 

Vo p ro p eras facunden epos Atlantis curmodofers 

_ i ■'.,' ; . . __e :$:^:I:$:5:2:$:se:=: cytharam curfertahaeclaurea-* ccrce diua Pala- cino munera vato 

„ .- . i — *-— — ■ — ' \E- ■ ." --■ V- • ; — ■ — — "" - — - l ■ ■ "-*-"• 

g er i s Edc pracornome fi faseftfei- re Ba- uan i-2eDuxillo cui Vernantcjuuenca Anna decus cafti nu- 


pfit amoriSj Alber* cus vi- uat nulli virtuto W rzzt:±:±:r:Ai4,^ .fix— :zz^:xqc:f:±i^3&fa 

h — ,_, — * -i- — r-"-f~ ~ v ▼ v^a A JI _*_ I I - A*A I t— A.a» fecundus 3 Bauari- x, Baua-riae, *»§§«* &noftri gloria^ Duxq; «■ 

chori,Albercus, Albertus Vh rz — i-x -^-^r^-— — ^ uac nulli virtqto feeundus 

;:::£:J:J±^ Baua- rice, *S§€* genoftrigiorfc, «#§§«* tt3S3 


::§:[ DuxqjchorL SEXTA VOX *T T T c 4 Decern vocum. D X 1 1 1. 
±z=:$iz£E:=: IzBE== S3&ZZ=Z=££ •a |3 Vro- ralucis ruti- lac munduscxulcansjubilat 

na miieros CumRexille fortiffimus pedeconculcanscartara ioiuic apoe- 
__ ~ "j""" 1 _tJ~T~ ^ZX~XZXIxZxZlxZyZIZXZ3E-\z Z$_i£±$Z 131$ cuftodi- curfub milico criumphans popa nobili 

s^zzt"A:z~a"i"i~r^:i: -^ ^ ~£zgz~ztzflzz:fc$z$~±i 

fw» ~ "r v __L_X^$iSZ$-,I-i_S[_v!_5 ,j, m A.A *-5 1 - a X 

folutis jarngemicibus quia furrexic Dominusrefpknd-: V: ■•;: An- gelus inhocpafca- Ji gaudio tuumdefen- -♦-- 35- 


"—tA A"S*f " "v-v*^ T r^rrzrrz Za_$zxzxz3Jlj2 depopu- lum Gloria tibi Do- mine quifurrexi- 

i2L. ~IZXZiZxZ^vZIZl_ZZ IZ!^_ZIZxZXZZtZ§ZXZ IIIIlilXl!^l_IZIIZ]ZlZ 

zzz$zzzzzz_z. . — ±- ~* 45 ♦♦* fli a mortuis cum pacre & fan&ofpiricu, infempiterna, in si zxz:fc$z_ziz$z$L3$z az: =$z: -o- zz:sej!eiz:z±:|zzz fempicerna, infempiterna faeGuia., Amen, Amen,Amen. Decern vocum. DX1II. |o53:|S|iS3^ : |i|S Vro ? ra lucis ruti- lac mun- dus ^ii?31$5s3iEB:£fe:f:i _^_ 4^ 

exulcansjubilac cnRcxillc forti(fim U 5 pede conculcans -frSEEnfcn&z: ^zz^ptp 

LiS-— -A-S--I — - =• ■ ~ J -4" *-2*-~ « i _i j a 

cartara, foluiti poena, *&* miferos puftodicur fab 

milUtc trifiphanspompanobili folu-tisjam geraicibus ^ qui- 

a fur- rexic Dominnt — & 

3:«r: rc|pl6disclamacAn- elus 

— ft-* :3:d:|:t±^-tPS=— r=z_____z=±=^=S^iip=r inhocpafsaUgaudio tpumdefendopopu- Jum glo- ria u« biDomine qtji furrexi- fti 


arpor- cuis cpmpatrc & fanftofpUricu, in fempicer- na fxcu- 


•a-- ^ la. «*?§<» A- . mea_Amen.A.fficn, Decern vocum. 
DXIV. IZCEZL ^ i~§ £ L_£_ Irabquar: Bcrnarde quid eft hoc viuis achuc nonergocs L^t-c2ElSlC^-; ::5cz ^ — j — £. S=S3i£££fe^S ~$ — ; jV I J! z33S=:ii ltior-cuus &quidagis taces an faris currt- tices curloquc- : t-f : f->^:B:^ ris, quidloqueris cui nutn cun&is ergo qui- bus* no- lg L |^||SB^|^^^l^l menha- 
„ i ... bcs quod cuxnardus quonamfragmincj Jj=J|I^Ei55 : i^yJJ^ig3Sg EiJ cuifragrans&v- bi qdcogaomchabcs maacshic vbinunc S: 


qjKiliscms in_. vallc mincris modoquantns nilnc tui vallis habcc 

-4—4 4 T-+-+-"! & 

8: 1::::— j:^ quid quovfque cerrettumdo- 
cx- ^.§:$~ i:^:x:x^ $:$— ftc, C5B- lcfte cadaucr. S$?& :Sei3j Zw^f CtntionurnDecem vocurru. 
Decern yo cum. X I V. 

Iraloqvar: Bcrnar-deqdcfthoc vi- uisadliue non er- go es morcuns &quidagij caces . anfaris 

curloqucria quidloqueris cui numcunais ergo qui* cur reel- ccs =5 g3^:|||||^^^^|^g|| bus nomenhabes quod curnardus quonamfragmi- d-zrzizr-^z^-^zztztz^z±i±± — : +44 — -- 1 — ne cuifragras & T- bi quodcognomShabes maneshic 

vbinunc qualis eras in vailcmancnsmodoquacus niinctu- ■i-trS- 1 - 


i vallishabcc quid quovfq; terreaum donee fiac Coele- ftc, coe- kite cadaucr^ Finis (antionum Decern wcum. SECLVVNTVR CAN- 

TIONES DVODECIM 

VOCVM. 

Prima pars. D X V. 
•* EEfeg|^ -+-*- O- mine quidmukiplicaci func qui 


■ ?:i:"S:tiifm:z:S: J 

_X . J — 1 -A — 


m- 


bulaacme- noneftfalus ipfi in De- p. eius 3 «&§§«* .££.—■ gloria me a, . & exalcanscaputmeum, SL/*r"" j f 2 1 . .-*_ voce me- 


a adDominumclanaa- ui & yp^-g^^ — r *- J2l\ — I— =E exaudiuic me demontejdemotefan&ofuo, demontc.de 
moruefati&ofuo. fu- o. sc Secundapars. co:i:$z JLJL-. 
iSErrpsx 


Go dormiui, — ^-V — quiaDominus fiifcepicracnocimtbo mili. a populi cir- cumtancisme. quoniamtupercufil- "lEfzrj — ^F" t ~T"~*T »"X~A""$^t"X"^Y-- _~x~X i~ -V-~"X" "J^-X-— I-4r-"~ "-- ~-"— £ -JL-J fti ora nesaducrfamesmihi fi- ne caufa S E QV V NTNR CAN- 

TIONES DVCPECIM V 0- 

CVM. 

DXV. 
Prima pars. 
Omin^MmultifUcm ; Multi dicunt a -mm* tnes cu ff 4^ auteDomi-ncfufceptortneuses gloria mea & exalcans — tnH> — ^ * ^ r*-*~ 


ca pucmcum caput meum fcexau- diuicmc ^§§C* rXj33EZ=xiz53I»-5- demonte demowefinftofno demontc fanaofu- -t-Ot (.J.—- •—- — •— ' ~""T"TI7 | o. Sccunda Pars. 
fc3pfj^^ Godormm: Etc xurrexi <*^ q uia Dominus fu- -♦♦*>>• -T-T-^---- topic"™ noncimebotnir U- a popu-li orcunuantis mejxur^ xDomi- ne omncsaducriantes mi- 

sEXTA vox; hi 

^ V V VV" • —~*m^~* —4 --^- T-4 fc~4— ' -"- ^ •* " ' ' , " ft? 

V V X-X -^ -— : ^-V-^^-tV^--- —- :H:J:^i:I: Domini eftfalus* Scfuperpopulurntuum ben?- difti- o -F-zV-jV-T-5ri-A~T"T'"i " _t:SE^z:$i$:5:x: «— OA- %un, bciiQdi- £tio tqa.. 

DuodecimvQeum, DXVi P ^gg ^^^fe^ ^^fe Audace Dominum omnesgencei *S§€* si^^ laudato cum 49§&4» omnespopuli . ^fa^^^^^^^S S*t quoniam «a§5» confirmata eft fupeL no« miferi- cordia-i fciusr 1 & Veritas Domini, manctin-xecrnum, ma: ^ 1 *§S* manec in_, sternum 


-4 3OT&: 
& Veritas Domini, manct in sternum «•§§•» 
^sfeHtsi manec in- seecrnum «•§§* f--e-i 


F / N / £ 


<fr 11 L_i£ i-.3l_.Y__. :i ■^-*'^" 3r$ Domini eft falus Scfupc^populu tuum «»§§€* bene-di£ti- ii^^ilis _1_:<£±«_< 
^ --4--Q-- o tua Duodecim vocum* 
. j. _.„ i — f— 4 ■^--.-^i*> j f .■■■ J .. ■<■— benedi&io tua.- cua. 

P.XVL Audatc Dominium omncsgenccs «&S5«* H~ -<y-^ 


■ — : &~ laudatcDomiauomncsgenccs lau4ace cum omnespo- puli, quomam *$§§«» confirmgta cil /iipcr nosfu- pcrnos mife- ricqtdi- a eius &ve- ritas Domini manetin-seternum «©§§^ ma- la 


necin_,*ceroum & Vc-ricas Doming mat3etin_,$ecer- W t-t num «**>$«* manecmapecrnum 


-♦♦ _. m an e c in # cc rnu m ««§§#► ma- -©■ -*-*$— r ttH neua aeccrnum. SEXTA VOX vVV-Vv z 
INDEX O M V I V M GANTIONVM .OR LAND I DE 

LASSO, IN HOC OPE RE, 
fccundum ordincm Alpha- 
beci. CATfTlONES DVVM 
VOCVM. 

J}>H£rA»tHK 

IN Q^ViNTA E T 

S E X T A VOC!. B. Beat us vir. 
Beams homo. i. Expedatiojuftorum. 

JF. 
Fulgcbuntjufti. 

/. 
Iuftus cor fuu.m tradet. 
Iufti tulerunt Ipolia. 

Oculus non vidic. 

4s 

Quifequiturme. 

Qui vuk venire poft me* 
S. 

Sandimei. 
Sernebonx&ftdelis, 
Sicutrosa inter ipina* 

SINZ TEXTK 

13- 
14. 
*5- 
16. 

*7* 
18. 

20 

21* 

23. 
24. 

TR1VM VOCVtf. 
Jgu&rantur. 1 

1 

S 
11 

4 
7 

3 

? 

8 
10 
12 UN CANTV, teno 

kei et Basso. 

Aue Regina coelomm. 
Adoramus re Chrifte. 
Adoramus re Chrifte. 
Agimus tibi gratias. 
Ad te perenne gaudium. 

B. 
Beati ornnes. 
II. Ecceficbenedicetur. 

C. 

Chriftusrefurgens- 

Cancate Domino canticu n<auu. 36 

IIw Cantate Domino. 

D. 
Dominc non eftexaltatum. 
1 1. Sicut abladatus eft. 
Domine Devs mcus. 
Devs ru fcisinfipientiam. 28 
43 
44 
4* 
4$ 

4° *7 31 Dilieam te D omine. 

£. 
Ego fiim refurredio. 16 

Ego fum pauper. 37 

IL LaudabonomenDei. 
Exaudi me Domine. 38 

Exaudi Devs orationem. 41 
II. Contriftatusfum. 
Ego dixi Domine miferere. 4.2 
II. ConuertereDomine. 

H. 
Hecquctertriplici. 25 

Iuftus es Domine. 33 

In pace in idipfum. 47 

L. 
Lactams fum in his. 34 

II. Hierufalem. 

III. Quiaillicfederunt. 
I V.Propter fratrcs meos 

O. 
OMARiAclaufusortus. 30 

Sanda&imrhaculata. 19 

V. 
Verbum caro panem vefum. 4; 

SEXTA VOX. gVATVO'R VOCVM, 

Alleluia laus& gloria. 51 

AueRegrnaccelorum. 53 

Adornachalarhum. $7 

Audi d ulcis arnica. 60 

Ave Maria._ 61 

Adoramus teCHRi stb. 66 

Amen Amen dicovobis. 68 

Agim us tibi gratias. 74 

Aue mater matris Dei. 7$ 

AlmeDEvs. ij8 

BenedicanimameaDotnino. $5 

Bencdicite gentes. 88 

Benedidus es Domine 112 

1 Beams vir, Plal. 113 

Benedidus esDomine. 119 

BenedicamDominum. 125 

Cognoui Domine, S3 
1 1. Veniant mihi. 

Confitebor tibi Domine. 97 

Cuftodi me Domine. 134 

Confortamini. 135 

Chrifte Dei foboles. 132 
II. Accipedaqtiemihi, 

D. 

Diliges proximum mum. 67 

I I. Quoniam qui talia D v v m. 

III. Frudus autem fpirims. 
DcxteraDofnini. S9 
Domine fecundumadummeu. 96 
Domine conuerte. 5)8 
Domine adadiuuandum me". 107 
Domine exaudi orationem. 108 
Devs in nomine mo. in 
Domine facmecnm. 118 
Domine labia mea aperies. 120 
Domine viuifica me. 125? 
DomineDEVsfaliirismeav. 156 
Domine in auxilium meum. 137 
D evs qui nos vis mortem. 140 
Domine quando veneris. 144 

E. 

Eripedeinimicismeis. 84 

Exurgat DeVs. 51 yVVVv 5 5)2. 

ioo 

ll 5 
n 6 

124 Exulratejuftiin Domino. 
Exaudi devs orationcm, 
Exakabo te Do mine. 
Eripe mc dc inirnicis. 
Expectans expe&aui. 

F. 
Fratres fobrij eftote. 73 

Fallax gratia. 81 

Fadhiseft Dominus. 132 

Ferturinconuiuijs. 141 

G. 
Gaadentincoslis. 
Greftusmeos dirigc. 

Honorabilc eft. 

llluminaocalos raeos. 
Ioannes eftnomeneiitt. 
Ifteflos Allemanorum. 
I I. Languor hunc. 

III. Papa vidiutam. 
Iniqixos odio habni. 

I I. Decimate a me. 
Intende voci orati onis. 
Improperium expectauit. 
Inclina Domine aiirena. 
Iubilate Deo. 
Immitet Angelus Domini. 
In te fperaui Domine. 

Leuabo oculos meos. 

LaudentDETM. 

Laudaanimamea. 

Lxtentur coeli. 

1 1. T unc exulcab unt, 

oir. 

Mifcrcre mci Domine. 
Mcditabor in mandatis. 

Nereminifcaf is Domine. 
Nosqui iumus. 

O. 
Obona:lEsv. 52 

II. ObonaslEsv. Trivm. 
Ill Onnfericordiffimc Iesv. 

P. 

PrincepsMartepotens. 49 

1 1. Gloria Pontificum. 

II I.Magnanimus Princeps. 

IV. Matronarum decus. 

V. Virginitatishonos. 

VI. Lunavelutrutilat. 
V I I.Nec minus efulget. 

VIII. Princess egregius. 

IX. Vine pater patriae. OcTo 
Pater noft^r. 6t 
Puluis & vmbraitimus. 
Peccantem me quatiilie. 
Prccatus eft Moyfcs. 
ProbameD-F. vs. 

I Populum humilenu 7 ^ <D E X 7* 
ll 3 

70 

*3 

77 
80 5>3 

99 

101 
104 
117 
122 
130 

105 
114 
126 

127 106 
J3 1 

M 

19 Pauper mm ego. 128 

Perficegreilusmeos. 133 

Quad ccedrus exaltata fiim. 58 

Quid eftis pufillanimes. 69 

Qui cupit exolui. 71 

Quia vidifti me Thoma. 7 8 

Qui tribulant me. 82 
II. Vnampetij a Domino. 

Quaretriftisesanimamea* %6 

Qui regit aftra. 142 

Quid fades fades. 145 

R. ■ 

Regina coeli l*etare. 54 
II. Refurrexit fie ut dixit. Salue Regina. 


5J 


Salue Regina. 


5* 


II. EtlESVM. 
Sperent in te omncs. 


87 


Scapulisfuis. 


95 


Super fluminaBabylonis. 


103 


Scio enimquodredemptor. 


*43 


Sandta Maria. 


14.6 


Sancta Maria. 


H7 


Sanita Maria. 


148 


r. 
Tibi laus tibi gloria. 


50 


Totapulchra es. 


59 


Tribuladonem dc dolorem. 


94 


II. Conuertereanimamea, 
Tedecet hymnus. 


no 


K 
Verbum caropanem verum. 


*5 72 

90 
102 
109 

121 a gVlNgJZ VOCVM. 

A. 

Angelus ad paftores ait. 156 

Alleluia Alleluia. 157 

II. Alleluia Alleluia. 

Animam meamdile6tam. 168 

II. Congregamini&properate. 

Angelus Domini. 173 

Adoramus te C h r i s t e. 

Agimus tibi gratias. 

Agimus tibi gratias. 

Alma redemptoris mater. 

Aue Regina ccelorum. 

Aue Maria gratia plena. 

Alma parens. 

II. Qua fine. 

Ill* Nos piaturba. 

IV. Tumododiua. 

V. Afpicevtinuidcos. 
Autis bona eft. 
Audi benigne conditor. 
Hi Multum quidem peccauimus. 
Aduerlummeloquebantur. 160 
Anima mea liquefacta eft. 361 
Adte Domine leuaui. z8i 
II. Vias tuas Domine. i77 
188 

/Sf> 
190 
191 
196 
199 115 Aue decus cceli clari. 
II. O quam flagrans. 

Beatiomnes. 

II. Ecceficbenedicetur. 
Bonitatemfecifti. 
Benedicite omnia opera. 
1 1. Benedicite frigus. 
III.Benedicitemotes.QyAT 
I V. B enedicite facerdotes. 
Beatusvir. 

BenedicamDominum. 
II. In Domino laudabitur. 
Benedixifti Domine. 
Beatus ille qui procul. 

II. Ergoautadulta.- 

III. Libetjaceremodo, 
Beftiaftultushomo. 

C. 
Cernerevirtutes. 
C h r 1 s t e patris verbum. 
II. Tupoterisnoftri. 
Chris tvs refurgens. 
Clare fan ctorum. 
II. Thoma Bartholomew. 
Cantantibus Organis. 
1 1. Fiat Domine cor meum, 
Confifus Domino. 
II. Indetuo. 
ConfiteminiDomino. 
1 1. Narrate omnia. 
Cantate Domino. 
II. Videruntomnes. 
Cognofcimus Domine. 
II. Vitanoftra, 
Gredidi propter. 
II. Votamea Domino, 
Confundantur fuperbi. 
M. Fiat cor meum. 
Caligauerunt oculimei. 
Congregati funt, 

D. 

Defcendit ficut pluuia. 
II. Coram illo procident. 
Da pater antique. 
Domine I f.sv Ghriste. 
II. Auerte Domine. 
DominatorDomine. 
Domine I e s v Chrifte paftor. 
Diligefolitudinem. - 
Deoreprudentis. 
Domine Devs fortis, 
Dixiergoincordemeo. . 

I I. Poffedi feruos. 

III. Et. omnia. 
Domine non eftexalt'atum. 
I I. Sicutablactatuseft. 
D Evscanticum nouum. 
II. Quiadele&aftime. 
Devs qui ied.es. 
Domine probaftime^ 

II. Ecce Domine. 

Dcu$ *« 243 
272 

VOR 

Sxx 

V5 
286 

.87 
257 5H 

150 
170 

203 

20f> 

^4 

24i 

244 

25S 

283 

288 
285? 

161 

184 
iM 

187 
210 
215? 
210 
231 
238 

246 : 
248 ] D e v s tu conuerfus. 162' 

: Devs judex juftus. .2-^ 

II. Etineopaiauit. 
|Dommusfcitcogitationes. 27S 

D £ v s n ofter refugium. *7? 

Domineclamamadte. 281 
IT. Cumhominibus. Trivm 

III. DiiEpata font ofla mea. 
Dulcifubvmbra. 30* 
Dukes exuuiar. 305 
1 1. Vrbem prarclaram. Sex 
Delkix phcebi. 3 11 

Exultetccclummare. ?5$ 

Ecce Maria genuit. J £4 

II. Ecce Agnus Dei, 
Ego Turn panisviuus, ?3o 

Emendemus in melius, 2.18 

Exaudi Domine vocem meam. 247 
II. Neauectasfaciemtuam. 
Exaudi Domine preccs. 265 

ExurgatDEvs. 2 73 

II. Cantateei. QyATVor 

III. Devs in loco fancto, 

Ego fum pauper. 284 

Euehorinuidia, 3°* 

1 1. Rumperel iuor edax, 

V. 
Fili quid fecifti nobis, * r 5 

Feci judicium. *7* 

Forte foporifera. W 

G. 
Gratia fola Dei . y 1 

1 1. Legicimo ergo nihil, 
I I j. Res mira ignoti, 
Guftate&videtc. lSl 

II. Diuiteseguerunt. 

Hierufalemplantabisyineain. \$$ 
II, Gatide&hetare, 

Heumihi Domine. i;i 

Heuquancus dolor. 305 

Hifpanumadccen'am. 313 
II. Mox importune. 

/. 

Iuftorum anima\ *Qi 

Inter natos mulierum.. 2 °4 

Inmetranfierunr, 263 

Iiluftra faciem tuam. 269 

Impulfos 1 euerfus fum. 274 
: 1 1„ Voxexultationis. 
• In quo&unque locos. . *95 

Lauda mater Eccleila. in 

Legem pone mihi Domine, 268 
[ 1. Damihiintelle&um. 
LaudateDominumdeccelis. 285 

I I. LaudateDominurade terra. 

III. Iuuenes&virgines.TRiVM. 
j I V. Lau,d[aK eum f Sex. / JA£ B E X 

■lM. 
Multarum hicvrefonat. 14? 

Mirabile myfteriutn. 16$ 

Martini feftum ccelebremus. a,p 6 
II. Plebsigiturconcors, 
Minus eft Angelas Gabriel. z}6 

I I. Ne timeas Maria. 

III. Dixit autem Maria. Trivm, 
% I V. Dixit autem Maria. Sex. 

' Mors tua Mors Chrifti. 222 
1 1. Quicquiderit tandem. 

Memento peccati tui, 226 

Mifericordias Domini* */* 

Mortalium jucunditas, W& 

Nunciumvobisfero. i<*5 

1 1. Thus,DeoMirrham. ' 
Non vos me elegiftis. 202 

Noji regibus, O Lamuel, 225 
II. Dateficeram. 
NiixDnusasdificaueritdomu. 267 
II. Cumdederitdile&isfois. 
Nuptias claras. %9l 

II. Viribusmagnis, 

0. 
O facrum conuiuium. 17 9 

O falutaris hoftia. 182 

Oculi omnium in tefperant. 240 
1 1. Iuftus Dominus. 
Omnia quasfecifti nobis, 241 

O Domine faluum me fac. 'aj7 ' 
1 1. Non moiiar. P. 

Popule meus. 

I L.Nunquidredditur. 

Pater Abraham. 

II. Fili recordarc. 

Pater peccaui. 

I I.'Quantimercenarij, 

Peccaui quid faciam. 

Pepcata mea Domine. 

■A, 

Quern vidiftis paftores. 

Quis mihi detlachrimis, 

Quocunque loco fuero. 

II. lam quod quaefmi. 

Quinouusacthereo. 

Quern dicunt homines. 

1 1. Tu es Chriftus. 

Qui font hi fermones, 

I I.'Tufolusperegrinus. 

Qoidprodeftftulto. 

Quidprodefthomini. 

II. Futurum eft cnini. 

Quambeiiignuses. 

1 1. O beatum hominem. 

Quis eft homo. 

Quid gloriaris. 

I I. Propterca devs. 

Quod licet id libeat. 

Quid tibi a^iid nar#. 310 \$9 
au 

217 

236 
250 

\6\ 

171 
178 

185. 

213 

214 
221 

264 
270 

294 II, Me miferam, 
I f I. Sed juuat. 
Quis valet eloquio. 

Re/onet in laudibus. if £ 

I L Hodieapparuir. Trivm. 

III. Magnum, nomen Domini. 
Regina cali. 192 
Regina ccelilrmrc. 
1 1. Refurrexit^cut dixit. 
Regina cceli la^tare. 
II. Reforrexitficut dixit. 
RcfpexitHelias. 
Rebus inadueriis, 
R.es nequeab infer nis. 
Rumpiturinuidia, 

S. 
Siquidvotavalent. 
Sidusexclaro. 
1 1. Qui maris terra?. 
Surrexitpaftor bonus. 
Surgens iesvs. 
Salue Regina. 
1 1. Et Ieium henedidnm. 
San&a Maria. 
Stabuntjufti. 
II. Hi font. 
Sicut mater confclatuf* 
Si ambulauero. 
Si bonafufcepimus. 
S.V.fu.P.E.R.per. 
■II. I.L.U.L.I.C.lic, 
Salue fefta dies. 
1 1.. Fcelices cafto. 
Sicfuavirtutum. 
II. Tumaximercrura. 
Si beneperpendi. 
Stet quicunqiieyoler. 
1 1, Sic cum tranfierint. 
SponlaquidJ 1 O quid agis/* 
II. Nonmelafciuise. 

r. ' • 

Te (pedant Reginalde poii. 

Tibi laus tibi gloria. 

II. Dagaudiorumproemia. 

Tribus miraculis. 

Triftis eft anima mea. 

Tu Domine benignus es> 

1 1. Refpiceme. 

Tcitierico PanieL 

1 1. Subque tuo Daniel. 

Ta'detanimam rneam. 

Tibi pregejiifs. 

I I. Tuque verf at lydera. 

III. Tu noftrcs Deos. 

IV. Dumnoserebi. 

V. Tui^ultaintcrmiilia. 
Tragico t?jfti. 

r. 

" Videntes fteHam Magi. 
1 1. :Et apertis thefauris. ;i?4 

207 
228 

307 
308 

152 
160 

vj6 

200 
227 

271 
280 

25>0 

295) 
301 '53 

U.4 

iS; *o8 

^37 
3PP 309 \6G Veni inhortummeum. 


«P7 


Veni dilecte mi. 


1^8 


1 1. Videamusfi floruit. 
Vt qua?ant laxis. 


105 


Venitead meomnes. 


224 


Venire filij. 


130 


1 1. Diucrte a malo. 
Vbi eft Abel. 


231 


Verba mea. 


*35> 


II. Quoniamadte. 
Veni Domine. 


149 


Vidi impium. 


*77 


Vt radios edit. 


312 


II. NontenuiMufefilo. 

SEX VOCVM. jxtf 3*3 
33* 

347 
355 
35* 
357 
353 
359 

374 
381 & Accipe qua recrees. 
II. Quoferscunque, 
Ante me non eft formatiw. 
Angelus Domini defcendit. 
1 1. Nolite timere. 
Aue verum corpus. 
' Agimus tibi gratias. 
Almaredemptoris mater: 
Alma redemptoris mater. 
Aue Regina ccelorum. 
Aue Regina cceiorum. 
Andreas Chrifti famulus. 
Auditellus. 

II. Vbi Plato. 

I I I. Vbi Dauid. 
Anninoftri. 

AdDominumcum rribularer, 43 z 
II. Heimihi. 

Adtelcuauianimam. 448 

Adtcleuauioculos. . 445) 

Adprimummorfum. 474 

*•. 

Bencdi&io&claritas. 325 

B cams vir qui non abijt. 417 

Benedicanima mea Domino. 418 

I I. Qu,ireplec in bonis. 

III. Nonfecundiun. Trjvm. 

IV. R.ecordatus eft. Qv A tyor. 

V. BenediciteDomino. 
Beams homo cuidonatum eft. 441 
Beams qui intelligit. 444 
1 1. Dominus opem ferat. 

C. 

CumnatuseflTet Iesvs. 316 

I I. At illi dixerunt. Qv atvor. 

III. Et ecce ftella. 
Congratulamini mihi. 
II. Tulemnt Dominum. 
Creator omnium De vs. 
Cum eflem paruulus. 
1 1. Nunccognofco. 
Certa fortitcr. 338 

348 
388 $9-0 I jvc. D E x 

Conucniensefthomini. 354 

Circumdederunt me. 35)8 

Clamauerunt ad Dominum. 426 

Cuminuocarem. 431 

II. Sacrificate. Triym. 

III. Signatumeft. 
Conficemin'i Domino. 438 
1 1. Ipfe caftigauit nos. 
Confirma hoc Deus. 44 1 
ConferuameDornine. 443 
II. Sanctiquifunt. 
Cahtabant canticum. 450 
1 1. Quis non timebit te. 
Concupifcendoconcupiuit. 453 
1 1. Exaltabo te Deus meus- 
Cantate Domino canticum. 460 
ConntebortibiDomine. 462 

V. 

DapacemDominc. $49 

DapacemDominc. 350 

Dixie Iofeph. 385) 
1 1. Nunciauerunt. 

Domine da nobis auxilium, 413 

Deficiatindolore. 424 

Domine deduc me. ^25 
II. Sepulchrum patent 

Domine Dominus nofter. 430 

Dominus mihi adiutor. 434 
H. Bonumeftconfidere. 

I Diii^aivi te Domine. 436 

Domine quid mukiplicati. 445 

Deusiniqui infurrexerunt. 446 

Domine non eftexaltatum. 447 
II. Sicutabla&atuseft. 

Deus meus in fimplicitate. 455 

Deus in adiutorium meum, +$6 

K 

Ego mm qui mm. 357 
1 1. Ego dormiui. 

Ego cognoui. $86 

Exaltabo.te Domine 451 
1 1. Domine eduxifti. 

F. 

Fremuit fpiritu Iefus. 378 
1 1. Videns Dominus.. 

Fratres nefcitis* 395 

Fratres gaudete;. $96 
II. Petitionesveftrae. 

Fratres qui gloriatur. 40; 

Flemus extremos. 465 
1 1. Regiam Chrifti, 

G. 

Genuitpuerpera. $31 
Gloriamur in tribulationibus. 412 

H * 

Hue adesj 6 Ern cfte. 3 17 

II. SicErnefteDucum. 

Heroum foboles. 321 j 

Hue rac iydereo. 334 I II. Pungentemcapiti.TiuvM. 

III. Deme folusamor. 
Hodiecompleti funt. 
1 1. Mifit eos. 
Hsec eft vera fraternitas. 
Homo cum in honore eflet. 
Heuquis armorum. 
1 1. lam fatis longo. 
Heu quos dabimus. 
1 1. Mens male confeia. 341 

393 

467 I. 3*7 Iubilemus finguli. 

I I. Inter anim alia. 
Inmonteoliueti. 
I e s v noftra redemptio. 
1. 1. Inferni clauftra. 

III. Ipfatecogatpietas. Dvvm. 

I V. Tu efto noftrum gaudium. 
lam non dicam vos feruos^ 342 33* 
335 1 1. Accipite fpiritum fanctum. 
Infelix ego omnium. 354 

II. Solus igitUtDE VS. QvATVORr 

III.Adteigkur. 

I e s v corona virginum. 373 
1 1. Quocunque pergis virgines. 

II I. Tedeprecamur. Dvvm. 
I V. Laus honor & virtus. 

In principio erat verbum. 376 

I I. Fuit homo mifms.QjATVOR. 

III. In propria venit. 

In illo tempore. 377 

In religione. 3^5 

Iuniorfui. 397 
1 1. Declina a malo. 

IndedicationetemplL 4°3 

Inhoravltima. 4 r 4 

In te Domine fpetaui. 440 
1 1. Quoniam fortitudo mea. 

In De o falutare meura. 4f2 
II. Sperate in eo. 

Iubilare Deo. 454 
1 1. Populus cius. 

Lauda mater Ecclefia. 375 

II. iCgracurrit. Dvvm 

III. Surgentem cum victoria. 
Luxuriofa res vinum. 391 
Libera me Domine. 35>5> 
Laudaui igitur lartitiam. 41J 
LaudateDominumomnesgen- 

tes, 4 1 * 

Laudaanima mea Dominum. 428 
Locutusfum in lingua mea. 435 
1 1. Fac mecum fignum. 
Lauda Hierufalem Dominum. 437 

II. Quiemictiteloquiurn. 

III. Emittetverbu fuum.TB.ivK. 

IV. Non fecit taliter. M. MuU ' Mulcifariam multifque modis. 330 

353 Media vita inmorccfumus. 
II. SandcDEvs. 

Multauribulationcs. ^8t? 

Memor efto verbi mi. 42-7 

Momenta qua? uis temporis. 465? 

Muficadarmm.Dei. 471 

Necbar.5<ambroiiara, 318 

Nuprin fadbe funt. 375> 

■II. Dixit mater eius. 

1 1 J. EtdiciteislESVS. Triym. 

IV. Omnis homo. 

Ne de rclinquas amicum. 

Non des m ulieri poteftatem. 408 

410 

47* Nunc saudere licet. 

O. 
O Altitudo diuitiarum. 324 

1 1. Quis enim cognouit, 
Odecuscelfi. 318 

Ocruxfplendidior. 332 

II. Dulce lignum. , 

O quam fuaui s e ft. 3 4.6 

OgloriofaDomina. 3(7; 

1 1. Tu regis alti janua. 
OgloriofaDomina. 366 

O peccator fi filium. 370 

Omnis enim homo. 384 

O Mors quam amara. 387 

II. O Mors bonum eft. 
Omnium deliciarum. 407 

Oculimei Temper adDominu. 412 

P. Pacisamans. 322. II. Tenunciccdctur. 

Pater nofter. tfi 

I I. Panem noftrum, 

Pater nofter. 35 z 

1 1. Aue Maria. 

PeccauitDauid. 4Q^ 

Prolongati funt. 419 

1 1. Inueteratafunt, Qv A TyoR. 

IIJ. £i ergo fas dicere, • 

Quid trepitas. 31P 
1 1. Gaudeat exultctque. 

Quampulchraes. 367 
1 1. Guttur tuum. 

Qui timet Deum. 383 

Quipatienseft. 405) 

Qui moderatur. 411 

Quam magnificata funt. 410 
1 1. Beatus homo. 

Quare triftis es. 4 ZI 

Quam bonus Iirael. 457 
II, Quia non eft refpccTrus. 

Qucmadrmodum de/iderat, 461 INDEX. 

Reginaccelila:tarc. 360 
II. 'Refurrexitficut dixit. 

Reginaccelilaftare. 361 
1 1. Refurrexit iicut dixit. 

Regnum mundi. 37a 

Recordare Iefu pie. 4^00 

Refpicit Dominus vias. 415 

Si qua tibi obtuleqnt. 32b 

SalueRegina. 362 

SalucRegina. 363 

Salue Regina, $£4 

II. Ad temfpiramus 

III. Et Iesvm benedictum. 
Surge propera arnica. 365? 
II. Surge propera fpeeiofa. 

Si ccelum & coeli ccelorum. 401 

r. 

Tcmpus eft vt reuertar. 340 

II. Nifiiegoabiero. 

Timor Domini principium. 392 

Timor Domini gloria. 413 

Timor & tremor. 458 

1 1. ExaudiDeus. 

Te D e v m laudamus. 463 

Tibi progenies. 464 

II. Tuque verfatlydera. 

III. Dtim nos crebi. 

Tragico tedti. 4^8 

1 1." Hicbclligeras. 
Ty tire tu pauilse: 473 

1 1. O Melibcee, 
V. 

Verbum caro factum eft. 
Vexilla regis prodeunt. 

II. Impleta font qua; cpneinit. 

I I I. Beatus cuius brachijs. Byyu. 

IV. O Crux aue /pes vnica. 
Veni creator fpiritus. 343 

I I. Tu feptiformis-munere. 

Qvatvor. 

III. Hoftemrepellaslongius. 
Veni fan&e fpiritus, ' . 344 
Vinccnti dabo eder e. 3 45 
II. Quivicerit. 

Vulnerafti cor meutn, 368 

Verc Dominus cikin loco ifto.402 
VnusDominjusvcafid.es. 404 
Vidi calumnijs. 433 

1 1. Ritffumcontempiatusfum. 
Veni Domine& noli tardare. 435) 
Voce.meaad Dorninum clamaui. 

455? 
Vos q uib us rc&or. 470 SEPT EM fOCVM. 

A 

Decantabat popuius. 479 

£. 
Eftote ergo mifcricordes. 478 
Ecce'nunc benedicite. 484 

Hcu quos dabimus. 485 

1 1. Mens male confeia. 

L 

In omnibus requiem ^iKjfiui. 482 

L. 

jLaudatepueriDorninum. 4S0 
Laudate Dorninum. 483 

II. Magnus Dominus. 

III. Precinite Domino. 

Qvatvor. 

IV. Noninfortitudine. 

NereminifcarisDomine, 47; 

*?. 

ProuidcbamDominum. 481 

R. 

Reginaccelilaftare. 477 

1 1. Refurrexit iicut dixit. 

V\ ' \ 

Vide Homo. 476 

OCTO VOCVM, 

Alma rcdemptoris. 45)6 

B' 

Bone ie sv verbum patrisi 45)1 

BenedicDominedomumifta. 45)2 
Beatus Nicolaus. 49 8 

C. 

Co'nfttebortlbiDomine. 504 

D. 

Die mihi quern pcrtas. 488 

Dixit Dominus Domino meo„45>5> 
Dcusmifcreaturnoftri. 500 

Dixi cuftodiam vias meas. ,f 5&1 

S. 
Ergo Rex viuar. 487 

Edite Csfareq. 490 

II. Qbicurafubnode. 
v Ecccquam bonum. J03 

r 
In conuertendoDominus. 505 
II. Conuet'.teD.ominc. 
lam lucisorcoiidere. joS 

II. Vt cum dies aheedent. 

JL.Lau- INDEX. L. 

Laudabit vlque ad mortem. 
Leuaui oculos meos. 

O. 

Omnes de faba venienc. 
Ofculetur me. 
Omnia tempus habent. 
1 1. Tempus amplexandi 

■«■ 1 * 

Qui vulgo memorant. 

S. 

SalucRegina. jox 
506 

45>5 
S°7 486 
497 Tui/untcceli. 

v. 

Vndc reuercimini. 
Vinum bonum&fiiaue. 45>4 

485) 
505? TfjDVEM VOCVM. 

Dixit Martha ad Icfum. 

I 
Inclina Domine aurem. 


DMCEM VOCVM. 

FINIS. S«3 Aurora lucis rutilat. 

*#£ 

Miraloquor. 

Quo prop era*. j IZ 

DVODECIM yoCVM. 
D. 

Domine quid multiplicatifunt, 515 
1 1. Ego dormiui. 

L. 
LaudatcDonum omncigcntes.jrt EPITAPH I V M 

ORLANDI DE 

LASSO. 

Oria^di cineresy cheu^nodo dulceloquentes 

J\Qwc mutos 3 ehm $ebilti*vrnapremit. 
Lajfzfuntjiendo Charites tuafunera, Lafie, 

'Principibusinultumcharetfe C&jaribus. 
Belgica quern tellus genitrixdedit ingeniorum, 

jngeniorumaltrix Boiafouit humus, 
(brporis exuuias eadem quoc^ Bo'ia texit, 

Poft luftra , ac hy ernes ,fena bis atta, duos. 
Robora,Jaxa>feras Orpheus, at hie Qrpheatraxit, 

hfarmonuifc Duces perculit Harmonia. 
J\(unc quia compleuittotum concentibm orbem 9 

ViBor cumfupemcertatapudfuperos. 
HiMai^H 


'